20TT05O Innføring i konstruksjon

20TT05O Innføring i konstruksjon

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Teknologifag
  • Emnekode
   20TT05O
  • Studieprogram
   Maskinteknisk drift
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Gjøvik, Raufoss
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

Mekanikk 5 STP

Modellering og tegning 5 STP

Emnets innhold

Mekanikk  

Beregning av statisk bestemte systemer  

 • krefter og momenter etter likevektsprisippet 
 • friksjonskrefter  
 • tyngdepunktberegninger av sammensatte flater  
 • mostands- og arealmoment 
 • deformasjon ved ulike typer belastninger og sikkerheten i en konstruksjon  
 • strekk-, trykk- og bøyespenninger  
 • skjærspenninger og vridningsspenninger  
 • knekking  
 • sammensatte spenninger  

  

Dynamiske beregninger  

 • treghetskrefter og treghetsmomenter, og krefter/momenter i sammenheng med likevekt
 • mekanisk arbeid, effekter og virkningsgrader  
 • svingninger og resonans i et mekanisk system, kritisk turtall  

 

 

Modellering og tegning   

Utarbeide produksjonsunderlag:  

 • modellere i 3D   
 • utarbeide og lese aktuelle arbeids- og sammenstillingstegninger  
 • anvende komponenter fra aktuelle komponentbibliotek   
 • anvende relevante filformater  
 • velge toleranser og pasninger ut fra tekniske og økonomiske hensyn   
 • velge tekniske løsninger ut fra funksjons-, økonomi- og miljøhensyn   
 • benytte forskrifter og standarder 
 • anvende måleutstyr i konstruksjonsarbeidet 
 • utføre 3D-printing utfra egen konstruksjon  
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om fagterminologi, matematiske formler og prinsipper for beregning, benyttet innen mekanisk konstruksjon 
 • har kunnskap om tegningslesing, 3D- modellering og produksjonsunderlag, typisk for dokumentasjon i aktuell bransje  
 • har kunnskap om utarbeidelse og oppdatering av beregninger, 3D- modeller/produksjonsunderlag, i henhold til aktuelle forskrifter, standarder og krav 
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for innhold og resultater i beregninger, og forklare oppsett og informasjon gitt i forbindelse med beregningene 
 • kan gjøre rede for oppbygging av 3D- modeller, og forklare innhold og oppsett på tegninger for produksjon  
 • Kan gjøre rede for hvordan det er tatt hensyn til aktuelle forskrifter, standarder og krav, i utarbeidelse og oppdatering av beregninger og produksjonsunderlag 
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan kommunisere og utveksle synspunkter og delta i diskusjoner om god utforming av produkter, med utgangspunkt i beregninger, standarder og tegninger som foreligger 
 • kan vise samarbeidsevne og ansvarlighet i teamarbeid  
 • kan reflektere over økonomiske og miljømessige aspekter i eget konstruksjonsarbeid
Arbeidskrav
 • gjennomføre avtalte innleveringsoppgaver 
 • delta aktivt i gruppe- og prosjektarbeid 
 • delta aktivt i tverrfaglige case / prosjektoppgaver 
 • delta på avtalte prøver 
 • delta aktivt i klassen, skriftlig og muntlig 
 • delta på muntlige presentasjoner 

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 

Litteratur

Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart

 

Vollen Ø., Mekanikk for ingeniører- Statikk og fasthetslære, NKI forlaget

Bergland H., Hansen J., Herø E., Tegning og dokumentasjon, Gyldendal undervisning

Johannessen J., Tekniske tabeller, Cappelen, oppslagsverk  

Hansen H., Loretsen R., Michelsen K., Seljevoll S., Verkstedhåndboka, Gyldendal undervisning, oppslagsverk  

  

Programvare: Gratis studentlisens  

 • Autodesk Inventor