20TB75C Helhetlig planlegging og administrasjon

20TB75C Helhetlig planlegging og administrasjon

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB75C
  • Studieprogram
   Veiplanlegger i skogbruket
  • Studiepoeng
   2,5
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2024 Vår
Introduksjon

I dette emnet vil du vil lære om helhetlig planlegging knyttet til bygging av vei i skogen, strukturert samarbeid og økonomiske prinsipp for valg av løsninger. Veibygging er en av de største investeringene en skogeier kan gjøre, og man må ta vare på investeringen slik at den står seg over tid. 

Tema
 • Helhetlig planlegging
 • Veiorganisering
Emnets innhold

Helhetlig planlegging

 • Anbud og kontrakt 
 • Byggeledelse  
 • Anleggsfasen – bygging av vei 
 • Byggherreforskrift 

Veiorganisering

 • Skogeierøkonomi 
 • Veiøkonomi 
 • Kostnads- og andelsfordeling 
 • Veiorganisering 
 • Organisert veivedlikehold 
 • Veivedlikehold  
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om ulike økonomiske begrep, og prosesser som er knyttet til anbud, byggeledelse og kontraktinngåelse ved veiplanlegging
 • har kunnskap om hvilke roller som er delaktige i de ulike delene av veiplanleggingen
 • har kunnskap om hvordan et veisamarbeid kan organiseres, og ved dette ivareta blant annet søknadsprosess, økonomi og drift
 • har kjennskap til aktuelle fagmiljøer, nettressurser og nettverk for forskning, utvikling og praktisk erfaring for å være en god planlegger
 • har kjennskap til ulike brukerinteresser og holdninger til endring av skog og utmark
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om anbudsprosesser, byggeledelse og økonomiske forhold som bør ligge til grunn for å planlegge en vei
 • skal kunne bruke beregningsverktøy for kostnads- og andelsfordeling i et veilag, eller mellom flere eiere av en vei
 • skal kunne prosjektere skogsveier, inkludert linjevalg, massebalanse innenfor gjeldende rammer og begrensninger
 • kan kommunisere og diskutere ulike praktiske løsninger med andre veiplanleggere og aktuelle brukere av veien, f.eks. skogeier, skogsentreprenør eller tømmerbilsjåfør
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • evner å forstå en byggherre/veieiers ønsker og kunne sette dette i et helhetlig perspektiv, innenfor gjeldene lovverk og retningslinjer 
 • kan forstå sammenhenger mellom ulike interessegruppers ønsker og krav til hvordan man forvalter naturen med hensyn på økonomi, praktiske driftsmetoder og naturinngrep 
 • kan delta i faggrupper for å kvalitetssikre og videreutvikle kunnskaper og ferdigheter i, og forståelse for både sikkerhet, økonomisk og miljøvennlig praksis på egen arbeidsplass 
Forkunnskapskrav

Studenten må gjennomføre emne 1 før emne 3 kan gjennomføres. 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Pensumlitteratur