20TB75B Veiplanlegging i praksis

20TB75B Veiplanlegging i praksis

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB75B
  • Studieprogram
   Veiplanlegger i skogbruket
  • Studiepoeng
   7,5
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2024 Vår
Introduksjon

Dette emnet tar for seg praktisk planlegging av et fullstendig veiprosjekt. Hovedtyngden i emnet ligger i bruk av digitalt prosjekteringsverktøy, høydedata og feltbefaringer. Studenten skal i dette emnet prosjektere en vei digitalt, ta med tegningene ut og avstemme med virkeligheten. Arbeidet i emnet er virkelighetsnært, slik en veiplanlegger ville løst et oppdrag. Dersom en student har en aktuell vei han eller hun vil arbeide med, må prosjektet godkjennes av emneansvarlig på forhånd.  Studenten skal kunne bruke kunnskapen opparbeidet i emne 1 gjennom hele arbeidet med emne 2. 

Dette emnet krever gode datakunnskaper. 

Tema
 • Digital prosjektering
 • Planlegging i felt
 • Dokumenter
Emnets innhold

Digital prosjektering  

 • Anvendt GIS gjennom mobile applikasjoner  
 • Prosjekteringsverktøy
 • Høydedata  
 • GIS – oppbygging av kart til planlegging og feltarbeid 
 • GIS – enkle analyser av området veien planlegges i 

Planlegging i felt  

 • Feltregistreringer 
 • Tilpasse den digitale planleggingen til hvordan terrenget og skogen ser ut  
 • Tilpasse veien til egnet driftsteknikk – plassering av velteplasser, identifisere behov for ulike løsninger  

Dokumenter 

 • Byggeplan 
 • Linjebeskrivelse 
 • Masseberegning  
 • Søknad og søknadsprosessen
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kjennskap til ulike planleggingsverktøy og metoder for planlegging og bygging av skogsveier
 • har kunnskap om hvilke data som brukes i planlegging av skogsveier og infrastruktur rundt dette
 • har innsikt i ulike typer lover med forskrifter som påvirker arbeidet med skogsveier, herunder skogloven og plan- og bygningsloven
 • kjenner hvilke standarder skogbruket arbeider etter, og hvilke føringer som er gjeldende
 • har kunnskap om hvordan en vei skal planlegges, og bygges innenfor de krav og hensyn som er gjeldende i bransjen
 • har kjennskap til aktuelle fagmiljøer, nettressurser og nettverk for forskning, utvikling og praktisk erfaring for å være en god planlegger
 • har kunnskap til hvor man finner registrerte miljøhensyn som skal ivaretas i forvaltningen og drift av skog
Ferdigheter

Kandidaten:

 • skal anvende faglig kunnskap for å planlegge infrastruktur som hensyntar driften av skogen, PEFC, lovverk med forskrifter og øvrige retningslinjer
 • skal kunne bygge opp planleggingskart i GIS-verktøy, og gjøre enkle analyser. Kartet skal kunne brukes i digitalt prosjekteringsverktøy og mobile enheter for datainnsamling i felt
 • skal på en ryddig og enkel måte kommunisere planen til de aktuelle partene; byggherre, entreprenør og skogbrukssjef
 • skal kunne bruke digitalt prosjekteringsverktøy for prosjektering av vei med linjeføring, snuplasser, møteplasser og masseberegning
 • kan identifisere og beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en aktuell sitasjon
 • skal sette sammen aktuell informasjon som trengs for planlegging av en skogsbilvei
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan vurdere etiske dilemmaer knyttet til ulike driftsmetoder
 • har kjennskap til hvordan man kan kommunisere en god veiplan med aktuelle interessenter
 • kan utveksle synspunkter med andre innen veiplanleggingsfaget, og delta i diskusjoner for å optimalisere løsninger 
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Pensumlitteratur