20TB75A Tekniske veifag, digitale kilder og innføring i skogbruk

20TB75A Tekniske veifag, digitale kilder og innføring i skogbruk

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB75A
  • Studieprogram
   Veiplanlegger i skogbruket
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2024 Vår
Introduksjon

Emnet tar for seg teknisk oppbygging av en landbruksvei, der vi følger Normaler for Landbruksveier med byggebeskrivelse. Normalene angir hvilke minimumskrav som gjelder for den enkelte veiklasse. Emnet gir en innføring i skogbruk og driftsteknikk for å øke forståelsen for når og hvor man skal planlegge infrastruktur i skogen. I tillegg til å gjøre feltundersøkelser finner en veiplanlegger mye god støtte i kartfestede registreringer gjort av ulike fagmiljøer. I dette emnet skal man bli kjent med de aktuelle digitale kartkildene som finnes, og få en innføring i bruk av geografiske informasjonssystemer.  

Tema
 • Tekniske veifag
 • Digitale kilder og bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS)
 • Innføring i skogbruk 
 • Administrasjon
Emnets innhold

Tekniske veifag 

 • Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse 
 • Byggemetoder 
 • Vannhåndtering – bruer, stikkrenner, grøfter  
 • Geologi og masser  

Digitale kilder og bruk av geografisk informasjonssystem 

 • Innsynsløsninger (NIBIO kilden, NVE atlas, geonorge) 
 • Skogbruksplan 

Innføring i skogbruk  

 • Skogskjøtsel 
 • Avvirkning 
 • Kryssing av hinder i terrenget 
 • Sporløs kjøring  
 • Tømmertransport – tømmerflyt  
 • Naturfare  
 • Norsk PEFC skogstandard 
 • Skogbruk og samfunn

Administrasjon (del 1) 

 • Veiorganisering  
 • Byggeledelse 
 • Lovverk 
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om skogkultur, skogskjøtsel og avvirkning
 • har kunnskap om hvordan en skogsvei skal plasseres i terrenget for effektiv forvaltning og drift av skog
 • har kunnskap om hvordan skogbruksplanen er bygd opp
 • har kjennskap til hvilke utfordringer som knyttes til veibygging i ulikt terreng, og i forhold som krever ulike konstruksjoner
 • har kunnskap om hvordan en veikropp er bygd opp i henhold til normaler for landbruksveier, gjennom ulike byggemetoder
 • har innsikt i ulike typer lover med forskrifter som påvirker arbeidet med skogsveier, skogloven og plan- og bygningsloven
 • har kjennskap til geologi og bruk av ulike massetyper
 • har kjennskap om de mest aktuelle kravpunktene i norsk PEFC skogstandard
 • har kjennskap til hvordan maskinkjøring påvirker terrenget, og forstå hvordan en landbruksvei kan redusere miljøpåvirkningen
 • har kjennskap til beregningsmodeller for dimensjonering av stikkrenner
 • kjenner hvilke standarder skogbruket arbeider etter, og hvilke føringer som er gjeldende
 • kjenner til de ulike aktørerenes behov for infrastruktur i skogbruket
 • har kjennskap til aktuelle fagmiljøer, nettressurser og nettverk for forskning, utvikling og praktisk erfaring for å være en god planlegger
 • har forståelse for hvordan økosystemer i skogen bidrar positivt på klima og miljø
 • har kjennskap til ulike brukerinteresser og holdninger til endring av skog og utmark
 • har kunnskap til hvor man finner registrerte miljøhensyn som skal ivaretas i forvaltningen og drift av skog
Ferdigheter

Kandidaten:

 • skal kunne bruke ulike analysemodeller for ressursgrunnlaget, driftsmetode og ulike driftsløsninger ved for eksempel beregninger og dimensjonering av stikkrenner
 • kan finne og bruke aktuelle karttjenester og nettressurser innen veiplanlegging i skogbruket
 • kan identifisere, planlegge og beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en aktuell sitasjon
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for hvordan skogbrukstiltak gjennomføres i praksis 
 • har forståelse for hvordan ulik arealbruk påvirker hverandre, og hvordan ulik bruk må sees i sammenheng slik at best mulig praksis kan gjennomføres
 • kan stå fast på gjeldende prinsipper og positive holdninger i situasjoner der ønske om løsning ligger utenfor de retningslinjer som er satt 
 • evner å forstå en byggherre/veieiers ønsker og kunne sette dette i et helhetlig perspektiv, innenfor gjeldene lovverk og retningslinjer 
 • kan forstå sammenhenger mellom ulike interessegruppers ønsker og krav til hvordan man forvalter naturen med hensyn på økonomi, praktiske driftsmetoder og naturinngrep 
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi inn veiplanlegging og skogbruket, som igjen kan føre til nyskaping og innovasjon innen næringen 

 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Pensumlitteratur