20TB59C Restaurering og reparasjoner i tre

20TB59C Restaurering og reparasjoner i tre

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB59C
  • Studieprogram
   Bygningsvern 2
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Gjøvik, Røros, Vest-Telemark
  • Studienivå
   Fagskole
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

-                Arbeidsprosess på verneverdig bebyggelse

-              HMS og løfting

-              Restaurering og reparasjoner av tak, tekking og konstruksjoner i tre

Emnets innhold

Arbeidsprosess på verneverdig bebyggelse

•             Kontrahering og anskaffelsesprosedyrer

•             Lover og regelverk

•             Søknadsprosesser

 

HMS og løfting

•             Sikker jobbanalyse

•             Risikovurdering og HMS-analyse for arbeid på eldre byggverk

•             Løfting og sikring

 

Restaurering og reparasjon av konstruksjoner i tre

•             Prinsipper for istandsetting

•             Mangfold av løsninger og bruksaspekter

•             Merking og dokumentasjon

•             Demontering/remontering (gjenbruk av bygningsmaterialer)

•             Lokalisere og identifisere skader og feil

•             Bygningsforsåelse – konstruksjon, krefter, dimensjoner 

 

Tak og tekking

•             Tradisjonelle tekkinger

•             Indentifisere og reparere skader på tekking

•             Tidligere tiders tekking i ny tid

 

Avsluttende oppgave

Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

•             har kunnskap om lover og regler som gjelder kontrahering og anskaffelsesprosedyrer

•             har innsikt i kostnadsberegning og tilbudsutforming

•             har kunnskap om farer og risiko ved arbeid på eldre byggverk

•             har oversikt over de viktigste instansene hvor man kan søke om økonomiske midler til istandsetting av kulturminner

•             har innsikt i norsk vernehistorie og aktuelle internasjonale chartre

•             har kunnskap om metoder for verdivurdering av kulturminner

•             har kunnskap om metoder for aldersbestemmelse av gamle byggverk, som dendroundersøkelse, kildeundersøkelser, og trekk ved byggemetode og byggeskikk

•             har kunnskap om antikvariske prinsipper, - materiell og prosessuell autentisitet

•             har kunnskap om systemer for merking av tømmer og bygningsdeler

•             har kunnskap om terminologi, materialer og verktøy knyttet til arbeid på tradisjonelle konstruksjoner

•             har kunnskap om metoder for utbedring og forsterkning av tradisjonelle konstruksjoner

•             har grunnleggende kunnskap om statikk og krefter i tradisjonelle konstruksjoner

•             har kunnskap om gjenbruksmaterialer

•             har kunnskap om tradisjonelle tekkemetoder, som never, spon, stikker, bræde, bord, skifer og tegl

Ferdigheter

Studenten

•             kan anvende tverrfaglig kunnskap for å veilede huseier i søknadsprosesser om økonomisk støtte og gjennomføring av tiltak

•             kan utføre verdivurdering av ulike kulturminner, og begrunne vurderingen

•             kan anvende og argumentere for vernefilosofi og antikvariske prinsipper

•             kan bruke kunnskap om vernehistorien og forståelse for vernefilosofi i møte med mangfoldet av løsninger og bruksaspekter på eldre bebyggelse

•             kan anvende og dokumentere merkesystemer for å systematisere bygningsdeler

•             kan remontere bygningsdeler ved hjelp av merkesystemer og dokumentasjon

•             kan utføre antikvarisk istandsetting på bærekonstruksjoner ved bruk av metoder som utskifting, innskjøting, innfelling og avstivning

•             kan lese tradisjonelle bygningers konstruksjon, forstå hvordan kreftene virker i bygget, og kan gjøre enkle utregninger på statikk

•             kan identifisere og reparere skader på tradisjonell tekking

•             kan foreslå og utføre alternative løsninger for å bevare den tradisjonelle tekkingen på bygg som har moderne bruk og endret ytre påkjenning

•             kan legge tak med gjenbruk av tradisjonelle tekkematerialer

•             kan reparere og bygge om takkonstruksjoner der man tar hensyn til tradisjonell utforming og ny bruk

•             kan, med særlig tanke på HMS-arbeid for enkeltmannsforetak og små bedrifter, sette opp en risikovurdering og hms-analyse for verktøybruk og arbeidsprosesser i forbindelse med restaureringsarbeid

•             kan planlegge og gjennomføre løfting og sikring av enkle byggverk

Generell kompetanse

Studenten

•             anvender tverrfaglig kunnskap til å se helhet, og samarbeide med andre fagfelt i arbeidsprosesser på verneverdig bebyggelse

•             kan initiere og organisere byggemøter

•             har innarbeidet etiske holdninger til bygningsvern og har evne til å forholde seg til lovverk og forvaltning

•             kan gi råd til huseier om tiltak på verneverdige bygg

•             kan veilede huseier i kontakt med andre faggrupper og forvaltning

•             kan foreslå gode og miljøvennlige løsninger ved arbeid på verneverdige konstruksjoner

•             kan videreutvikle sin forståelse og kunnskap om handverksfaget i møte med fagfeller, og ved å søke nytt og gammelt kildemateriell

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

•             Aktiv deltakelse i opplæringen

•             Bidra til læring i gruppen/klassen

•             Aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

•             Alle obligatoriske oppgaver, prøver og fremføringer i emnet skal være gjennomført og godkjent

 

Mer spesifikke arbeidskrav utarbeides av den enkelte lærer.

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet.

Litteratur

Retningsgivende liste med forbehold om endringer. Boklister pr studium ajourføres før hver studiestart.

 

●             Bok: Godal, Moldal, Oalann, Sandbakken (2018): Beresystem i eldre norske hus. Fagbokforlaget. ISBN 9788245024203

●             Egenprodusert materiell laget av skolens lærere

●             Utvalgte sider fra annen aktuell litteratur vil bli lenket til fra Canvas

 

Fra Bygningsvern 1:

●             Bok: Drange, Aanesen, Brænne (2011): Gamle trehus. Gyldendal. ISBN 978-82-05-40143-3 (Eldre utgaver finnes på nb.no)

●             Bok: Frøstrup, A (1993): Rehabilitering. Konstruksjoner i tre. (Utgått. Finnes på nb.no)

●             Bok: Godal, J. Bojer (2012): Tekking og kledning med emne frå skog og mark. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0039-2