20TB59B Energiøkonomisering og miljø

20TB59B Energiøkonomisering og miljø

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB59B
  • Studieprogram
   Bygningsvern 2
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Gjøvik, Røros, Vest-Telemark
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

-              Klima og miljø

-              HMS

-              Energiøkonomisering og bygningsfysikk

-              Konstruksjoner i grunnen

Emnets innhold

Klima og miljø

•             Nedbrytingsmakanismer i bygningsmaterialer og bygninger

•             Sirkulær økonomi og livsløpsvurdering

•             Ta gode valg – bygningsmaterialer/løsninger

•             Sirkulær økonomi / gjenbruk

 

HMS

•             Avfallshåndtering – planlegging og dokumentasjon

•             Risikovurdere og håndtere farlig avfall

•             Teste for Radon, sopp og farlige byggeavfall

 

Energiøkonomisering og bygningsfysikk

•             Planlegge og gjennomføre måling av inneklima

•             Små og store tiltak for energiøkonomisering av ulike konstruksjoner

•             Etterisolering og energiutbedring

•             Bygningsfysiske konsekvenser av etterisolering

•             Oppvarming og varmekilder

 

Konstruksjoner i grunnen

•             Undersøkelser av byggegrunn

•             Utbedring av grunnmur og kjeller

 

Avsluttende oppgave

Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

•             har innsikt i lovverk, teknisk forskrift og standarder som er aktuelt ved arbeid på stående bygningsmasse

•             har kunnskap om klima og klimaendringers betydning for nedbryting av kulturminner

•             har grunnleggende kunnskap om sirkulær økonomi, og livsløpsvurdering av bygninger

•             har kunnskap om moderne, miljøvennlige isoleringsmaterialer som er på markedet i dag, som trefiber, cellulose, lin, m.fl.

•             har kunnskap om tradisjonelle metoder for isolering av konstruksjoner, som torv og leire, flis, mullbenk, spekking og rapping av medfar, m.m.

•             har kunnskap om fukt, fuktvandring og fuktbelastning og de forskjellige bygningsmaterialers egenskaper ved slik påkjenning

•             har kunnskap om, og kan identifisere, de vanligste nedbrytingsmekanismene i forskjellige bygningsmaterialer

•             har kunnskap om bygningsmaterialer som utgjør fare for helse og miljø, og hvordan disse skal håndteres på en forsvarlig måte

•             har kunnskap om hvordan man kan teste for radon, sopp og skadelige bygningsmaterialer

•             har innsikt i forskjellige bygningsmaterialers dampmotstand

•             har kunnskap om behovet og metoder for ventilasjon i ulike boliger

•             har kunnskap om alternative kilder til oppvarming som tar hensyn til husets kulturminneverdi, og som samtidig er et godt miljøalternativ

•             har innsikt i hvordan historiske vedovner kan settes i stand for moderne bruk

•             har et visst innblikk i kvartærgeologi, og kan lese kart og terreng for å få en bedre forståelse for byggegrunnsproblematikk

•             har kunnskap om tradisjonelle fundamenteringsmåter

•             har kunnskap om vurdering av byggegrunn

•             har innsikt i utfordringer knyttet til oppvarming og etterisolering av kjellere

Ferdigheter

Studenten

•             kan planlegge og gjennomføre termografering og trykktesting, for å kunne gjøre målrettede tiltak på bygningen

•             kan måle fuktinnhold i luft og bygningsmaterialer og kan vurdere forskjellige bygningsmaterialers egenskaper ved fuktbelastning

•             kan forklare hvordan varme og fuktighet transporteres i en bygning, og hvordan dette kan kontrolleres

•             kan vurdere risiko ved etterisolering og endret bruk av tradisjonelle konstruksjoner

•             kan beskrive de vanligste nedbrytingsmekanismene i bygningsmaterialer og hvordan disse kan motvirkes

•             kan gi huseier råd om små og store tiltak for energiøkonomisering som ivaretar bygningenes kulturminneverdi på best mulig måte

•             kan veilede huseier i søknadsprosesser om midler til energiøkonomiseringstiltak

•             kan identifisere bygningsmaterialer som kan være en mulig risiko for helse og miljø

•             kan identifisere helserisiko i forhold til arbeid med eldre bygg, som farlige bygningsmaterialer, mugg, sopp, råte, ekskrementer osv.

•             kan finne fram til, og veilede huseier, om klimavennlige energikilder, som f.eks. masseovn, infrarød varme, vedovner fra før 1940, solceller, jordvarme, m.fl.

•             kan utføre enkle grunnundersøkelser av byggegrunn og sette dette i sammenheng med innsikt i kvartærgeologi

•             kan identifisere telehiv og andre sannsynlige årsaker til skader på grunnmur og kjeller, og kan komme med forslag til utbedring som tar hensyn til fuktigere klima

•             kan veilede om, og utføre tiltak mot radon på eksisterende bygningsmasse

•             kan gi råd om energieffektivisering og oppvarming av kjeller

•             kan gi råd om utbedring av kryprom

•             kan identifisere skader på tak og tekking forårsaket av varmere innemiljø

•             kan identifisere skader på tak og tekking forårsaket av økt nedbør

•             kan utbedre problematikk med tradisjonell tekking ved hjelp moderne løsninger

•             kan finne kompromisser for etterisolering og lufting, som tar mest mulig hensyn til konstruksjon, utseende og tekkemetode

•             kan vurdere løsning for ombygging av takkonstruksjoner som må etterisoleres

Generell kompetanse

Studenten

•             Forstår og kan problematisere spenningsforholdet mellom bygningsfysiske endringer og antikvariske hensyn

•             Har utviklet forståelse for hvordan eldre konstruksjoner håndterer fukt, og hvilke konsekvenser det kan føre til når konstruksjonene endres

•             Kan veilede huseiere til å ta gode og miljøvennlige valg når det gjelder husets kulturminneverdi og løsninger for energiøkonomisering

•             Kan søke råd og samarbeide med andre faggrupper for å finne de beste løsningene

•             kan rapportere på en profesjonell måte, muntlig og skriftlig/digitalt

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

•             Aktiv deltakelse i opplæringen

•             Bidra til læring i gruppen/klassen

•             Aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

•             Alle obligatoriske oppgaver, prøver og fremføringer i emnet skal være gjennomført og godkjent

 

Mer spesifikke arbeidskrav utarbeides av den enkelte lærer.

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet.

Litteratur

Retningsgivende liste med forbehold om endringer. Boklister pr studium ajourføres før hver studiestart.

 

●             Publikasjon: SINTEF/Riksantikvaren (2020): Grønt er ikke bare en farge: Bærekraftige bygninger eksisterer allerede. SINTEF akademisk forlag. (Finnes gratis på nett)

●             SINTEF/Byggforsk: flere publikasjoner

●             Bygg og Bevar: byggogbevar.no flere sider

●             Egenprodusert materiell laget av skolens lærere

●             Utvalgte sider fra annen aktuell litteratur vil bli lenket til fra Canvas

 

Fra Bygningsvern 1:

●             Bok: Drange, Aanesen, Brænne (2011): Gamle trehus. Gyldendal. ISBN 978-82-05-40143-3 (Eldre utgaver finnes på nb.no)

●             Bok: Frøstrup, A (1993): Rehabilitering. Konstruksjoner i tre. (Utgått. Finnes på nb.no)