20TB55N Administrativ FDV

20TB55N Administrativ FDV

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB55N
  • Studieprogram
   Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer og bygg (FDV)
  • Studiepoeng
   15
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Emnets innhold
 • innføring i begreper, lover, forskrifter og standarder innen FDV
 • systematisk HMS arbeid (internkontroll)
 • praktisk sikkerhetsarbeid og risikoanalyse
 • administrativt brannarbeid
 • byggherreforskriften
 • renhold
 • riktig utført bygg (RUB)
 • tilstandsanalyse
 • vedlikeholdsplanlegging
 • eiendomsøkonomi (LCC) – budsjett og regnskap
 • FDV-dokumentasjon
 • sikring av bygg og eiendommer
 • prosjekt
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • aktuelle lover, forskrifter og standarder innen FDV
 • begreper og terminologi innenfor FDV-området
 • HMS-lovgivningen, innholdet i og oppbyggingen av denne
 • HMS-systemer og HMS som en viktig del av FDV-arbeidet
 • SHA i utbyggings- og utviklingsprosjekter
 • forebyggende brannvern og tilhørende regelverk
 • riktig utførte bygg

 

Studenten har innsikt i

 • FDV-dokumentasjon etter gjeldende regelverk og standarder
 • systemer for ivaretakelse av renholdskvalitet
 • systemer for skallsikring og adkomstkontroll for bygg og områder
Ferdigheter

Studenten kan

 • utføre enkle tilstandsanalyser og utarbeide vedlikeholdsplaner ut fra disse
 • beregne livssykluskostnader for forskjellige tiltak og vurdere lønnsomhet i utbedrings- og energiøkonomiseringstiltak og for andre tema
 • gjøre rede for sine faglige valg og metoder og reflektere over egen faglig utøvelse
 • kan finne og henvise til relevant informasjon og fagstoff og vurdere relevansen av denne i aktuelle faglige problemstillinger
Generell kompetanse

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre FDV-oppgaver og utviklingsprosjekter alene og som deltaker i gruppe
 • utveksle synspunkter med involverte aktører (brukere, byggeier, konsulenter, entreprenører og aktuelle myndigheter) og delta i diskusjoner om forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg
 • bygge relasjoner på tvers av fag og formidle FDV- kompetanse til involverte aktører og legge grunnlaget for videre læring
 • bidra til planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og fremme fokus på fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold
 • vurdere eget behov for utvikling av kunnskap, ferdigheter og kompetanse.
Arbeidskrav

Generelle arbeidskrav

Studenten skal

 • Gjennomføre avtalte innleveringsoppgaver
 • Delta Aktivt i gruppe- og prosjektarbeid
 • Delta aktivt i tverrfaglige case / prosjektoppgaver
 • Delta på avtalte prøver
 • Delta aktivt i klassen, skriftlig og muntlig
 • Delta på muntlige presentasjoner

Mer spesifikke arbeidskrav utarbeides av den enkelte lærer

Litteratur
 • Nettbasert og lærerprodusert læringsstoff