20TB55J Tekniske installasjoner i bygg

20TB55J Tekniske installasjoner i bygg

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB55J
  • Studieprogram
   Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer og bygg (FDV)
  • Studiepoeng
   20
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Emnets innhold
 • Luftbehandling og komfortkjøling
 • Varmeanlegg
 • Sanitæranlegg
 • Varmepumpe og kuldesystemer
 • Elkraftinstallasjoner
 • Styring og regulering/ byggautomasjon
 • System og tegningsforståelse
 • Heiser, rulletrapper, heise - og løfteinnretninger
 • Brannslukking - Brannanlegg og utstyr
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om virkemåte og hensikt med tekniske innretninger i bygg.
 • innsikt i beregningstekniske og måleteknisk grunnlag som gjør dem i stand til å vurdere effektiv drift, vedlikehold, utbedringer og anskaffelser av tekniske installasjoner i bygg.
 • kunnskap om drift og vedlikehold av tekniske anlegg i bygg om hva som må til for å skape et godt inneklima.
 • kunnskap om samkjøring av de tekniske anleggene slik at det sikres optimal drifts-økonomi og et godt inneklima. 
 • innsikt i gjeldende regelverk, tekniske standarder som gjelder tekniske anlegg i bygg. Studenten kan oppdatere og vurdere eget arbeid i forhold til regelverket.
Ferdigheter

Studenten kan

 • kartlegge en driftssituasjon, vurdere, identifisere, planlegge og iverksette tiltak som optimaliserer drift og vedlikehold av de tekniske anleggene, reduserer miljøbelastning og sikrer tilfredsstillende inneklima i bygninger.
 • lese, forstå og anvende VVS- og elektrotekniske tegninger og dokumentasjon i arbeidet med drift og vedlikehold av tekniske installasjoner i bygg.
 • reflektere over driftstekniske problemstillinger i bygg og dets innvirkning på innemiljø og ytre miljø.
 • anvende relevante verktøy og metoder for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av driftstekniske problemstillinger i bygg. 
 • gjøre rede for sine faglige valg og metoder og reflektere over egen faglig utøvelse.
Generell kompetanse

Studenten kan

 • utveksle synspunkter med involverte aktører (brukere, byggeier, konsulenter, entreprenører og aktuelle myndigheter) og delta i diskusjoner om drift og vedlikehold av tekniske anlegg i bygg.
 • utvikle arbeidsmetoder angående drift og vedlikehold av tekniske anlegg som ivaretar stadig skjerpede krav til energieffektive bygg, uten at energikravene skal gå på bekostning av funksjon, godt inneklima og andre viktige kvaliteter.
 • bygge relasjoner på tvers av fag og formidle kompetanse til involverte aktører og legge grunnlaget for videre læring.
 • bidra til å planlegge å gjennomføre byggeprosjekter i et livsløpsperspektiv som spenner fra tidligfase-planlegging (behovsavklaring, programmering, ide- og konseptutvikling), via prosjektering, gjennomføring og bygging, til bruk og forvaltning, drift, vedlikehold og sanering. bidra til å øke produktiviteten, innovasjon og lage bærekraftige bygg med god teknisk og funksjonell kvalitet og utforming.
Arbeidskrav

Generelle arbeidskrav

Studenten skal

 • Gjennomføre avtalte innleveringsoppgaver
 • Delta Aktivt i gruppe- og prosjektarbeid
 • Delta aktivt i tverrfaglige case / prosjektoppgaver
 • Delta på avtalte prøver
 • Delta aktivt i klassen, skriftlig og muntlig
 • Delta på muntlige presentasjoner
 • Mer spesifikke arbeidskrav utarbeides av den enkelte lærer.
Arbeidsinnsats

 

Litteratur

Retningsgivende liste med forbehold om endringer. Boklister pr studium ajourføres før hver studiestart

 • Byggforsk kunnskapssystemer- utvalgte temablader
 • Forskrifter i elektriske anlegg
 • Kompetansebibelitoteket
 • Veiledning til Teknisk forskrift (deler av)
 • Heisdirektivet (utvalgte deler)