20TB55D Byggeteknikk og utvendige anlegg

20TB55D Byggeteknikk og utvendige anlegg

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB55D
  • Studieprogram
   Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer og bygg (FDV)
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Gjøvik
  • Startsemester
   2021 Høst
Emnets innhold
 • drift og vedlikehold av bygg
 • bygningshistorie, stilretninger og byggeskikk
 • bransjekunnskap, aktører og roller i byggeprosesser.
 • regelverk, tekniske standarder, avtaler og kvalitetskrav
 • bygninger – bæresystemer, vegger, dekker, inventar mv arealberegninger
 • universell utforming
 • bygningstekniske brannkrav
 • tegnings og dokumentasjonsforståelse, bygg-, anlegg
 • byggematerialer, bruksområder og egenskaper
 • fuktmekanikk – bygningsfysikk – klimaskjerm – termografering og tetthetskontroll
 • tele- og fuktutfordringer
 • utendørs konstruksjoner, bearbeiding og anlegg
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om gjennomføring av byggeprosesser, hvilke aktører som inngår og deres roller
 • kunnskap om ombygging og restaurering av bygg med tanke på praktiske, formelle, estetiske, økonomiske og miljømessige krav
 • innsikt i gjeldende relevant regelverk, tekniske standarder, avtaler og krav til kvalitet som gjelder innen sitt fagområde, og kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende regelverk
 • kjennskap til byggematerialenes oppbygning, karakteristiske egenskaper og bruksområde
 • kunnskap om bygningslovgivning, forskrifter, tekniske standarder, avtaler og krav til kvalitet
 • kunnskap om inneklima, byggematerialer, utendørs konstruksjoner og bearbeiding
 • kunnskap om byggeprosesser for utendørs anlegg og konstruksjoner og har innsikt i tekniske standarder og krav
 • innsikt i byggkonstruksjoner og deres statiske virkemåte
 • innsikt i fukt- og teleproblematikk
 • kjennskap til lov- og regelverkets bestemmelser om universell utforming og tilgjengelighet knyttet til bygg, anlegg og uteområder
Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge og lede drift og vedlikehold av bygg med tanke på økonomi, funksjonalitet og miljø
 • lese, forstå og anvende bygg-, anleggs- og VVS-tekniske tegninger (både digitale og papirutgaver)
 • finne fram og henvise til relevant fagstoff og utføre enkle, termodynamiske og energitekniske beregninger, relatert til bygg og anleggsbransjen og aktuelle arbeidsoppgaver
 • reflektere over branntekniske og bygningsfysiske forhold i bestående bygg
 • finne og henvise til informasjon og fagstoff om drift og produksjon av bygg og vurdere drifts- og vedlikeholdsmessige konsekvenser
 • kartlegge et bygg og identifisere behov for restaurering og ombygging ut fra byggeskikker og normer
Generell kompetanse

Studenten kan

 • bidra i planlegging og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter og påpeke og ivareta forhold som har betydning for fremtidig forvaltning, drift og videlikehold
 • utveksle synspunkter med aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen og delta i diskusjoner om optimale løsninger på bygg- og anleggsprosjekter
Arbeidskrav

Generelle arbeidskrav

Studenten skal

 • Gjennomføre avtalte innleveringsoppgaver
 • Delta Aktivt i gruppe- og prosjektarbeid
 • Delta aktivt i tverrfaglige case / prosjektoppgaver
 • Delta på avtalte prøver
 • Delta aktivt i klassen, skriftlig og muntlig
 • Delta på muntlige presentasjoner

Mer spesifikke arbeidskrav utarbeides av den enkelte lærer

Litteratur
 • Byggforsk kunnskapssystemer- utvalgte temablader
 • Nettbasert og lærerprodusert lærestoff