20TB10M Hovedprosjekt

20TB10M Hovedprosjekt

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB10M
  • Studieprogram
   Bygg og treteknikk
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Startsemester
   2022 Høst
Introduksjon

Aktuelle tema utarbeides i samarbeid med oppdragsgiver, studenter og hovedveileder ved skolen for det enkelte prosjekt med fokus på tverrfaglighet.

Tema

Hovedprosjekt

Emnets innhold
 • Aktuelle temaer utarbeides i samarbeid med oppdragsgiver, studenter og hovedveileder ved skolen for det enkelte prosjekt med fokus på tverrfaglighet.
 • Utarbeidelse av rammer og problemstillinger.
 • Utarbeidelse av framdriftsplan for egne arbeider.
 • Logg
 • Refleksjon
 • Presentasjon
 • Rapportskriving
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • kan med basis i studiet, planlegge, gjennomføre og dokumentere et problemorientert prosjekt i samarbeid med en oppdragsgiver og kjenner til kontrakter og ledelsesutfordringene knyttet til en prosjektprosess.
 • kan dokumentere prosjektet etter kravene i bransjene, gjeldende standarder, lover og forskrifter.
Ferdigheter

Studenten

 • kan delta i teamarbeid, ta ansvar for egen læring, kommunisere og presentere prosjektarbeid.
 • kan bruke prosjektarbeid som metode og kunne planlegge, styre/lede, kommunisere og presentere resultatet.
 • kan gjennomføre et prosjekt på oppdrag fra bedrifter for å utvikle og dokumentere produkter, produksjonsprosesser eller tjenester.
 • kan utvikle en problemstilling ut i fra et gitt oppdrag eller en gitt oppgave
Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke erfaringer, kunnskaper, ferdigheter og holdninger i praktisk prosjektarbeid
 • kan gjennom kreativitet og nytenkning, fordype seg i de aktuelle temaene som danner grunnlag for prosjektoppgaven og løse denne på en måte som reflekterer kunnskap om teknologi og faglig ledelse.
Arbeidskrav
 • Aktiv deltakelse i opplæringen.
 • Delta aktivt på emnets forum.
 • Bidra til læring i gruppen/klassen.
 • Aktiv deltakelse på prosjekt-, veilednings- og evalueringsmøter.
 • Alle aktiviteter for emnet skal være gjennomført og godkjent. 

 

Ethvert fravær fra undervisning/ekskursjoner osv. tas opp med faglærer i forkant.

Mer spesifikke arbeidskrav utarbeides av den enkelte lærer.

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet.

Litteratur

Aktuell litteratur tilpasses det enkelte prosjekt

 • Aktuelle publikasjoner, normaler, håndbøker fra bransjene
 • Aktuelle lover, forskrifter og veiledninger
 • Aktuelle norske standarder (NS)/Eurokoder
 • Aktuelle dataprogram
 • Aktuelle produsent-/leverandørinformasjon i trykt utgave eller digitalt