20TB10B Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse

20TB10B Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB10B
  • Studieprogram
   Bygg og treteknikk
  • Studiepoeng
   20
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Startsemester
   2022 Høst
Tema

Bygningsproduksjon/byggeplassledelse

Prosjektadministrasjon

Anleggsdrift

FDV og vedlikehold av BIM-modell

Geomatikk for bygg

Faglig ledelse (integrert)

Emnets innhold

Bygningsproduksjon/byggeplassledelse

 • Prosjektledelse
 • Byggebeskrivelser
 • Kalkulasjon
 • Fremdriftsplanlegging
 • Riggplanlegging
 • Driftsplanlegging
 • Økonomioppfølging

Prosjektadministrasjon

 • Administrasjon av prosjekt
 • PA bok
 • HMS
 • BIM manual
 • Møtestruktur
 • Dokumenthåndtering
 • Håndtering av BIM og tegninger
 • Endringshåndtering
 • Kvalitetssikring og avvikshåndtering
 • Kontrollprosedyrer

Anleggsdrift

 • Beskrivelser, NS3420 for grunnarbeider
 • Forurensninger i grunnen
 • Masseforflytning
 • Sprengningsarbeider, sikringstiltak
 • Infrastruktur
 • Grøftearbeider, sikkerhet – aktuelle forskrifter
 • Trafikksikring og arbeidsvarsling

FDV og vedlikehold av BIM-modell

 • HMS-krav ved utbedrings- og ombyggingstiltak
 • Tilstandsanalyse/vedlikeholdsplanlegging av bestående byggverk.
 • Eldre bebyggelse – stilarter, byggemåter, materialbruk mv.
 • Beregning av livssykluskostnader.
 • FDV-dokumentasjon og vedlikehold av BIM-modell

Geomatikk for bygg

 • aktuelle grunnlagsdata i geomatikk for bygg
 • bruke data og utstyr til bransjerelaterte arbeidsoppgaver innen geomatikk for bygg
 • regelverk

Faglig ledelse(integrert)

 • Kommunikasjon
 • Lederstiler
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som benyttes for drift og produksjon av bygg
 • har kunnskap om metoder for å undersøke grunnens bæreevne og om hvilke fundamenter som kan benyttes
 • har kunnskap om hvordan en kan beregne jordtrykk mot grunnmurer og enkle støttemurer
 • har kunnskap om hvordan masse forflyttes på en sikker og effektiv måte
 • har kunnskap om utarbeidelse av tekniske beskrivelser av bygg med grunnlag i tegninger og aktuelle Norske standarder
 • har kunnskap om ombygging og restaurering av bygg med tanke på praktiske, estetiske, økonomiske og miljømessige krav, samt lovverk, reguleringsplaner og planer for kommunen
 • har kunnskap om hvordan en bygge- og anleggsplass ledes og driftes, som hvordan en leder et byggemøte og hvordan en endringshåndtering gjennomføres
 • kan vurdere om bygningsproduksjon og drift holder mål i forhold til lovverk, byggeforskrifter, HMS, bransjestandarder, avtaleverk og krav til dokumentasjon
 • har kunnskap om bransjen innen drift og produksjon av bygg
 • kan oppdatere sin kunnskap om drift og produksjon av bygg
 • kjenner til byggverks historie, byggetradisjoner, byggeskikker og byggekulturen i samfunnet
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen drift og produksjon av bygg
 • har kunnskap om de nødvendige geomatikkoppgaver på en byggeplass
 • har kunnskap om ulike kommunikasjon- og lederstiler
 • har innsikt i ulike ledelsesverktøy
 • har kunnskap om formål og prinsipper ved planlegging og samordning 
 • kan forklare sammenhengen mellom planlegging og beslutninger og hvordan dette kommuniseres
 • kjenner organiseringen av arbeidet på egen arbeidsplass med tanke på optimalisert planlegging, fordeling av arbeid, kontroll av kvalitet samt kontroll av framdrift og effektivitet. 
 • kan forklare de etiske, juridiske og økonomiske forutsetningene som gjelder for arbeidet.
 • kjenner metoder for kontinuerlig forbedring 
 • kan forklare sammenhengen mellom tid, penger og kvalitet i en arbeidsprosess.
Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for hvordan bygg produseres og driftes ut fra tekniske, estetiske og økonomiske forhold
 • kan gjøre rede for kvaliteten på en bygningsmasse
 • kan gjøre rede for dimensjoneringsgrunnlag for bygg, veityper og veiklasser
 • kan reflektere over hvilke løsninger som er tatt for drift og produksjon av bygg og justere disse under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff om drift og produksjon av bygg og vurdere relevansen for et byggeprosjekt
 • kan kartlegge et bygg og identifisere behov for restaurering og ombygging etter byggeskikker og normer
 • kan sørge for at de nødvendige geomatikkoppdrag på en byggeplass blir gjennomført
 • kan anvende og tilpasse ulike ledelsesverktøy i praktisk arbeid
 • kan gjøre rede for valg av verktøy og metoder for planlegging av et prosjekts aktiviteter, ressurser osv.
 • kan gjøre rede for verktøy og metoder for oppfølging og styring av et prosjekt
 • kan gjøre rede for verktøy og metoder for å ivareta samarbeidet på en arbeidsplass på best mulig måte
 • kan samordne alle grupper av leverandører og spesialister som jobber på arbeidsplassen
 • kan håndtere alle typer arbeidskraft
Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et byggeprosjekt med tanke på drift og produksjon av bygg som deltaker eller leder av gruppe og i tråd med estetiske, økonomiske og miljømessige krav og retningslinjer
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter som utbygging, ombygging og vedlikeholdsarbeid av bygg som deltaker eller leder av gruppe og i tråd med planer, tegninger og tekniske beskrivelser
 • kan produsere eller drifte et bygg etter byggherrens ønsker og myndigheters krav
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen produksjon og drift av bygg og på tvers av fag som bygningsantikvarer og arkitekter, samt med eksterne målgrupper
 • kan utveksle synspunkter på kvalitet på bygningsmasse og driftsmessige utfordringer med andre med bakgrunn innenfor drift, vedlikehold og produksjon av bygg og delta i diskusjoner om god praksis for kommunen
 • kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom proaktiv rapportering om eventuelle hendelser
 • kan gjennom praktisk ledelse bidra til at den enkelte medarbeider får utviklet sitt potensiale
 • kan arbeide i team som har ansvar for flere fag, sikkerhet, kvalitet, økonomi og teknikk.
 • kan ta ansvar for dokumentasjon av utførelse og kontroll av utførelse/dokumentasjon.
 • kan bidra til å utvikle helhetlig planleggingskultur og teamcoaching (analytisk tankegang og innovasjon).
 • kan lede personer, enkelte lag og hele arbeidsstyrken på arbeidsplassen - engasjere og motivere.
 • kan vurdere eget behov for utvikling av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være

gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Litteratur

Retningsgivende liste med forbehold om endringer.

Boklister pr studium ajourføres før hver studiestart.