20TB10A Konstruksjon bygg m/faglig ledelse

20TB10A Konstruksjon bygg m/faglig ledelse

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB10A
  • Studieprogram
   Bygg og treteknikk
  • Studiepoeng
   15
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Startsemester
   2022 Høst
Tema

Konstruksjonslære 2

Trekonstruksjoner

Betong- og stålkonstruksjoner

Bygningsfysikk

Faglig ledelse (integrert)

Emnets innhold

Konstruksjonslære 2

 • Bestemmelse av egenlaster
 • Bestemmelse av snølaster
 • Bestemmelse av vindlaster
 • Bestemmelse av dimensjonerende laster
 • Bestemmelse av lastvirkninger
 • Utarbeidelse av bæresystemer, også i LCC-perspektiv

Trekonstruksjoner

 • Tre som konstruksjonsmateriale
 • Dimensjonering av trebjelkelag og -bjelker
 • Dimensjonering av bindingsverk og tresøyler
 • Mekaniske treforbindelser
 • Kvalitetskontroll av trelast
 • Rehabilitering og ombygging
 • Planlegging av bygg i tre over flere etasjer

Betong- og stålkonstruksjoner

 • Stål som konstruksjonsmateriale
 • Dimensjonering av stålbjelker
 • Dimensjonering av stålsøyler
 • Planlegging av enkle bygg i stål
 • Betong som konstruksjonsmateriale
 • Dimensjonering av enkle betongdekker
 • Dimensjonering av enkle betongbjelker
 • Dimensjonering av enkle betongsøyler
 • Planlegging av enkle betongelementbygg
 • Forståelse av betong- og armeringstegninger med tilhørende bøyelister

Bygningsfysikk

 • Vær, klima, gass fra grunnen
 • Varmeisolering og tetthet, U-verdi, omfordeling
 • Fukt
 • Branntekniske forhold
 • Lydtekniske forhold

Faglig ledelse(integrert)

 • Kommunikasjon
 • Lederstiler
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • kan vurdere fordeler og ulemper ved bruk av forskjellige konstruksjonsmaterialer. De kjenner til forskjellige materialer med hensyn på bruk, miljø og økonomi.
 • har grunnleggende kunnskaper om gjeldende regelverk innen konstruksjonsfagene.
 • har grunnleggende kunnskaper om Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger. 
 • kjenner til relevante tekniske dokumenter og kan kritisk anvende disse.
 • har kunnskap om ulike kommunikasjon- og lederstiler
 • har innsikt i ulike ledelsesverktøy
 • har kunnskap om formål og prinsipper ved planlegging og samordning 
 • kan forklare sammenhengen mellom planlegging og beslutninger og hvordan dette kommuniseres
 • kan forklare de etiske, juridiske og økonomiske forutsetningene som gjelder for arbeidet.
 • kjenner metoder for kontinuerlig forbedring 
Ferdigheter

Studenten

 • kan utarbeide relevante bæresystem for forskjellige type byggeprosjekter.
 • kan utføre konstruksjonstekniske vurderinger og se konsekvensene av disse.
 • kan dimensjonere enkle bygningskonstruksjoner etter gjeldende regelverk. Studentene kan planlegge og kan lede konstruksjonstekniske arbeider.
 • har kompetanse til å vurdere ytre klimafaktorers påvirkning på konstruksjoner, og med bakgrunn i disse faktorene utarbeide forslag til løsninger etter gjeldende regelverk.
 • kan ta hensyn til treets egenskaper i forhold til ytre påkjenninger som fukt, temperatur ved prosjektering
 • kan vurdere eksisterende bygningsmasse i tre og komme med forslag til utbedringer etter gjeldende regelverk innenfor økonomisk forsvarlige rammer.
 • kan velge fasthetsklasse og materialkvalitet til for tre­konstruksjoner ut fra bruksområde og økonomi
 • kan beskrive prøvemetoder for kontroll av trekvalitet
 • forklare de viktigste profiltyper og deres karakteristika og kjenne kriteriene for valg av profil
 • kan beskrive hvordan ulike bæresystemer i tre er bygd opp
 • kan skissere vanlige detaljutforminger og redegjøre for deres innvirkning på konstruksjonens kvalitet og pris
 • kan lese og utarbeide tegninger for bygg og anvende informasjon til å kunne kontrollere utførelsen, særlig med hensyn på trekonstruksjoner
 • kan anvende og tilpasse ulike ledelsesverktøy i praktisk arbeid
 • kan gjøre rede for valg av verktøy og metoder for planlegging av et prosjekts aktiviteter, ressurser osv.
 • kan gjøre rede for verktøy og metoder for oppfølging og styring av et prosjekt
Generell kompetanse

Studenten

 • kan tilegne seg nye ferdigheter og kunnskap både individuelt og i prosjektgrupper.
 • har et bevisst forhold til egne ferdigheter og kunnskaper og evner å vise en tverrfaglig forståelse av forskjellige byggeprosjekter.
 • kan formidle byggeteknisk kunnskap til ulike målgrupper samt utarbeide tekniske rapporter hvor de tekniske løsninger er dokumentert og forankret i gjeldende lover og regelverk.
 • har generell digital kompetanse og kan anvende aktuelle dataverktøy i utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon.
 • kan delta aktivt i konstruksjonstekniske diskusjoner og kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innen byggebransjen
 • har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter og kan kritisk reflektere over egen læringssituasjon.
 • skal i tillegg sitte igjen med et læringsutbytte etter den overordnede nasjonale planen.
 • Studentene skal også ha kompetanse til å lede denne type arbeider i henhold til læringsutbyttebeskrivelsen i den nasjonale planen.
 • kan gjennom praktisk ledelse bidra til at den enkelte medarbeider får utviklet sitt potensiale
 • kan ta ansvar for dokumentasjon av prosjektering og kontroll av prosjektering/dokumentasjon.
 • kan bidra til å utvikle helhetlig planleggingskultur og teamcoaching (analytisk tankegang og innovasjon).
 • kan vurdere eget behov for utvikling av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være

gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Litteratur

Retningsgivende liste med forbehold om endringer.

Boklister pr studium ajourføres før hver studiestart.

 

 • Konstruksjonslære – Grunnlag for dimensjonering – Last og sikkerhet, John Eie, NKI-forlaget, siste utgave
 • Trekonstruksjoner, John Eie, NKI-forlaget, siste utgave
 • Stålkonstruksjoner, John Eie, NKI-forlaget, siste utgave
 • Konstruksjonslære, Harald Fallsen, siste utgave
 • Bygningsfysikk, Knut Jonas Espedal, Byggenæringens forlag, siste utgave
 • Grunnleggende betongteknologi, Gjerp, Opsahl og Smeplass, Byggenæringens forlag, siste utgave
 • Byggforskserien, SINTEF, www.sintef.no
 • Betongelementboka, www.betongelement.no
 • Plan- og bygningsloven, www.lovdata.no
 • Tekniske forskrifter med tilhørende veiledninger, Direktoratet for byggkvalitet, www.dibk.no, siste utgave
 • Egenprodusert materiell fra skolens lærere
 • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, standard.no, siste utgave
 • NS-EN 1991-1-1 Egenlaster og snølaster, standard.no, siste utgave
 • NS-EN 1991-1-3 Snølaster, standard.no, siste utgave
 • NS-EN 1991-1-4 Vindlaster, standard.no, siste utgave
 • NS-EN 1992 Prosjektering av betongkonstruksjoner, standard.no, siste utgave
 • NS-EN 1993 Prosjektering av stålkonstruksjoner, standard.no, siste utgave
 • NS-EN 1995 Prosjektering av trekonstruksjoner, standard.no, siste utgave
 • NS-EN 338 Konstruksjonsvirke - Fasthetsklasser, standard.no, siste utgave
 • NS-EN 1994 Limtre – Fasthetsklasser, standard.no, siste utgave
 • NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse – metode og data, standard.no, siste utgave
 • NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger, standard.no, siste utgave
 • NS-EN 13829 Utførelse av betongkonstruksjoner, standard.no, siste utgave
 • Diverse beregningsprogrammer
 • Organisasjon og ledelse, M. Holand, NKI
 • Egenprodusert materiell fra skolens lærere