20TB08I Byggesaken

20TB08I Byggesaken

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB08I
  • Studieprogram
   Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer og bygg (FDVU)
  • Studiepoeng
   10
  • Studienivå
   Fagskole
  • Startsemester
   2021 Høst
Emnets innhold
 • Søknadsprosedyrer
 • Anbud og kontrakter
 • Kvalitetsstyring og HMS
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som benyttes i alle faser av byggesaker, fra søknadsprosedyrer til kontraktskriving og oppfølging av HMS
 • har kunnskap om aktuelle krav til godkjennings-, sertifiserings- og kontrollordninger
 • har kunnskap om aktuelle lover, forskrifter, vedtekter og standarder innen byggesaker
 • har kunnskap om anbudsprosessen og kontraktsinngåelse
 • har kunnskap om kvalitet og HMS som en viktig del av all prosjektering, planlegging og utførelse innen byggesaker
 • har kunnskap om registrering og oppfølging av avvik i en byggesak
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav
 • har kunnskap om byggebransjen og kjennskap til søknadsprosesser, anbudsrunder og kontraktskriving og om hvordan bransjen forholder seg til kvalitetsstyring og HMS
 • kan oppdatere sin kunnskap innen byggesaker ved å følge med på nye krav og retningslinjer i byggebransjen
Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for søknadsprosedyrer, anbudsprosesser og kontraktsinngåelse i en byggesak
 • kan gjøre rede for krav i standarder og sertifiseringer som angår kvalitet og HMS i byggesaker
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse i byggesaker og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff angående byggesaker og aktuelle arbeidsoppgaver
Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og utarbeide søknad om byggetillatelse for aktuelle tiltaksklasser alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav, aktuelle lover, vedtekter, standarder  og forskrifter
 • kan planlegge og følge opp anbud, tilbud, kontrakter, HMS/KS-krav i en byggesak alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer for å ivareta kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter
 • kan utarbeide og følge opp en KS/SHA-plan etter godkjennings-, sertifiserings- og kontrollordninger
 • kan utføre arbeidet etter kunders behov og myndigheters krav i en byggesak
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen bygg- og anleggsbransjen og på tvers av fag, samt med byggherrer og myndigheter for å utvide egen kunnskap angående byggesaker
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bygg- og anleggsbransjen og delta i diskusjoner om utfordringer i byggesaker
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på nye krav og retningslinjer i byggesaker
Arbeidskrav

Studenten skal

 • Gjennomføre avtalte innleveringsoppgaver
 • Delta Aktivt i gruppe- og prosjektarbeid
 • Delta aktivt i tverrfaglige case / prosjektoppgaver
 • Delta på avtalte prøver
 • Delta aktivt i klassen, skriftlig og muntlig
 • Delta på muntlige presentasjoner

Mer spesifikke arbeidskrav utarbeides av den enkelte lærer.

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet.

Pensumlitteratur
20TB08I Byggesaken
Litteratur

Retningsgivende liste med forbehold om endringer.

Boklister pr studium ajourføres før hver studiestart.

 • Byggforsk kunnskapssystemer- utvalgte temablad
 • Plan og bygningsloven
 • Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven
 • Veiledning til Teknisk forskrift
 • Lærerutviklet lærestoff