20TB02V Lokal tilpassing/spesialiseringsemne

20TB02V Lokal tilpassing/spesialiseringsemne

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB02V
  • Studieprogram
   Anlegg
  • Studiepoeng
   15
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Startsemester
   2022 Høst
Introduksjon

Skolen skal opprette et lokalt emne eller en kvalifiserende spesialisering som skal gi studenten faglig bredde og/eller bidra til faglig fordypning. Ved fullført emne skal studenten demonstrere utvidet forståelse og kompetanse knyttet til emnet.

Tema

Anbud/Kalkulasjon

3D-modellering med dataverktøy

BIM

Prosjektstyring

Logistikk, verdikjeder og Lean

Faglig ledelse (Integrert)

Emnets innhold

Anbud/kalkulasjon

 • NS3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner
 • NS3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg
 • NS84- serien ang kontraktsforhold
 • Prosesskoden (Svv)
 • Anbud: Fra mottak til levering
 • Egne og ferdigutviklete regneark for kalkulasjon

3D-modellering med dataverktøy

 • Bearbeiding og bruk av digitalt kartverk
 • Utarbeidelse av digitalt plangrunnlag og dokumentasjon ved hjelp av dataprogrammer
 • Anvendelse og forståelse av dataprogrammene Gemini Terreng og Entreprenør
 • Opprette og bruke fagmodeller
 • SOSI-leveranse til FKB og NVDB
 • Prosjektere veg – og kommunaltekniske anlegg
 • Prosjektere store byggegroper
 • Dokumentere masser og massekontroll
 • Framdrift og sluttdokumentasjon
 • Dokumentere geometrisk kontroll
 • Ta ut data til målebøker og maskinstyring
 • 3D-modellering

BIM

 • BIM-prosesser
 • Sammenstilling av fagmodeller
 • Høste data fra modell
 • FDV-data og dokumentasjon

Prosjektstyring

 • Verktøy for fremdriftsplanlegging
 • Riggplaner, fremdriftsplaner (generelt) og ressursbehov
 • HMS, Risiko- og sikkerhetsanalyser (ROS) og Sikker jobbanalyser (SJA)
 • Faglig ledelse
 • Risiko- og konsekvensvurdering, usikkerhet og endringer
 • Økonomioppfølging

Logistikk, verdikjeder og Lean

 • Introduksjon
 • Effektivisering av verdikjeder (kundefokus, integrasjon)
 • LEAN i bygg og anlegg (filosofi og verktøy)
 • Industrialisering (standardisering, IKT, BIM)
 • Innkjøp og leverandørutvikling (strategisk og taktisk)
 • LEAN-lab (øvelse)

Faglig ledelse

 • Kommunikasjon
 • Lederstiler
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten har generelle kunnskaper om

 • formål og prinsipper ved planlegging og samordning 
 • sammenhengen mellom planlegging og beslutninger og hvordan dette kommuniseres.
 • organiseringen av arbeidet på egen arbeidsplass med tanke på optimalisert planlegging
 • fordeling av arbeid, kontroll av kvalitet samt kontroll av framdrift og effektivitet. 
 • de etiske, juridiske og økonomiske forutsetningene som gjelder for arbeidet.
 • metoder for kontinuerlig forbedring. 
 • sammenhengen mellom ledelse, tid, penger og kvalitet i en arbeidsprosess.
 • om aktuelle lover, forskrifter, vedtekter og standarder innen emnet.
 • og kjennskap til Lean-verktøy som brukes til effektivisering og reduksjon av sløsing i hele prosjektprosessen

Studenten har spesielle kunnskaper om

 • anbud og kalkulasjon i anleggsbransjen
 • anvendelse av Gemini terreng og entreprenør i prosjektering og drift av anlegg
 • generell prosjektstyringsteori (spesielt for anlegg) samt bruk av digitale verktøy
Ferdigheter

Studenten kan generelt gjøre rede for

 • anvendelse av verktøy og metoder for planlegging av et prosjekts aktiviteter, ressurser osv.
 • anvendelse av verktøy og metoder for oppfølging og styring av et prosjekt
 • anvendelse av verktøy og metoder for å ivareta samarbeidet på en arbeidsplass på best mulig måte
 • hvordan håndtere alle typer arbeidskraft
 • og anvende Lean-verktøy til effektivisering og reduksjon av sløsing i hele prosjektprosessen

Studenten kan spesielt gjøre rede for

 • hvordan lage anbud og kalkulere anlegg på bakgrunn av beregnede mengder og ressurser
 • hvordan prosjektere og masseberegne veger, VA-anlegg og byggegroper med moderne program og metoder
 • massekontroll og geometrisk kontroll av anlegg med moderne utstyr, program og metoder
 • hvordan lede et anlegg gjennom alle tre faser (før, underveis og etter) etter dagens krav/rutiner
Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide i team som har ansvar for flere fag, sikkerhet, kvalitet, økonomi og teknikk.
 • kan ta ansvar for dokumentasjon av utførelse og kontroll av utførelse/dokumentasjon.
 • kan bidra til å utvikle helhetlig planleggingskultur og teamcoaching (analytisk tankegang og innovasjon)
 • kan lede personer, enkelte lag og hele arbeidsstyrken på arbeidsplassen - engasjere og motivere.
 • kan vurdere eget behov for utvikling av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være

gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Litteratur

Retningsgivende liste med forbehold om endringer.

Boklister pr studium ajourføres før hver studiestart.

 

 • Aktuelle norske standarder (NS)/Eurokoder
 • Prosesskoden fra Svv
 • Gemini Terreng og Entreprenør
 • G-Prog
 • Prosjektstyring med og uten MS Project, Hans Peter Horne, Gjøvik
 • MS Project
 • MS Excel
 • MS Word
 • Relevante publikasjoner, normaler, håndbøker fra anleggsbransjen
 • Aktuelle lover, forskrifter og veiledninger
 • Div dataprogram for konstruksjon og drift i anleggsbransjen
 • Relevant produsent-/leverandørinformasjon i trykt utgave eller digitalt