20TB00C Samordnet byggeprosess

20TB00C Samordnet byggeprosess

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB00C
  • Studieprogram
   Bygg og treteknikk
  • Studiepoeng
   20
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

Bygg- og anleggskonstruksjoner, bransjelære

Konstruksjonslære

Tekniske installasjoner i bygg

Energi- og miljøeffektive bygg og anlegg

Dokumentasjonsforståelse, DAK og modellering

Materialteknologi

Geomatikk

Emnets innhold

Bygg- og anleggskonstruksjoner, bransjelære

 • bransjekunnskap, aktører og roller i byggeprosesser.
 • regelverk, tekniske standarder, avtaler og kvalitetskrav
 • bygninger – bæresystemer, vegger, dekker, inventar mv
 • utendørs konstruksjoner og bearbeiding
 • brann, fukt og lydforhold i byggeprosjekter
 • bærekraftige byggeprosesser i livsløpsperspektiv - ide- og konseptutvikling, prosjektering, bygging, bruk og FDVU og sanering.

 

Konstruksjonslære

 • brukslast, egenlast, snølast, vindlast og statiske laster
 • partialfaktorer (sikkerhetsfaktorer)
 • statikk og fasthetslære
 • beregning av moment og skjærkrefter
 • beregne enkle konstruksjonselementer i tre og stål

 

Tekniske installasjoner i bygg

 • sanitæranlegg
 • utendørs røranlegg (VA)
 • brannslokking
 • ventilasjon og luftbehandling
 • varmeanlegg
 • kjølesystemer og varmepumpe
 • gass og trykkluft
 • elkraftinstallasjoner
 • tele og automatisering
 • heise og løfteinnretninger
 • rør og kabler i bygg, og til og fra

 

Energi- og miljøeffektive bygg og anlegg

 • globale og nasjonale miljøutfordringer og målsettinger
 • bærekraft
 • inneklima og innemiljø (AML 444, TEK, NS3031 osv)
 • generelt om energi og effekt, energivurderinger, beregninger og tiltak (energiøkonomisering)
 • energipriser
 • energieffektive bygningskonsepter med lav miljøbelastning og godt inneklima

 

Dokumentasjonsforståelse, DAK og modellering

 • tegningsforståelse bygg-, anlegg og VVS-tekniske tegninger
 • utarbeide enkle bransjerelaterte tegninger ved hjelp av DAK-verktøy

 

Materialteknologi

 • byggematerialer, bruksområder og egenskaper
 • valg av byggematerialer sett i miljø, FDV og LCC perspektiv
 • prefabrikkerte løsninger
 • forskrift om dokumentasjon av byggevarers egenskaper med veiledning (DOK)
  • bakgrunn for sertifisering og harmoniserte standarder, CE-merking
  • krav til dokumentasjon og hvordan vurdere bruksområder, ytelse og egenskaper

 

Geomatikk

 • regelverk og historie
 • bruksområder i bygg- og anleggsbransjen
 • aktuelle grunnlagsdata i geomatikk
 • ta ut lengde og tverrprofil fra terreng med enkle hjelpemidler
 • enkle masseberegninger
 • målestokk og stigningsforhold
 • kikkert, laser og gps
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om begreper, teorier, modeller og prosesser og verktøy som anvendes innenfor en samordnet byggeprosess
 • kan beskrive krefter som virker på enkle konstruksjonselementer og forklare hvilke belastninger dette vil gi på de ulike deler og sammenføyninger
 • har kunnskap om byggeprosesser for utendørs anlegg og konstruksjoner og har innsikt i tekniske standarder og krav
 • har kunnskap om byggematerialenes oppbygning, karakteristiske egenskaper og bruksområde
 • har kunnskap om krav og sertifiseringsordninger for byggematerialer
 • har kjennskap til krav til dokumentasjon og CE-merking
 • har kjennskap til bakgrunn for sertifisering og harmoniserte standarder
 • har kunnskap om valg av materialer sett med EPD, FDV og LCC
 • kjenner til vurdering av bruksområder, ytelse og egenskaper for byggematerialer, også mot aktuelle forskrifter
 • har bransjekunnskap, kjennskap til gjennomføring av byggeprosesser, hvilke aktører som inngår og deres roller
 • har kunnskap om miljøutfordringer knyttet til både det ytre miljø, inneklima, byggematerialer, røranlegg (VA), utendørs konstruksjoner og bearbeiding, og kjenner til vanlig brukt utstyr innenfor bygg og anlegg
 • har kunnskap om energieffektive bygningskonsepter med lav miljøbelastning og godt inneklima
 • har innsikt i byggkonstruksjoner og tekniske installasjoner og kan gjøre energitekniske vurderinger
 • har kjennskap til lydforhold og har kunnskaper om branntekniske forutsetninger og brannstrategier i bygninger
 • har kunnskap om geomatikk, relatert til bransje og aktuelle arbeidsoppgaver
 • har kunnskap om hvordan bransjerelaterte tegninger bygges opp
Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for faglige valg av utstyr og metoder i en byggeprosess
 • kan gjøre rede for faglige valg av materialer til bygg
 • kan gjøre rede for krefter i konstruksjonselementer og kan utføre enkle statiske beregninger
 • kan anvende aktuelle krav og metoder i forbindelse med grunnarbeider knyttet til ulike bygg og anleggskonstruksjoner
 • kan gjøre rede for krav i standarder og sertifiseringer
 • kan lese, forstå og anvende bygg-, anleggs- og VVS-tekniske tegninger (både digitale og papirutgaver)
 • kan bruke relevant IT-verktøy i prosessene og utarbeide enkle bransjerelaterte tegninger ved hjelp av et relevant DAK-verktøy
 • kan lese og tolke bransjerelaterte tegninger og bruke dette i praktisk arbeid
 • kan finne fram og henvise til relevant fagstoff og utføre enkle, termodynamiske og energitekniske beregninger, relatert til bygg og anleggsbransjen og aktuelle arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over brann og lydtekniske forhold i byggeprosjekter samt prosjektenes innvirkning på miljø og samfunn
 • kan vurdere nøyaktigheten på kartbaser, beregne koordinater på objekter (bygninger) og sette objektene ut i terrenget og måle inn ferdige objekter(bygninger) og legge dette inn på kartet.
 • kan bruke data og utstyr til bransjerelaterte arbeidsoppgaver innen geomatikk
Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre bygg- og anleggsprosjekter i alle faser av et bygg eller anlegg, som deltaker eller leder i gruppe i tråd med etiske krav om bærekraftige bygg og anlegg og gjeldende retningslinjer
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen bygg- og anleggsbransjen og på tvers av fag, samt med byggherrer og myndigheter for å utvide egen kunnskap
 • kan velge materialer og løsninger mot bruksområder og egenskaper
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bygg- og anleggsbransjen og delta i diskusjoner om optimale løsninger på utfordrende bygg- og anleggsprosjekter
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen bygg- og anleggsfaget
Arbeidskrav
 • Aktiv deltakelse i opplæringen
 • Bidra til læring i gruppen/klassen
 • Aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • Alle obligatoriske oppgaver, prøver og fremføringer i emnet skal være gjennomført og godkjent

 

Ethvert fravær fra undervisning/ekskursjoner osv. tas opp med faglærer i forkant.

Mer spesifikke arbeidskrav utarbeides av den enkelte lærer.

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet.

Litteratur

Retningsgivende liste med forbehold om endringer.

Boklister pr studium ajourføres før hver studiestart.