20PS05E Sauehold

20PS05E Sauehold

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Landbruksfag
  • Emnekode
   20PS05E
  • Studieprogram
   Sauehold og lokal foredling
  • Studiepoeng
   20
  • Studiested
   Nome
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon
 1. Generell del
 2. Fôring og stell av sau
 3. Planlegging og styring av drifta
 4. Husløsninger for sau
 5. Avl, forplantning og helse
 6. Klipping og behandling av ull
Emnets innhold

Generell del

 • Husdyrholdets plass i norsk landbrukspolitikk
 • Sauenæringas bidrag og forpliktelser i en samfunnssammenheng(ernæring, selvforsyning, verdiskaping, miljø)
 • Dyreadferd, dyrevelferd og dyreetikk
 • Lover og forskrifter for hold av produksjonsdyr
 • Regelverket i økologisk produksjon
 • Rådgivnings- og forskningsmiljøer innenfor saueholdet
 • Faglige nettverk innen husdyrhold generelt, og sauehold spesielt
 • Husdyrkontrollene – betydning for utvikling av husdyrholdet
 • Klassifisering av kjøtt, EUROP systemet
 • Ulike former for samarbeid

 

Fôring og stell av sau

 • Fôringslære – generell del og spesifikt for sau
 • Fordøyelse, mål for energi og protein
 • Fôrmidler for drøvtyggere
 • Fôrplanlegging
 • Utmarksbeite
 • Fôring og helse

 

Planlegging og styring av drifta

 • Planlegging og produksjonstilpasning med utgangspunkt i foretakets samlede ressursgrunnlag
 • Bruk av relevante rådgivningsprogram-, og verktøy for kartlegging, planlegging og styring av drifta
 • Produktutvikling, og produksjonstilpasning i saueholdet
 • KSL system i husdyrproduksjon med spesiell vekt på sau
 • System for HMS på foretak med sau

Husløsninger for sau

 • Ulike prinsipp- og detaljløsninger for hus til sau.
 • Lys, ventilasjon og klima optimalisert i et sauehus.
 • HMS og KSL krav knyttet til hus for sau.

 

Avl, forplantning og helse

 • Avlslære(generell del)
 • Avl (avlsmessig fremgang, avlsmål, avlsmetoder, avl i egen buskap).
 • Forplantning.
 • Sykdoms- og helselære.

Klipping og behandling av ull

 • Ull fra sau som ressurs.
 • Faktorer som påvirker ullkvaliteten.
 • Rett klipping av sau.
 • Rett sortering og behandling av ulla.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning og oppgaver individuelt og i grupper Ekskursjoner og befaringer Laboratorieaktiviteter

Det forutsettes at studenten på egenhånd gjør seg kjent med lærestoffet som er nevnt i litteraturlista eller oppgis av lærer og som ikke direkte gjennomgås i plenum.

På samlingene vil det legges vekt på forelesninger ekskursjoner, gjennomførte oppgaver og laboratorieaktiviteter.

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har god oversikt over og en presis forståelse av faguttrykk og begreper  som brukes innen saueholdet
 • har kunnskap om produksjonsplanlegging og produksjonsstyring i saueholdet
 • har innsikt i lover og forskrifter som gjelder for hold av sau
 • har innsikt i kvalitetskrav (KSL-standarder), og andre relevante kvalitetskrav innen saueholdet
 • har kunnskap om saueholdets plass i norsk landbrukspolitikk
 • har kunnskap om betydningen av å fokusere på produktutvikling i saueholdet(mat, tekstiler og opplevelse)
 • har kunnskap om ulike strategier som grunnlag for valg av driftsopplegg og produksjon i saueholdet
 • har kunnskap om relevante forskningsmiljøer, faglige nettverk, støtteapparat og kompetansemiljøer innen saueholdet
 • har kunnskap til å kunne nyttiggjøre seg den kompetansen slike miljøer besitter
 • har kunnskap om saueholdets bidrag og forpliktelser knyttet til selvforsyning, ernæring og verdiskaping i samfunnet
 • har kunnskap om etiske dilemmaer knyttet til hold av dyr generelt og sauehold spesielt
 • har innsikt i muligheter og utfordringer innen klima- og miljøspørsmål og hvordan hold av sau kan bidra til måloppnåelse innenfor disse områdene
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende sin faglige kunnskap til å iverksette de rette tiltak for å sikre optimal drift og produksjonsstyring i en sauebuskap
 • kan anvende sin faglige kunnskap til å gi rådgivning med utgangspunkt i en gitt situasjon i en sauebuskap
 • kan bruke relevante rådgivningsprogram for kartlegging, planlegging og styring av drifta i en sauebuskap
 • kan beregne økonomiske nøkkeltall i saueproduksjon, herunder dekningsbidragskalkyler
 • kan finne relevant informasjon og fagstoff for utvikling av saueholdet, og benytte denne kunnskapen i ulike rådgivings- og beslutningssituasjoner
 • kan finne fram til aktuelle rådgiver-/fagmiljø knyttet til ulike spesialfelt innenfor saueholdet og nytte disse i ulike rådgivings- og beslutningssituasjoner
 • kan kartlegge en situasjon på et gardsbruk med sau og vise til relevante tiltak for den oppståtte situasjonen
 • kan benytte gardsbrukets ulike oversikter til å vurdere foretakets næringsvirksomhet i forhold til målsettingene
Generell kompetanse

Kandidaten

 • forstår og kan kommunisere hvordan husdyrproduksjon generelt og sauehold spesielt inngår som en samfunnsoppgave, og hvordan husdyrproduksjon påvirker miljø og kultur nasjonalt og lokalt
 • har forståelse for etiske dilemmaer innen sauehold, som hold av produksjonsdyr, bruk av medisiner i dyreholdet og forebygging av tap av dyr på beite
 • har kunnskap og ferdigheter til å tilpasse produksjonen av kjøtt og ull i saueholdet i tråd med hva markedet og andre aktører etterspør
 • kan samarbeide med relevante rådgivningstjenester og fagmiljø
 • kan bygge relasjoner og nettverk med saueholdere og andre næringsdrivende
 • har kunnskap og ferdigheter til å utvikle gode arbeidsmetoder for rasjonell drift av foretak med sau
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder;

 • Gjennomføre obligatoriske innleveringsoppgaver, refleksjonsnotat og dokumentere øvrige obligatoriske aktiviteter i arbeidsmappa
 • Obligatorisk deltakelse på ekskursjoner/befaringer og bedriftsbesøk.
Vurdering
 • Det skal gjennomføres mappevurdering. Vurderingsmappa skal inneholde dokumentasjon på utvalgte obligatoriske aktiviteter og refleksjonsnotat.
 • Dokumentasjonen skal vurderes av faglærer. Faglærer gir studenten tilbakemelding.
 • Det gis en sluttkarakter i emnet som baseres på innhold i
Arbeidsinnsats

 

Litteratur

Torger Jefsen, Foringslære ISBN 978-82-529-36-

 

Synnøve Vatn, Lisbeth Hektoen, Ola Nafstad m.fl. Helse og velferd hos sau ISBN: 9788252931808

 

Animalia: www.animalia.no

Nortura:  www.nortura.no/

Mattilsynet: https://mattilsynet.no/

Norsk Sau og Geit: https://www.nsg.no/

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO): https://nibio.no/

Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/