20PS05D Faglig fordypning/hovedprosjekt

20PS05D Faglig fordypning/hovedprosjekt

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Landbruksfag
  • Emnekode
   20PS05D
  • Studieprogram
   Sauehold og lokal foredling
  • Studiepoeng
   12
  • Studiested
   Nome
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

Fordypning/Prosjektoppgave har følgende innhold;

Emnet skal være selvvalgt og studenten skal bli bevisst egen kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og nytte både teori og praktisk erfaring. Videre skal fordypningsarbeidet være praksisrettet og knyttes til en eller flere emner i utdanningen. Studentene skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon over både teori og praksis. Fordypningsarbeidet kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe.

Emnets innhold

Felles emne;

 • Fullstendig drifts- eller prosjektplan for en aktuell produksjon i foretaket
 • Utviklingsledelse og innovasjon
 • Mulighetene/nytten av samhandling med andre bønder/næringsdrivende
 • Samhandling med øvrige aktører i en verdikjede
 • Kommunikasjon
 • Om bærekraftig forvaltning av foretaket og produksjonen

 

Studentene skal ha kunnskap;

 • Prosjektjobbing som metodikk
 • Knytte aktuell teori opp mot prosjektets mål
 • Om drift og utvikling av sauehold og hvilke spesielle utfordringer denne driften møter
 • Om drift og utvikling av foretak for lokal foredling av naturbaserte råvarer og stedlige ressurser, og spesielle utfordringer knyttet til den type næringsvirksomhet
 • Om drift og produksjonsmodeller

Studenten skal ha ferdigheter;

 • Nytter teori og praktisk erfaring i sin yrkesutøvelse
 • Fra kunnskapsstadiet til gjennomføring «best practise»
 • Kan drifte utviklingsprosjekter
 • Til å se muligheter for utvikling og vet hvordan slik utvikling kan igangsettes.

 

Studenten skal ha generell kompetanse;

Nytter egne ferdigheter og kunnskaper som agrotekniker og anvender teori og sin praktiske erfaring for å iverksette etiske, miljømessige og økonomiske gode tiltak, og kan argumentere for sine valg.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppeoppgaver, selvstudium, litteraturstudier.

Studenten skal utarbeide individuell læreplan. Planen skal danne grunnlag for den spesifikke fordypningsdelen med utgangspunkt i det læringsutbyttet nevnt i emnene for utdanningen. Faglærere og eventuelle eksterne lærekrefter veileder studenten ved gjennomføring av prosjektoppgaven.

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om prosjektarbeid som metodikk
 • har kunnskap om valgt fordypningstema innen driftsledelse økonomi, sauehold og lokal foredling
 • har kunnskap om drifts- og produksjonsmodeller
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan nytte teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i sin yrkesutøvelse
 • kan bruke relevante kartleggings- og planleggingsverktøy for utvikling av ny næringsvirksomhet
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre tverrfaglige prosjekt
 • har forståelse for yrkes- og bransjeprinsipper knyttet til etikk, miljø og økonomi
Arbeidskrav

Logg, gruppearbeid, litteraturstudie og skriftlig prosjektoppgave. Studenten skal utarbeide individuelt læringsutbytte for sitt fordypningsemne/prosjekt. Den individuelle læreplanen settes opp i samsvar med oppsatte kriterier for fordypningsoppgaven. Målene, litteraturoversikt og fremdriftsplan skal godkjennes av veileder / lærer innen et fastsatt tidspunkt.

Vurdering

Eksamen vurderes med karakteren A-F, der karakteren A er beste

karakter. Studenten må ha karakteren E for å få bestått. På bakgrunn av bestått skriftlig eksamen gjennomføres en individuelle, muntlig eksamen. Det gis en samlet vurdering av den skriftlige fordypningsoppgaven og muntlig høring med gradert karakter

 

Andre arbeidskrav vurderes med bestått/ ikke bestått med skriftlig tilbakemelding

Litteratur

Prosjektoppgave