20HH81D Innføring i veiledning

20HH81D Innføring i veiledning

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH81D
  • Studieprogram
   Veiledning i praksis
  • Studiepoeng
   10
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2024 Vår
Introduksjon

Behovet for veiledning møter vi på i mange sammenhenger og det er en kompetanse som er etterspurt av både arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene. Veiledning er en kompetanse i skjæringspunktet mellom fag og person. Det er en kompetanse som vil utvikle hele mennesket, både faglig og sosialt. Studiet vil utfordre egne verdier, holdninger, tenkesett og væremåter, og forutsetter et bevisst forhold til samspillet med andre. Fagskoleutdanningene skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer.

Målgruppen for utdanningen er alle som har fullført videregående utdanning, enten med fagbrev/svennebrev eller yrkeskompetanse og som jobber med, eller ønsker å jobbe med å veilede andre i sin yrkesutøvelse. Formålet er å kvalitetssikre faglig arbeid og opplæring i bedrift gjennom å tilby en formalisert utdanning. Dette vil styrke rollen til veiledere, instruktører og faglige ledere, og kvaliteten på arbeidsplassbasert opplæring. Målet er at studenten skal utvikle en reflektert holdning til egen veiledningspraksis for å oppnå best mulig læringsutbytte hos veisøker. Utdanningen skal bidra til at studenten utvikler seg til reflekterte yrkesutøvere og øke bevisstgjøring av egen funksjon og rolle. 

Modulen Innføring i Veiledning er en 10 stp modul som går over ca 12 uker. Alle som fullfører og består utdanningen, får tildelt vitnemålDet er et studie der studentene får mye praktisk trening i utvikling av egen veilederkompetanse, i tillegg til å tilegne seg en faglig og teoreteisk bakgrunn.

Begrepsavklaring:

Veiledning er den aktiviteten som foregår i samspillet mellom veileder og veisøker. Det er å bidra til at veisøker kan systematisere praktiske opplevelser og sette dem inn i en faglig, helhetlig og personlig sammenheng hvor oppmerksomheten er rettet mot veisøker. Veileder skal bevisstgjøre og bidra til at veisøker finner gode løsninger selv.

Veileder er den som har hovedansvaret for veiledningen, både i en faglig og personlig sammenheng. Han/hun har ansvaret for at veisøker blir ivaretett ut ifra egne behov og forutsetninger.

Veisøker er den som blir veiledet av veileder. 

Tema

Meg selv og min rolle

Begrepsavklaring

Kommunikasjon- og relasjonskompetanse

Rammer for god veiledning og ulike metoder

Vurdering

Emnets innhold

Meg og min rolle

 • finne mitt eget ståsted
 • brukermedvirkning
 • rolleavklaringer
 • ansvarsområder

Kommunikasjon

 • kommunikasjonens betydning
 • kommunikasjon i utfordrende situasjoner
 • kommunikasjon for å fremme god opplæring og godt arbeidsmiljø
 • etikk og holdninger

Relasjonskompetanse

 • "Jeg blir meg i møte med deg"
 • støtte og motivasjon
 • menneskesyn
 • menneskesyn i et flerkulturelt perspektiv

Begrepsavklaringer

 • coaching
 • rådgivning
 • veiledning
 • felles forståelse av begreper

Rammer for god veiledning

 • mottak av veisøker
 • ulike teorier
 • refleksjon
 • tilpasset opplæring

Metoder

 • tilegne seg ulike veiledningsverktøy og kunne bruke de i praktisk veiledning
 • praktiske øvelser
 • yrkespedagogiske prinsipper

Vurdering

 • vurdering av veisøkers læring og kompetanse
 • etiske problemstillinger
 • dokumentasjon
 • observasjon
 • metaveiledning
Arbeids- og læringsaktiviteter

Arbeidsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå de ønskede læringsutbyttebeskrivelsene for utdanningen. Utvikling av selvstendighet og aktiv refleksjon over egen læringsprosess og egen utvikling som veileder vil være en sentral del av studiet. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for egen læring. I tillegg til egen, faglig utvikling, skal studenten også utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsning. Et viktig fokus i studiet er å kunne foreta etiske vurderinger og å se faget i et samfunns-, kulturelt- og verdiskapingsperspektiv.

Studiet skal være nært knyttet til studentenes arbeidserfaringer fra yrkesfeltet. Fagskoleutdanningen legger vekt på at teori og praksis skal danne en helhet. Det vil være fokus på variasjon i valg av læringsmetoder for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav med tverrfaglige problemstillinger fra arbeidslivet. Andre metoder som brukes er for eksempel veiledning (individuelt og i gruppe), refleksjonsnotat, dialogundervisning, forelesning, podcast, samtale og arbeid i grupper, rollespill/simulering, film med påfølgende diskusjoner og lærerstyrte aktiviteter mellom samlinger.

Det legges vekt på skape et godt læringsmiljø for studentene. I den sammenheng arrangeres det oppstartssamling med fokus på relasjonsbygging, studieteknikk og datakunnskap. Det legges også til rette for en samtale med studentene for å avklare forventninger, læringsbehov og eventuelle behov for særskilt tilrettelegging.

Læringsaktiviteter  Læringsaktivitetene inkluderer forskjellige metoder og arbeidsmåter. Det vil bli lagt opp til ulike aktiviteter der studenten har en aktiv rolle. Disse omfatter blant annet veiledningsøvelser, arbeid med arbeidskrav, presentasjoner, gruppearbeid og fagrelaterte diskusjoner. Ved hjelp av hverandre kan studentene få et økt utbytte av opplæringen. Dette kan for eksempel skje gjennom praktiske øvelser, gruppearbeid, diskusjoner og tilbakemeldinger. Et pedagogisk prinsipp er at studentene har ansvar for egen læring. Det innebærer blant annet at studentene aktivt må oppsøke læringssituasjoner og læringsarenaer. Lærerens rolle blir å tilrettelegge for læring og støtte / veilede studentene i læreprosessen. Dette krever at studentene har eller blir gitt et bevisst forhold til læreprosesser og egne læringsbehov.

Arbeidskrav I hvert emne arbeider studentene med arbeidskrav. De benyttes både som arbeids-, lærings og vurderingsform. Arbeidskravene skal være praksisnære og bygge på tema og læringsutbytte i emnene. De kan være skriftlige, muntlige, praktiske, eller en kombinasjon av dette. Det gis muntlig eller skriftlig veiledning og vurdering. Studentens egen vurdering av faglige og etiske problemstillinger, og læringsutbytte vektlegges i veiledning. Antall arbeidskrav vil variere avhengig av emnets temaer og omfang. Arbeidskrav spesifiseres i plan for hvert emne som utarbeides av faglærer.

Egenrefleksjon Bruk av refleksjonsnotat om eget læringsutbytte vil være sentralt i alle emnene.

Veiledning Studentene vil få veiledning og oppfølging både individuelt og gruppevis. Metaveiledning vil brukes for å øke refleksjon og egen bevissthet. Veiledning underveis i arbeid med arbeidskrav og emneoppgaver skal bidra til læring. Tilbakemelding vil bli gitt muntlig og/eller skriftlig via digital læringsplattform eller på fysiske samlinger. Målet er at det skal styrke studentens refleksjon i eget arbeid og bidra til at de ser sammenheng mellom teori og praksis.

Eksterne forelesere Skolen benytter eksterne forelesere innen aktuelle fagområder. Lærerne samarbeider med eksterne forelesere om faglig innhold og arbeidsformer. 

Læringsplattformen Fagskolen Innlandet benytter digital læringsplattform. Den enkelte student får sin egen elektroniske arbeidsmappe der studenten og faglærere kommuniserer med hverandre. På læringsplattformen gjøres lærestoff tilgjengelig og arbeidskrav lastes inn for tilbakemelding og vurdering. Emnets fremdriftsplan og annen aktuell informasjon legges også ut sammen med intern informasjon fra skolen.

Selvstudium Det forventes at studentene setter av tid til egne litteraturstudier, arbeid med oppgaver og forarbeid/etterarbeid til samlinger. Et krav i studiet er at studenene gjennomfører et gitt antall veiledningsøkter mellom hver samling. 

Lærerstyrte aktiviteter mellom samlinger Det legges opp til både synkron og asynkron aktivitet. Dette kan være gruppearbeid, diskusjonsforum i læringsplattformene, veiledning både til enkeltstudenter, grupper og for klassen. De lærerstyrte aktivitetene bør støtte opp under kommunikasjon og dialog mellom lærer og studenter. Med «synkron» aktivitet mener vi aktivitet som foregår i nåtid: lærer og student ser/snakker med hverandre i sanntid. Dette kan være «live» forelesning med mulighet for kommunikasjon begge veier, nettmøter, eller chataktivitet mellom lærer og enkeltstudenter/gruppe av studenter. «Asynkron» aktivitet er eksempelvis at studenter ser opptak av en forelesning, kommuniserer digitalt med lærer og medstudent(er), svarer på elektroniske tester og undersøkelser, poster innlegg i tråder hvor man ikke forventer at andre deltakere er til stede, men er til og fra.

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om kommunikasjon og veiledningsferdigheter i praksis
 • har kunnskap om sentrale begreper og teorier knyttet til veiledning, opplæring og oppfølging
 • har kunnskap om vurdering for og av læring
 • har kunnskap om etiske utfordringer og maktforhold knyttet til veiledning
 • kan finne, vise forståelse for og henvise til teoretisk kunnskap om veiledning
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningssituasjoner
 • kan lytte, utfordre, støtte og ta i bruk ulike perspektiver og skape framdrift i et veiledningsforløp
 • kan kartlegge behov og iverksette tiltak som bidrar til medvirkning, mestring og motivasjon
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i verdier og etisk grunnlag for veiledning
 • kan utføre underveisvurdering, dokumentasjon og evaluering i veiledning
 • kan utføre veiledning tilpasset veisøkers behov og læreforutsetninger
 • har fått noen verktøy for å bygge relasjoner, og for å forebygge og håndtere konflikter
Forkunnskapskrav

Ingen.

Arbeidskrav

Felles arbeidskrav for alle studier ved Fagskolen Innlandet:

 • Aktiv deltakelse i opplæringen 
  • Deltagelse i gruppearbeid, herunder prosjekter og fremføringer i tråd med gruppeavtale.
  • Sørge for å stille faglig forberedt til undervisning, også etter fravær
  • Minst 80% oppmøte til all fysisk undervisning (på emnenivå)
 • Bidra til læring i gruppen/klassen
 • Aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • Alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer, presentasjoner og eventuelle labøvelser, simulering og ekskursjoner i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Vurdering

Det enkelte arbeidskrav vurderes med utgangspunkt i vurderingskriteriene for arbeidskravet. Ved modulens avslutning vurderes sluttkompetansen med bestått/ikke bestått.

Pensumlitteratur
20HH81D Innføring i veiledning