20HH75E Praksis

20HH75E Praksis

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH75E
  • Studieprogram
   Palliasjon
  • Studiepoeng
   14
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2023 Høst
Introduksjon

Studenten kan velge mellom to ulike former for praksis

1. Praksis gjennomført som prosjektarbeid på egen arbeidsplass - et endringsarbeid/utviklingsarbeid innen fagfeltetpalliasjon på egen arbeidsplass 

2. Praksisutplassering på ekstern arbeidsplass som tilbyr helsetjenester innen palliasjon

Studentene må, i samarbeid med faglærer og praksisveileder, tilpasse læringsutbyttebeskrivelsene til praksisstedets egenart og eget læringsbehov

 • Taushetsplikt

Studenter som gjennomfører sin opplæring ved arbeid, oppdrag eller verv og blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningslovens regler (§ 13-13f). Taushetsplikten gjelder også etter at studenten har avsluttet sin opplæring ved fagskole

 • Politiattest

Alle som ansettes eller får oppdrag innenfor helse og omsorgstjenestene i kommunene, skal godkjennes av politiet. Attesten må ikke være eldre enn tre måneder når den fremlegges for skolen og studenten må selv framskaffe dette i god tid innen praksisstart

Tema

Praksis

Emnets innhold

Forventninger til studenten

 • å gjennomføre praksisprogrammet
 • å planlegge og utarbeide turnusplan i samarbeid med praksisveileder
 • å utarbeide eget læringsutbytte for praksisperioden ut fra mulighetene som finnes på praksisstedet og utdanningens overordnede læringsutbytte
 • å avtale tid til å gjennomgå ønsket læringsutbytte med praksisveileder og lærer
 • å formulere veiledningsgrunnlag
 • å ta initiativ til å søke råd og veiledning ved behov utenfor fastsatte veiledningssamtaler
 • å kunne motta veiledning, være aktiv og vurdere egen innsats og egenutvikling under praksisperioden
 • å levere arbeidskrav innen frist (i Canvas)
 • Ved praksis på egen arbeidsplass:
 • Presentere utviklingsprosjektet for kollegaer og medstudenter

Forventninger til praksisveileder

 • ta imot studenten på en god måte og legge til rette for god praksis
 • samarbeide om å utarbeide turnusplan
 • gjøre seg kjent med læringsutbytte for praksis samt studentens egen læringsutbytte
 • delta i godkjenning av studentens læringsutbytte og arbeidsplan
 • legge forholdene til rette slik at studenten har mulighet til å nå ønsket læringsutbytte for praksisperioden
 • hjelpe til å velge ut relevante læresituasjoner
 • veilede studenten
 • i samarbeid med skolen, vurdere studentens praksis til bestått/ikke bestått
 • underskrive vurderingsdokumentet for praksis

Forventninger til lærer

 • veilede studenten i konkretisering av læringsutbytte
 • gjøre seg kjent med studentens eget læringsutbytte og arbeidsplan
 • samarbeide med student og praksisveileder om å legge til rette for veiledning og underveisvurdering etter avtale
 • gi studenten tilbakemelding på oppgaver/arbeidskrav
 • lede veiledning på fellessamling for erfaringsdeling ved utdanningsstedet
 • legge til rette for at praksis blir vurdert til bestått/ikke bestått
 • Ved praksis på egen arbeidsplass:
  • godkjenne tema og problemstilling for utviklingsarbeid
  • Veilede studenten i prosjektarbeid som prosess
  • veiledning av det oppgavetekniske, den skriftlige praksisrapporten
Arbeids- og læringsaktiviteter

Veiledning og vurdering i praksisperioden

Veiledning og vurdering av studentens læringsutbytte i praksisperioden foregår kontinuerlig. Dette er en forutsetning for å nå formålet med praksis. Underveisvurdering skal ta hensyn til studentens læreforutsetninger, rammefaktorer og mål for praksisperioden, studentenes læringsutbytte, veiledningens innhold og valg av læresituasjoner. Formalisert veiledning og selvrefleksjon over tid, bidrar til å bevisstgjøre studenten på egen faglig utvikling og kompetanse. Veiledning på praksisstedet vil bli gitt individuelt av kvalifiserte veiledere med oppdatert kunnskap og erfaring fra praksisfeltet. I tillegg vil det være veiledning fra skolens lærere. Veiledningen skjer ut fra praksisstedets egenart, studieplanens læringsutbyttebeskrivelse samt studentens egne læringsmål.

Ulike veiledningssituasjoner

Veiledning i målsamtale gjennomføres i løpet av de to første ukene i praksis, fortrinnsvis ved fysisk oppmøte. Dette er en formell samtale mellom student, praksisveileder og lærer der de snakker om gjensidige forventninger til praksis, studentens læringsmål, praksisfeltets muligheter og begrensninger, studentens veiledningsbehov og praksisveileders muligheter ut fra faglige ressurser. Ved praksis på egen arbeidsplass konkretiseres utviklingsprosjektet. Praksisavtale underskrives senest ved målsamtale og leveres inn i Canvas.

Fortløpende veiledning skal sikre kontinuitet i opplæringen. Læring i praksis innebærer at studenten handler i forhold til fagkunnskap og har handlingskompetanse. I veiledningssamtalene innebærer dette at studenten kan begrunne vurderingene og valgene sine. Dette bidrar til å synliggjøre handlingskompetansen. Formalisert veiledning og selvrefleksjon over tid, bidrar til å bevisstgjøre studenten på egen faglig utvikling og kompetanse. Det anbefales at praksisveileder og student avtaler faste veiledningstidspunkt, helst 1 gang per uke. I tillegg gis det  «her og nå» - veiledning ved behov.

Veiledning i midt- og sluttvurdering innebærer at praksisveileder i samarbeid med faglærer skal vurdere studentens praksis til bestått/ikke bestått. Utgangspunkt for vurderingen er utdanningens- og studentens læringsutbytte og praksisstedets læringsmuligheter. Student, praksisveileder og lærer deltar i en formell planlagt vurderingssamtale. Tid og sted avtales i god tid. Møtet kan avholdes fysisk eller digitalt. Etter midt – og sluttevaluering undertegnes skjemaene midt- og sluttvurdering. Hvis det er fare for at studenten ikke fyller kriteriene for å bestå praksis, skal det gis skriftlig varsel og veiledning på et så tidlig tidspunkt at det er mulig for studenten å kunne bestå praksis (senest 3 uker før praksis er slutt). Fravær i praksisperioden på over 10 % medfører at det ikke er grunnlag for vurdering og praksis vil bli vurdert til ikke bestått.

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om hva som kjennetegner alvorlig syke og døende pasienter og deres ulike behov for lindrende pleie
 •  har kunnskap om hvordan kompleksitet rundt alvorlig og dødelig sykdom gir konsekvenser for omsorgsutøvelsen
 • har kunnskap om faglige verktøy i arbeidet med kartlegging av ressurser, behov, funksjonsnivå og helsesvikt hos pasienter med uhelbredelig sykdom
 • har kunnskap om organisering av omsorgstjenesten og kjennskap til ansvar og oppgaver for aktører og samarbeidsparter i ulike pasientforløp 
 • har innsikt i kunnskapsbasert praksis, og kan oppdatere sin kunnskap i utviklingsarbeidet i praksisperioden
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan kartlegge situasjoner i praksis og identifisere faglige og etiske problemstillinger og behov for å iverksette tiltak
 • kan anvende kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid til å veilede personer i palliativ fase, i mestring når helse og funksjonsevne endres
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon og veiledning til å informere og veilede brukere, pårørende og kolleger
 • kan kartlegge tilstand, ressurser og behov hos pasienter/brukere ved hjelp av standardiserte observasjonsskjemaer og kartleggingsverktøy
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger i praksis
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved å ivareta brukermedvirkning, pasient/ brukerens integritet og faglig forsvarlighet i praksis
 • kan utføre helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og/eller lindrende omsorg etter den pasientens/ brukerens individuelle behov
 • kan bygge relasjoner med kollegaer, og på tvers av avdelinger og etater i samarbeidet om tjenestetilbudet til pasienter/ brukere
 • kan bidra til å utvikle konkrete tiltak for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet på arbeidsplassen
 • kan bidra til å utvikle arbeidsmetoder og tjenestetilbud på arbeidsplassen, gjennom kunnskapsdeling, veiledning og etisk refleksjon
 • har utviklet en etisk grunnholdning som viser seg i samhandling med pasient og pårørende preget av respekt, ydmykhet og medmenneskelighet
Arbeidskrav

Student med praksis som prosjekt på egen arbeidsplass

 • Turnusplan
 • Signert praksisavtale
 • Signert skjema for midt –og sluttevaluering
 • Konkretisere egne læringsutbytter
 • 3 logger à maks 1000 ord
 • Framdriftsplan/prosjektplan
 • Prosjektrapport inkludert refleksjonsnotat for prosjekt på eget arbeidssted 5000 ord +/-10% gruppe, 4000 ord +/-10% individuelt
 • Muntlig presentasjon av prosjektet

 

Student med praksisutplassering på ekstern arbeidsplass

 • Turnusplan
 • Signert praksisavtale
 • Signert skjema for midt –og sluttevaluering
 • Konkretisere egne læringsutbytter
 • 3 logger à maks 1000 ord  
 • To casebeskrivelser fra praksis à 1500 ord +/- 10%
 • Refleksjonsnotat maks 1000 ord
Vurdering
 • Framføring, arbeidskrav og logg vurderes med godkjent/ ikke godkjent
 • Praksis vurderes med bestått/ ikke bestått (målsamtale, midtvurdering og sluttvurdering blir gjennomført) Ved fare for ikke bestått skal dette varsles innen halvgått praksisperiode.

 

Kriterier for ikke bestått praksis

Ikke bestått praksis innebærer at studenten har manglende kompetanse på ett eller flere av følgende punkter:

 • Viser manglende respekt for pasienter/brukere eller pårørendes integritet og autonomi, herunder brudd på taushetsplikten
 • Gir feilaktig informasjon til pasienter/brukere/pårørende
 • Viser manglende evne til samhandling og evne til å vise omsorg for pasienter/brukere
 • Mangler evner til å identifisere pasienter/brukernes generelle og spesielle behov
 • Anvender i liten grad teoretisk kunnskap i begrunnelse for sitt praktiske arbeid
 • Medvirker ikke i tverrfaglig samarbeid
 • Søker ikke råd og veiledning i vanskelige situasjoner
 • Overvurderer sin kompetanse og setter brukers liv og helse i fare
 • Mangler kritisk reflekterende holdning til egen yrkesutøvelse
 • Fravær i henhold til skolens retningslinjer utover 10% som ikke blir tatt igjen
 • Viser manglende evne, kunnskap og/eller vilje til å planlegge, organisere og gjennomføre praksis
Arbeidsinnsats

Praksisperioden beregnes til gjennomsnittlig 30 timer tilstedeværelse (4 vakter per uke), og én studiedag pr. uke i ti uker. Det er obligatorisk tilstedeværelse. Det forutsettes at studenten deltar aktivt i praksisfeltet for å kunne nå læringsutbyttet for praksis. For at praksisperioden skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90 % av den planlagte praksistiden. Fravær utover 10 % må tas igjen.

Litteratur

Dalland, Olav (2020), Metode og oppgaveskriving for studenter

Tilleggslitteratur:

Andersen, Erling S. og Schwenche, Eva (4. utgave 2012), Prosjektarbeid en veiledning for studenter