20HH75D Palliative tjenestetilbud, organisering og forløp

20HH75D Palliative tjenestetilbud, organisering og forløp

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH75D
  • Studieprogram
   Palliasjon
  • Studiepoeng
   6
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2024 Vår
Tema

Organisering av det palliative tilbudet

Yrkesutøvelse, kommunikasjon - og veiledningskompetanse

Emnets innhold

Organisering av det palliative tilbudet

 • Kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Spesialisthelsetjenester
 • Familieomsorg
 • Frivillig arbeid og brukerorganisasjoner
 • Samhandling og koordinering av tjenester
 • Pasienttilpassede forløp
 • Velferdsteknologi
 • Sosiale og økonomiske rettigheter og støtteordninger ved alvorlig sykdom og dødsfall
 • Det palliative tjenestetilbudet til barn og unge og deres familie
 • Rehabiliterende tiltak

Yrkesutøvelse, kommunikasjons- og veiledningskompetanse

 • Yrkesrolle og identitet
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Fagutviklingsarbeid
 • Dokumentasjon
 • Evne til å se og la seg berøre
 • Evne til å lytte
 • Mot til samtale
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

·       har kunnskap om det palliative tjenestetilbudet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten

·       har kunnskap om tverrfaglig samarbeid og kjennskap til ulike aktører og samarbeidsparters ansvar og oppgaver i ulike pasient- og omsorgsforløp

·       har innsikt i pasienttilpassede forløp, deriblant pakkeforløp

·       har innsikt i sosiale og økonomiske rettigheter og støtteordninger ved alvorlig sykdom og dødsfall

·       har kunnskap om familieomsorg, frivillig arbeid og brukerorganisasjoner knyttet til palliativ omsorg

·       har innsikt i kunnskapsbasert praksis

·       har kunnskap om utviklingsarbeid og innovasjon i helse- og omsorgssektoren

·       har kjennskap til regionale kompetansetjenester for lindrende behandling

·       kan oppdatere sin kunnskap om velferdsteknologiske løsninger knyttet til palliasjon

·       har kunnskap om det palliative tjenestetilbudet til barn og unge og deres familier

·       har innsikt i rettigheter knyttet til individuell plan og hvordan en slik plan kan bidra til en helhetlig og kontinuerlig tjenesteyting for pasienter med alvorlig sykdom

Ferdigheter

Kandidaten:

·       kan anvende kommunikasjonsferdigheter og teknikker i samtale med alvorlig, uhelbredelig og kronisk syke og døende pasienter og deres pårørende

·       kan anvende kunnskap om veiledning og pedagogiske prinsipper til å informere og veilede pasienter og pårørende

·       kan finne relevant informasjon og fagstoff til å kunne informere og veilede pasient og pårørende om det palliative tjenestetilbudet, sosiale og økonomiske rettigheter og støtteordninger ved alvorlig sykdom og dødsfall kan anvende kunnskap om medarbeiderskap og organisasjonskultur til å bidra til et godt arbeidsmiljø

·       kan anvende individuell plan som verktøy i arbeidet med et helhetlig tilbud for personer som har kreftsykdom

·       kan anvende kunnskap om rehabilitering av alvorlig, uhelbredelig og kronisk syke pasienter for å opprettholde funksjoner og lindre plagsomme symptomer

Generell kompetanse

Kandidaten:

·       har et bevisst forhold til egne verdier knyttet til sykdom, lidelse og død og til eget faglig og personlig engasjement og begrensninger

·       har mot til å samtale med alvorlig, uhelbredelig og kronisk syke og døende pasienter og deres pårørende

·       kan bygge relasjoner og delta i tverrfaglig samarbeid med kollegaer på tvers av fag, avdelinger og etater

·       har forståelse for betydningen av tverrfaglig samarbeid i oppfølging av kreftpasienten og deres pårørende og er bevisst viktigheten av dette samarbeidet slik at pasient og pårørende kan ha en best mulig livskvalitet under og etter behandling

·       kan bidra til kvalitetsforbedring i palliativ omsorg på arbeidsplassen ved å planlegge utviklingsarbeid innenfor et avgrenset område

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder og er med i vurdering av sluttkompetansen i emnet:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent.

Arbeidskrav bekjentgjøres ved oppstart av emnet.

Refleksjonsnotat

Etter endt emne skal studenten levere et refleksjonsnotat om sine tanker rundt oppnådd læringsutbytte i forhold til egen innsats og den veiledning som er gitt. Vurders med bestått/ikke bestått.

 

Vurdering

Det gis sluttvurdering i emnet med gradert karakter etter en skala fra A til F, der A er beste karakter. Det kreves karakteren E for bestått.

Litteratur

Eide, Hilde og Eide, Tom (2017) Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling - konfliktløsning og etikk. Oslo: Gyldendal akademisk

ISBN:9788205326897

Grasaas, K. G., Sjursen, M. og Stordalen, J. (2019). Fag, etikk og kommunikasjon. Cappelen Damm Akademisk.

Helse- og omsorgslover [online] URL: http://www.lovdata.no/

 Meld.St.26, (2014-2015). Helse- og omsorgsdepartementet , Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Kaasa, Stein (2016) Palliasjon. Oslo: Gyldendal Norske Forlag. ISBN: 9788205351813

Reitan, Anne Marie og Tore kr. Schjølberg (2017) Kreftsykepleie.  Akribe. ISBN: 9788279501442

Kjellevold (2020), Retten til individuell plan, Fagbokforlaget, 9788245034295

Tilleggslitteratur:

Romsland, Dahl og Slettebø (2015), Sykepleie og rehabilitering, Gyldendal Norsk Forlag AS, EAN: 9788205436398