20HH75B Palliasjon

20HH75B Palliasjon

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH75B
  • Studieprogram
   Palliasjon
  • Studiepoeng
   7
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2023 Vår
Tema

Hva er palliasjon?

Alvorlig og uhelbredelig sykdom

Døden i et historisk og kulturelt perspektiv

Pleie og omsorg ved livets slutt

Barnepalliasjon

Emnets innhold

Hva er palliasjon

o  Hospicefilosofien

o   Livshjelp og eutanasi

o   Behandlingsavslutning

o   Pasientsentrert tilnærming

o   Integritet, livskvalitet, håp og mestring

o   Livsforlengende behandling

o   Forhåndssamtaler

 

Alvorlig og uhelbredelig sykdomomsorg og utfordringer i møte med den palliative pasient og pårørende

o   Akutt og kronisk syk

o   Psykiske reaksjoner, krise og sorg

o   Åndelige og eksistensielle utfordringer

o   Betydningen av sosialt nettverk

o   Den fagskoleutdannede fagarbeiderens ansvar og funksjon i møte med alvorlig, uhelbredelig og kronisk syke og døende pasienter og deres pårørende

 

Døden i et historisk og kulturelt perspektiv

 

Pleie og omsorg ved livets slutt

o   Tegn på nær forestående død

o   Aktuell tiltaksplan ved livets slutt (LSD)

o   Etiske utfordringer i livets sluttfase

o   Ivaretagelse av pårørende

o   Hjemmedød

Barnepalliasjon

 

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

·       har kunnskap om palliativ behandling, omsorg og pleie 

·       forstår hva det betyr å ha en pasientsentrert tilnærming i palliativ behandling, pleie og omsorg

·       har kunnskap om hvordan alvorlig, uhelbredelig og kronisk sykdom og død kan påvirke både pasient og pårørende fysisk, psykisk, sosialt og eksistensielt

·       har kunnskap om sorg- og krisereaksjoner knyttet til det å få eller å være nær pårørende til en som får alvorlig, uhelbredelig og kronisk sykdom

·       har kunnskap om hva livshjelp innebærer og hvordan det kan bidra til å fremme livskvalitet, mestring og håp hos alvorlig, uhelbredelig og kronisk syke og døende og deres pårørende

·       har kunnskap om hospice filosofiens grunnverdier, egenart og plass i samfunnet

·       har kunnskap om døden i et historisk og kulturelt perspektiv

·       har kunnskap om LSD, tiltaksplan for døende

·       har innsikt i nasjonale handlingsprogram og retningslinjer innen palliativ omsorg

Ferdigheter

Kandidaten:

·       kan anvende kunnskap om pasientsentrert tilnærming for å ivareta brukermedvirkning og integritet hos alvorlig, uhelbredelig og kronisk syke og døende pasienter

·       kan finne relevant informasjon om ulike kulturelle aspekter knyttet til alvorlig sykdom og død og anvende dette for å møte individuelle ønsker og behov hos pasient og pårørende

·       kan anvende kunnskap om psykiske reaksjoner på sorg og krise i møte med pasienter med alvorlig, uhelbredelig og kronisk sykdom og deres pårørende

·       kan kartlegge situasjoner hos pasienter i livets sluttfase, og identifisere faglige og etiske problemstillinger og behov for å iverksette tiltak

·       kan anvende kunnskap om betydningen av pårørendes rolle i palliativ sykdomsfase og styrke pårørende i å være en ressurs for pasienten

Generell kompetanse

Kandidaten:

·       kan utøve pleie og omsorg for alvorlig, uhelbredelig og kronisk syke og døende pasienter i tråd med verdigrunnlaget for palliasjon, hospicefilosofien og pasientsentrert tilnærming

·       har forståelse for egen yrkesrolle, ansvar og oppgaver i den palliative omsorgen for alvorlig, uhelbredelig og kronisk syke og døende pasienter og deres pårørende

·       kan observere og anvende aktuelle kartleggingsverktøy

·       har forståelse for og kan reflektere over faglige og etiske utfordringer og dilemmaer i livets sluttfase

·       kan bygge relasjoner og samarbeide med kollegaer og andre yrkesgrupper for å ivareta pasientens helhetlige behov knyttet til sykdom, lidelse og død

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder og er med i vurdering av sluttkompetansen i emnet:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske arbeidskrav i emnet skal være gjennomført og godkjent. 

 

Arbeidskrav presenteres ved starten av emnet.

Refleksjonsnotat
Etter endt emne skal studentene levere et individuelt refleksjonsnotat om sine tanker rundt oppnådd læringsutbytte i forhold til egen innsats og den veiledning som er gitt.
 

Vurdering

Det gis sluttvurdering i emnet med gradert karakter etter en skala fra A til F, der A er beste karakter. Det kreves karakteren E for bestått.

Litteratur

ST.meld.nr 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve. Helse- og omsorgsdepartementet.  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20192020/id2700942/

Kaasa, Stein (2016) Palliasjon. Oslo: Gyldendal Norske Forlag. ISBN: 978-82-05-35181-3

Reitan, Anne Marie og Tore kr. Schjølberg (2017) Kreftsykepleie.  Akribe. ISBN: 9788279501442

Tilleggslitteratur:

Bugge, Kari E., Hilde Eriksen og Oddbjørn Sandvik (2018) Sorg. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-7674-708-9

Rønsen, Astrid og Jakobsen, Rita (2016), "Å fullføre ett liv"