Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

20HH07J Praksis

20HH07J Praksis

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH07J
  • Studieprogram
   Barsel- og barnpleie
  • Studiepoeng
   14
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

Emne 4 består av helhetlig omsorg for gravide, fødende, barselkvinner og det nyfødte barnet. Kartlegging, kommunikasjon, relasjonsbygging, omsorg, observasjon og pleie til mor og barn står sentralt.

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hva som kjennetegner den naturlige fødselsprosessen, indikasjoner for assistert fødselshjelp og komplikasjoner som kan oppstå under en forløsning
 • har kunnskap om faglige verktøy i arbeidet med kartlegging av ressurser, behov, funksjonsnivå hos den fødende, barselkvinnen og det nyfødte barnet, det premature barnet og det syke barnet
 • har kunnskap om verdier, målrettet kommunikasjon og etiske prinsipper for å kunne bygge gode relasjoner til fødekvinnen, barselkvinnen, barnet, pårørende og kollegaer
 • har kunnskap om organisering av helsevesenet rundt den fødende, barselkvinnen, den nyfødte og det syke barnet og kjennskap til ansvar og oppgaver for aktører og samarbeidspartnere på forskjellige avdelinger
 • har innsikt i kunnskapsbasert praksis, og har kunnskap om utviklingsarbeid og kan oppdatere sin kunnskap om utviklingsprosjekter knyttet til barsel og barnepleie
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om kvinner i svangerskap, fødsel- og barseltid og barnet fra 0 – 18 år, for å delta i behandling og pleie ut fra deres individuelle behov og iverksette tiltak i samarbeid med andre fagpersoner
 • kan anvende observasjon for å delta i behandling og pleie til gravide med komplikasjoner, fødende, barselkvinnen, den nyfødte og det syke barnet
 • kan anvende veiledning, undervisning og rådgivning i stell og pleie av det nyfødte barnet og barselkvinnen og i forhold til amming
 • kan anvende kommunikasjonsformer, teknikker og samhandling for å skape tillit, forberede og veilede barselkvinnen, barn i ulik alder og modningsnivå og deres omsorgspersoner
 • kan kartlegge og observere det premature barnets behov og anvende neonatal utviklingsbasert stell og pleie ut fra disse
 • kan kartlegge og identifisere faglige og etiske problemstillinger og behov for å iverksette tiltak knyttet til den fødende, den nyfødte, barselkvinnen og det syke barnet
 • kan finne, bruke og henvise til fagstoff som er relevant for problemstillinger i praksis
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at studenten ivaretar pasientmedvirkning, den fødende, barselkvinnen og det syke barnet sin integritet og kan reflektere over egen praksis og begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk
 • kan utføre pleie og omsorg til den fødende, barselkvinnen, det nyfødte barnetog det syke barnet ut ifra individuelle behov
 • kan utføre neonatal utviklingstilpasset omsorg på en profesjonell og etisk forsvarlig måte, i samarbeid med omsorgspersoner og annet helsepersonell i praksis
 • kan bygge relasjoner med kollegaer og andre faggrupper for å kvalitetssikre og videreutvikle sin kompetanse i praksis
 • kan utvikle arbeidsmetoder og pleie til den fødende, barselkvinnen, den nyfødte og det syke barnet gjennom erfaring- og kunnskapsdeling, veiledning og etisk refleksjon på arbeidsplassen
Arbeidskrav

Student med praksis som prosjekt på egen arbeidsplass:

 • Turnusplan
 • Signert praksisavtale
 • Signert skjema for midt –og sluttevaluering
 • Konkretisere egne læringsutbytter
 • 3 logger à maks 1000 ord
 • Framdriftsplan/prosjektplan
 • Prosjektrapport inkludert refleksjonsnotat for prosjekt på eget arbeidssted 5000 ord +/-10% gruppe, 4000 ord +/-10% individuelt
 • Muntlig presentasjon av prosjektet

Student med praksisutplassering på ekstern arbeidsplass:

 • Turnusplan
 • Signert praksisavtale
 • Signert skjema for midt –og sluttevaluering
 • Konkretisere egne læringsutbytter
 • 3 logger à maks 1000 ord  
 • To casebeskrivelser fra praksis à 1500 ord +/- 10%

Refleksjonsnotat maks 1000 ord

​Rammer
Skriftlige arbeidskrav og skjemaer levers i Canvas

Vurdering
 • Framføring, arbeidskrav og logg vurderes med godkjent/ ikke godkjent
 • Praksis vurderes med bestått/ ikke bestått (målsamtale, midtvurdering og sluttvurdering blir gjennomført) Ved fare for ikke bestått skal dette varsles senest 3 uker før praksis er slutt.
Litteratur

Dalland, O. (2020). Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo: Gyldendal Akademisk.