Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

20HH05K Praksis

20HH05K Praksis

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH05K
  • Studieprogram
   Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Studiepoeng
   14
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

Studentene må, i samarbeid med faglærer og praksisveileder, tilpasse læringsutbyttebeskrivelsene til praksisstedets egenart og eget læringsbehov.

Taushetsplikt:

Studenter som gjennomfører sin opplæring ved arbeid, oppdrag eller verv og blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningslovens regler (§ 13-13f). Taushetsplikten gjelder også etter at studenten har avsluttet sin utdanning ved Fagskolen Innlandet.

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om hva som kjennetegner pasienter med kreft og deres ulike behov for lindrende pleie
 •  har kunnskap om hvordan kompleksitet rundt kreftsykdom gir konsekvenser for omsorgsutøvelsen
 • har kunnskap om faglige verktøy i arbeidet med kartlegging av ressurser, behov, funksjonsnivå og helsesvikt hos pasienter med kreft og behov for lindrende pleie
 • har kunnskap om organisering av omsorgstjenesten og kjennskap til ansvar og oppgaver for aktører og samarbeidsparter i ulike pasientforløp 
 • har innsikt i kunnskapsbasert praksis, og kan oppdatere sin kunnskap i utviklingsarbeidet i praksisperioden
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan kartlegge situasjoner i praksis og identifisere faglige og etiske problemstillinger og behov for å iverksette tiltak
 • kan anvende kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid til å veilede personer med kreft og behov for lindrende pleie, i mestring når helse og funksjonsevne endres
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon og veiledning til å informere og veilede brukere, pårørende og kolleger
 • kan kartlegge tilstand, ressurser og behov hos pasienter/brukere ved hjelp av standardiserte observasjonsskjemaer og kartleggingsverktøy
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger i praksis
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved å ivareta brukermedvirkning, pasient/ brukerens integritet og faglig forsvarlighet i praksis
 • kan utføre helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og/eller lindrende omsorg etter den pasientens/ brukerens individuelle behov
 • kan bygge relasjoner med kollegaer, og på tvers av avdelinger og etater i samarbeidet om tjenestetilbudet til pasienter/ brukere
 • kan bidra til å utvikle konkrete tiltak for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet på arbeidsplassen
 • kan bidra til å utvikle arbeidsmetoder og tjenestetilbud på arbeidsplassen, gjennom kunnskapsdeling, veiledning og etisk refleksjon
 • har utviklet en etisk grunnholdning som viser seg i samhandling med pasient og pårørende preget av respekt, ydmykhet og medmenneskelighet
Arbeidskrav

Student med prosjekt på egen arbeidsplass

 • Turnusplan
 • Signert praksisavtale
 • Signert skjema for midt –og sluttevaluering
 • Konkretisere egne læringsutbytter
 • 3 logger à maks 1000 ord
 • Framdriftsplan/prosjektplan
 • Prosjektrapport inkludert refleksjonsnotat for prosjekt på eget arbeidssted 5000 ord +/-10% gruppe, 4000 ord +/-10% individuelt
 • Muntlig presentasjon av prosjektet

Student på ekstern arbeidsplass

 • Turnusplan
 • Signert praksisavtale
 • Signert skjema for midt –og sluttevaluering
 • Konkretisere egne læringsutbytter
 • 3 logger à maks 1000 ord  
 • To casebeskrivelser fra praksis à 1500 ord +/- 10%
 • Refleksjonsnotat maks 1000 ord
Vurdering
 • Framføring, arbeidskrav og logg vurderes med godkjent/ ikke godkjent
 • Praksis vurderes med bestått/ ikke bestått
 • (målsamtale, midtvurdering og sluttvurdering blir gjennomført) Ved fare for ikke bestått skal dette varsles innen halvgått praksisperiode.
Litteratur

Dalland, Olav (2020), Metode og oppgaveskriving for studenter

Tilleggslitteratur:

Andersen, Erling S. og Schwenche, Eva (4. utgave 2012), Prosjektarbeid en veiledning for studenter