20HH05F Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvektsfag

20HH05F Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvektsfag

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH05F
  • Studieprogram
   Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Studiepoeng
   11
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

Emne 1 danner et felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag, og skal bidra til at studentene utvikler nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og sosialtjenestene. Sentrale temaer i emne 1 er kommunikasjon og samhandling, etikk, sosiologi og psykologi, stats- og kommunalkunnskap, samt helse- og sosialpolitikk. Disse temaene er grunnleggende og skal videreføres i resterende emner.

Emnets innhold

 

Arbeidsformer og metoder i studiet

 • Kunnskapsgrunnlag
 • Studieteknikk og kildekritikk
 • Refleksjon
 • Grunnleggende IKT
 • Samhandling i grupper

Helse- og sosialfagene i samfunnet

 • Helse- og sosialfagenes utvikling
 • Struktur og oppbygging i helsevesenet

Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

 • Folkehelse 
 • Hverdagsmestring
 • Lovverket som regulerer helse- og sosialsektoren
 • Velferdsteknologi

Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjonsteori
 • Relasjonskompetanse
 • Veiledning 
 • Konflikthåndtering
 • Tverrkulturell samhandling

 

Etikk

 • Menneskesyn
 • Yrkesetikk
 • Brukermedvirkning og verdighet
 • Etisk refleksjon og refleksjonsmodeller
 • Roller, makt og avmakt
 • Tvang og kontroll

 

Sosiologi og psykologi

 • Utviklingsteorier
 • Hjernens utvikling
 • Emosjoner, behov og motivasjon
 • Kriser og forsvarsmekanismer
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om menneskesyn, menneskerettigheter, yrkesetiske prinsipper og retningslinjer, og etisk refleksjon knyttet til arbeid i helse- og omsorgssektoren
 • har kunnskap om kommunikasjonsteori, -teknikker og -former, samhandling og konflikthåndtering knyttet til arbeid i helse- og omsorgssektoren
 • forstår kommunikasjonens betydning i samhandling med pasienter/brukere, pårørende og kolleger
 • har innsikt i relevante lover og forskrifter innen helse- og omsorgssektoren som regulerer rettigheter, ansvar, plikter og kvaliteten på tjenestetilbud på kommunalt, regionalt og statlig nivå
 • har kunnskap om levekår og folkehelse i velferdsstatens utvikling, og om helse- og sosialpolitiske føringer
 • har kunnskap om begreper innen sosiologi og psykologi knyttet til enkeltindividet, familien og sosialt nettverk
 • har kunnskap om læring, IKT, studieteknikk og arbeidsformer i studiet, inkludert oppgaveskriving i henhold til APA 6
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om yrkesetiske prinsipper og retningslinjer, til etisk refleksjon rundt praktiske og teoretiske problemstillinger i helse- og omsorgssektoren
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjonsteori, -teknikker og -former til å samhandle profesjonelt med pasienter/brukere, pårørende og kollegaer
 • kan anvende kunnskap innen sosiologi og psykologi til å motivere brukeren slik at han eller hun tar i bruk egne ressurser og opplever mestring
 • kan kartlegge aktuelle brukersituasjoner og iverksette relevante tiltak i samarbeid med kolleger og medstudenter
 • kan anvende aktuelt lovverk og forskrifter for helse- og omsorgssektoren i egen yrkesutøvelse
 • kan finne fagstoff og anvende kunnskap om læring, IKT, studieteknikk og arbeidsformer til å løse oppgaver i studiet
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for yrkes- og profesjonsetikk og hvordan dette påvirker yrkesutøvelsen
 • ser betydningen av å reflektere over egen praksis og begrunner sine vurderinger faglig og etisk
 • har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk gjennom refleksjon over egen atferd og kommunikasjon i situasjoner med pasienter/brukere, pårørende og kollegaer
 • kan kommunisere og samhandle med pasienter/brukere for å ivareta deres individuelle behov, i tråd med prinsipper om brukermedvirkning og respekt for enkeltindividets verdi og verdighet
 • kan bygge relasjoner basert på likeverdighet og respekt, slik at brukere og pårørende opplever trygghet og har tillit til tjenestetilbudet
 • kan samarbeide og bygge relasjoner til medstudenter og kolleger
 • har forståelse for betydningen av sosiologi, psykologi, etikk og kommunikasjon har i egen yrkesutøvelse
Arbeidskrav

Arbeidskrav

1. Kommunikasjon og samhandling

    Skriftlig gruppeoppgave 2500 ord +/- 10%

2. Etikk

    Skriftlig gruppeoppgave 2500 ord +/- 10%  + muntlig framlegg

3. Muntlig individuell fagsamtale med utgangspunkt i på forhånd oppgitte LUBer i emnet

4. Refleksjonsnotat over eget læringsutbytte i emnet – maks 1000 ord

Rammer

Skriftlige oppgaver leveres i Canvas.

Vurdering

Det enkelte arbeidskrav vurderes med utgangspunkt i vurderingskriterier for arbeidskrav. Arbeidskrav 1 og 4 vurderes med godkjent/ikke godkjent samt skriftlig og/eller muntlig tilbakemelding. Arbeidskrav 2 vurderes samlet med karakter A-F. Arbeidskrav 3 vurderes med karakter A-F.

Arbeidsinnsats

 

 

Litteratur

Aktuelle nasjonale planer og retningslinjer utgitt av departement og direktorat.

 

Eide, H. og Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner – personorientering, samhandling, etikk. Gyldendal akademisk.

 

Grasaas, K. G., Sjursen, M. og Stordalen, J. (2019). Fag, etikk og kommunikasjon. Cappelen Damm Akademisk.

 

Helse- og omsorgslover www.lovdata.no

 

Håkonsen, Kjell Magne. (2014). Psykologi og psykiske lidelser. Gyldendal akademisk.   

Tilleggslitteratur
Dalland, Olav. (2020). Metode og oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal akademisk.