20AL01J Forretningsplan og innovasjon

20AL01J Forretningsplan og innovasjon

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Ledelsesfag
  • Emnekode
   20AL01J
  • Studieprogram
   Økonomi og ledelse
  • Studiepoeng
   6
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2022 Høst
Tema

Forretningsplan

Nyskaping og entreprenørskap

Emnets innhold

Tema 1 Forretningsplan

 • Forretingsplanen innhold og omfang
 • Forretningside, visjon, konkurransestrategi
 • Bedriftes veivalg
 • Kartlegging av rammebetingelser, sitiasjonsanlyse
 • Implementering av forretingsplan, strategisk ledelse

Testing og kvalitetssikring av forretningsplan

 • avstemme forretningsplanen med ytre og indre rammebetingelser
 • analysere og teste sentrale deler av forretningsplanen og hovedmålene for en virksomhet
 • revidere forretningsplanen inntil alle viktige parametre er avstemt med rammebetingelsene

Tema 2 Nyskapning

 • Hvordan skape produkt eller tjeneste som avviker fra konkurrenter?
 • Teknikker for å skape kreative miljøer
 • Entreprenørskapsbegreper
 • Entreprenørskap som utfordringer og mulgheter
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • vet hva en forretningsplan er og hensikten med den
 • har kunnskap om bedriftsmodelleringsverktøy
 • har kunnskap om situasjonsanalyser og ulike bruksområder for slike verktøy
 • har kunnskaper om interne og eksterne faktorer som påvirker bedriftens beslutninger
 • har kunnskap om nyskaping og innovasjon
 • har kunnskap om etikk
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende forretningsmodeller
 • kan bruke strategier i utvikling av og styring etter forretningsplaner i en virksomhet
 • har et aktivt forhold til, og anvender, etikk i virksomheten og dens omgivelser
 • kan anvende verktøy for nyskapings- og innovasjonsarbeid
 • kan gjennomføre endrings- og utviklingsarbeid
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for etikk
 • kan ivareta ulike behov for utvikling av strategiske styringsverktøy for virksomheter
 • viser respekt for organisasjonens og medlemmenes verdier
 • kan kommunisere med organisasjonens medlemmer og eksterne interessenter
 • kan bygge relasjoner og nettverk
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være

gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Vurdering

Det er studentenes helhetlige kompetanse i emnet som skal vurderes. Vurderingen av studentene skjer på grunnlag av de fastsatte arbeidskravene og læringsutbyttet som er oppnådd.

Det settes en felles sluttkarakter for emnet. Karakteren fastsettes under den avsluttende gjennomgangen. Om nødvendig vil studenten her kunne få muntlige kontrollspørsmål knyttet til innholdet i mappa.

Arbeidsinnsats

 

Litteratur

Retningsgivende liste med forbehold om endringer.

Ola Onsrud: Forretningsplanen, en kort innføring i innhold og bruk

Aktuell tilleggslitteratur:

Chan Kim, W, og Mauborgne, Reneé: Blue Ocean Strategy. Cappelen Damm.

Roos, Göran m.fl.: Strategi – en innføring. Fagbokforlaget.