00TB00E Byggesaken

00TB00E Byggesaken

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   00TB00E
  • Studieprogram
   Anlegg
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Startsemester
   2021 Høst
Emnets innhold

Søknadsprosedyrer:

 • Areal og reguleringsplaner 
 • godkjenning av foretak for ansvarsrett
 • søknadsplikt, søknadsform
 • uavhengig kontroll
 • kommunalt tilsyn
 • universell utforming

 

Kontrahering, kontrakt og entreprise:

 • aktørene i bygge-/anleggsprosjekter og deres ulike roller
 • kontraheringsformer
 • entrepriseformer
 • regelverk og standarder innenfor kontrahering og kontrakt
 • oppbygging av, og innhold i standard bygge- og anleggskontrakter

 

Kvalitetsstyring og HMS/SHA:

 • Regelverk
 • HMS- og kvalitetsstyringssystemer i virksomheter
 • Kvalitets- og SHA-planlegging i byggeprosjekter
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som benyttes i alle faser av byggesaker, fra søknadsprosedyrer til kontraktskriving og oppfølging av HMS
 • har kunnskap om aktuelle krav til godkjennings-, sertifiserings- og kontrollordninger
 • har kunnskap om aktuelle lover, forskrifter, vedtekter og standarder innen byggesaker
 • har kunnskap om anbudsprosessen og kontraktsinngåelse
 • har kunnskap om kvalitet og HMS som en viktig del av all prosjektering, planlegging og utførelse innen byggesaker
 • har kunnskap om registrering og oppfølging av avvik i en byggesak
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav
 • har kunnskap om byggebransjen og kjennskap til søknadsprosesser, anbudsrunder og kontraktskriving og om hvordan bransjen forholder seg til kvalitetsstyring og HMS
 • kan oppdatere sin kunnskap innen byggesaker ved å følge med på nye krav og retningslinjer i byggebransjen
Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for søknadsprosedyrer, anbudsprosesser og kontraktsinngåelse i en byggesak
 • kan gjøre rede for krav i standarder og sertifiseringer som angår kvalitet og HMS i byggesaker
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse i byggesaker og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff angående byggesaker og aktuelle arbeidsoppgaver
Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og utarbeide søknad om byggetillatelse for aktuelle tiltaksklasser alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav, aktuelle lover, vedtekter, standarder og forskrifter
 • kan planlegge og følge opp anbud, tilbud, kontrakter, HMS/KS-krav i en byggesak alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer for å ivareta kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter
 • kan utarbeide og følge opp en KS/SHA-plan etter godkjennings-, sertifiserings- og kontrollordninger
 • kan utføre arbeidet etter kunders behov og myndigheters krav i en byggesak
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen bygg- og anleggsbransjen og på tvers av fag, samt med byggherrer og myndigheter for å utvide egen kunnskap angående byggesaker
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bygg- og anleggsbransjen og delta i diskusjoner om utfordringer i byggesaker
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på nye krav og retningslinjer i byggesaker
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • Aktiv deltakelse i opplæringen
 • Bidra til læring i gruppen/klassen
 • Aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • Alle obligatoriske oppgaver, prøver og fremføringer i emnet skal være gjennomført og godkjent

 

Ethvert fravær fra undervisning/ekskursjoner osv. tas opp med faglærer i forkant.

Mer spesifikke arbeidskrav utarbeides av den enkelte lærer.

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet.

Litteratur

Retningsgivende liste med forbehold om endringer.

Boklister pr studium ajourføres før hver studiestart.

 • Byggesaksboka, J.Karlsen, Byggesaken.no
 • Kvalitetssikring og internkontroll i bygg og anlegg, T.E.Thune, BNF
 • Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter, H.A.Tryti, Codex
 • Egenprodusert materiell laget av skolens lærere