40HH09D Planlegging og organisering av miljøtiltak

40HH09D Planlegging og organisering av miljøtiltak

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   40HH09D
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.1
  • Studieprogram
   Tverrfaglig miljøarbeid
  • Studiested
   Grimstad
  • Studiepoeng
   11
  • Emneansvarlig
   Hilde Marie Aas, Lena June Jørgensen, Kristin Vestgarden Wehus

Om emnet

Temaer i utdanningen

Modell for systematisk miljøarbeid knyttet opp mot valgt brukergruppe

 • Teoretisk analyse, tiltak og metode

Miljøtiltak

 • Aktiv omsorg
  • Fysisk aktivitet
  • Grønn omsorg
  • Dyreassistert intervensjon (DAI)
  • Sosial og kulturell aktivitet
  • Mat og måltider
 • Kreative aktiviteter
  • Kunst, litteratur, musikk, håndverk
 • Velferdsteknologi/hjelpemidler
  • Etiske vurderinger
 • Nettverksbygging og integrering i nærmiljøet
  • Samarbeid med pårørende, skole, arbeidsliv, brukerorganisasjoner og frivillighetsorganisasjoner
 • Konflikter: møte vold, trusler, tvang og makt

Forebyggende og helsefremmende arbeid, tidlig intervensjon

Habilitering og rehabilitering

Individuell plan og rollen som individuell koordinator

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har dybdekunnskap om ressurser og utfordringer knyttet til selvvalgt brukergruppe
 • har kunnskap om miljøarbeiders ansvars, funksjons og kompetanseområder for aktuell brukergruppe
 • har kunnskap om forskjellige former for miljøtiltak
 • har kunnskap om spesifikke tilnærminger i konfliktforebygging
 • har kunnskap om forebyggende tiltak, tidlig intervensjon, rehabilitering og habilitering, individuell plan og nettverksarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere ressurser og hjelpebehov, og iverksette tiltak i samarbeid med brukere, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere
 • kan anvende faglig kunnskap om ulike teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid i møte med brukeren og aktuelle samarbeidspartnere
 • kan anvende faglig kunnskap om spesifikke tilnærminger i konfliktforebygging
 • kan orientere seg om miljøtiltak som er aktuelle for brukeren
 • har forståelse for viktigheten av forebyggende fokus i miljøarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan ved bruk av teori og praktisk erfaring reflektere og være bevisst egne ferdigheter som miljøarbeider
 • er bevisst sitt ansvar og rolle i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn, livssituasjon og behov
 • kan i samarbeid med kolleger, brukere/pasienter og pårørende og utvikle konkrete miljøtiltak for å sikre kvalitet på tjenesten
 • har forståelse for begreper som er aktuelt for miljøarbeid og evner å formilde kunnskap om miljøarbeid i sitt fagmiljø

Arbeidsinnsats

Det skal gjennomføres 3 obligatoriske arbeidskrav og ett studiekrav. Arbeidskravene vurderes til bestått/ikke bestått, studiekravet vurderes med bokstavkarakter.

Utdypende informasjon om arbeidskravenes og studiekravets innhold,  og vurderingskriterier, presiseres i fremdriftsplan for emnet.

Vurdering

Arbeidskravene vurderes til bestått/ ikke bestått

Studiekravet vurderes med boksatkarakter A - F

Se utfyllende informasjon under Vurderingsformer

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning

Veiledning

Gruppearbeid

Arbeidskrav

Praktiske øvelser

Ekskursjoner

Selvstudium

Pensumliste

Fagbøker

Nordlund, I., Thronsen, A. & Linde, S. (2017). Innføring i vernepleie. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02272-7.

Antall kapitler Kap. 1,3, 4,5, 6, 7

Lauveng, Arnhild, (2020). Grunnbok i psykisk helsearbeid. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02-6626

Eide & Eide, (2018). Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Gyldendal. ISBN: 978-82-05 500563

Skau, Greta Marie (2017). Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. ISBN 978-82-02-54772-1

 

Kompendium

Moe, T., & Martinsen, E. W. (2011). Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid. I L. Borge, E. W. Martinsen & T. Moe (Red.), Psykisk helsearbeid – mer enn medisiner og samtaleterapi. Oslo: Fagbokforlaget

Halvorsen, T. (2006). Miljøarbeid – teori og praksis. Oslo: Fagbokforlaget.

Kap. 5: Arenaer og aktiviteter

Nakrem, S., Sigurjonsson, J. (2017). Velferdsteknologi i praksis.. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN:9788202532369. Kapittel 2.

 

Nettressurser

Aktiv omsorg: http://www.utviklingssenter.no

Sammen om aktive liv: Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029: https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf

Habilitering og rehabilitering: https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/habilitering-og-rehabilitering

Individuell plan: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935

Lovverk innen helse- og oppvekstsektoren: http://lovdata.no

Rusforebyggende og helsefremmende arbeid: www.forebygging.no

Tiltakspakke demens: Tiltakspakke demens - systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende (utviklingssenter.no)

Velferdsteknologi: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi

Velferdsteknologi: https://www.uia.no/senter-og-nettverk/i4helse

Frivillighet: Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. St. m. 10 (2018 – 2019). Meld. St. 10 (2018–2019) (regjeringen.no)

 

I tillegg kommer diverse kopier fra relevant litteratur og anbefalt tilleggslitteratur.