40HH09C Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid

40HH09C Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   40HH09C
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.1
  • Studieprogram
   Tverrfaglig miljøarbeid
  • Studiested
   Grimstad
  • Studiepoeng
   11
  • Emneansvarlig
   Hilde Marie Aas, Lena June Jørgensen, Kristin Vestgarden Wehus

Om emnet

Temaer i emnet

Teoretiske forståelsesmodeller

 • Ulike teoretiske forståelsesmodeller som danner grunnlag for miljøarbeid, som for eksempel systemteoretisk forståelse, kognitiv forståelse, humanistisk forståelse, psykodynamisk forståelse, medisinsk/biologisk forståelse og atferdsteoretisk forståelse
 • Traumeforståelse og traumebevisst omsorg

 

Brukerperspektiv/Brukermedvirkning/ Pårørendeperspektiv

 

Hjelpeprinsipp/ Prinsipp for miljøarbeid

 

Modell for systematisk miljøarbeid

 • Kartlegging, datainnsamling, teoretisk analyse, målvalgsprosess, tiltak, metode og evaluering
  • Miljøarbeiders ansvars – funksjons – og kompetanseområde
  • Faglige og etiske vurderinger

 

Samarbeid

 • Aktuelle yrkesgrupper og deres kompetanse
 • Samarbeid med brukere, pårørende, brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og annet nettverk
 • Tverrfaglig samarbeid mellom helse- oppvekst- og sosialsektoren

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskaper om ulike teoretiske forståelsesmodeller som danner grunnlaget for miljøarbeid
 • har kunnskap om viktigheten av brukerperspektivet og pårørendeperspektivet
 • har kunnskap om samarbeidspartnere og deres kompetanseområde
 • har kunnskap om modell for systematisk miljøarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap om modell for systematisk miljøarbeid
 • kan anvende faglig kunnskap om hvordan planlegge, organisere og samarbeide med bruker og pårørende
 • kan anvende kunnskap om tverrfaglig samarbeid
 • har forståelse for begreper som er aktuelt for miljøarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • reflekterer etisk og faglig gjennom alle faser i systematisk miljøarbeid og miljøarbeiders ansvar og rolle i dette
 • reflekterer etisk og faglig over brukerperspektivet og pårørendeperspektivet gjennom alle faser i systematisk miljøarbeid
 • ser betydningen av tverrfaglig samarbeid og arbeider aktivt med andre faggrupper for å gi et helhetlig tjenestetilbud

Arbeidsinnsats

Det skal gjennomføres 3 obligatoriske arbeidskrav og ett studiekrav. Arbeidskravene vurderes til bestått/ikke bestått, studiekravet vurderes med bokstavkarakter.

Utdypende informasjon om arbeidskravenes og studiekravets innhold,  og vurderingskriterier, presiseres i fremdriftsplan for emnet.

 

Vurdering

Arbeidskravene vurderes til bestått/ ikke bestått

Studiekravet vurderes med boksatkarakter A - F

Se utfyllende informasjon under Vurderingsformer

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger

Veiledning

Gruppearbeid

Arbeidskrav

Praktiske øvelser

Ekskursjoner 

Selvstudium

Pensumliste

EMNE 3

Fagbøker

Nordlund, I., Thronsen, A. & Linde, S. (2017). Innføring i vernepleie. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02272-7.

Kap. 1,3,4, 5, 6, 7

Lauveng, Arnhild, (2020). Grunnbok i psykisk helsearbeid. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02-6626

Eide & Eide, (2018). Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Gyldendal. ISBN: 978-82-05 500563

Håkonsen, Kjell Magne (2014). Psykologi og psykiske lidelser. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN 978-82-05-44854-4

Skau, Greta Marie (2017). Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. ISBN 978-82-02-54772-1

 

Kopi fra

Strand, L. (1999). Fra kaos mot samling, mestring og helhet. Oslo: ad Notam Gyldendal. ISBN 82-05-19239-1.

Kap. 7: Sykepleieholdning og – handling – egostyrkende sykepleie

 

Nettressurser

Brukermedvirkning: https://helsenorge.no/rettigheter/brukermedvirkning

Brukermedvirkning: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/brukermedvirkning

Pårørende: http://www.parorendesenteret.no/hjem

Pårørende: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder

Lovverk innen helse- og oppvekstsektoren: http://lovdata.no

Frivillighet Norge: http://www.frivillighetnorge.no/

Frivillighet: https://frivillig.no/

 

I tillegg kommer diverse kopier fra relevant litteratur og anbefalt tilleggslitteratur.

Pensumliste
40HH09C Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid