40HH09A Grunnleggende kunnskap om helse- og sosialfaglig arbeid

40HH09A Grunnleggende kunnskap om helse- og sosialfaglig arbeid

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   40HH09A
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.1
  • Studieprogram
   Tverrfaglig miljøarbeid
  • Studiested
   Grimstad
  • Studiepoeng
   14
  • Emneansvarlig
   Hilde Marie Aas, Karianne Rosef

Om emnet

Dette emnet tar for seg grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet og samfunnsfaglige emner.

 

Temaer i emnet

Arbeidsformer og metoder i studiet

 • Læring
 • Studieteknikk
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Teori og erfaringsbaser kunnskapsbygging
 • Refleksjon
 • Informasjonsteknologi

Helse‐ oppvekst- og sosialfagene i samfunnet

 • Helse- og sosialfagenes utvikling
 • Teorier og begreper innen helse-, oppvekst og sosialfagene 
 • Verdier og normer i samfunnet og i helse-, oppvekst og sosialfagene

Etikk

 • Menneskesyn
 • Livssyn og verdier
 • Menneskerettighetene
 • Etikk og moral, verdier og prinsipper, etiske dilemmaer
 • Etisk refleksjon og refleksjonsmodeller
 • Samfunnsmessige perspektiv og utfordringer i forhold til verdier og normer
 • Yrkesetikk
 • Brukermedvirkning
 • Makt, tvang og kontroll

Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjonsteori
 • Kommunikasjon i et hjelperperspektiv
 • Konflikthåndtering
 • Tverrkulturell samhandling
 • Samhandling i grupper og i organisasjoner
 • Relasjonskompetanse
 • Veiledning 

Stats‐ og kommunalkunnskap, helse- oppvekst- og sosialpolitikk

 • Samfunnets og velferdsstatens utvikling, helse- og sosialpolitiske prioriteringer
 • Folkehelse
 • Hverdagsmestring
 • Lovverket som regulerer helse-, oppvekst og sosialsektoren
 • Helse-, oppvekst og sosialsektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå
 • Offentlig og privat ansvar og omsorg
 • Profesjonalisering i helse-, oppvekst og sosialsektoren
 • Økonomi og finansiering 
 • Kvalitetssikring, internkontroll og kvalitetsutvikling
 • Omsorgsforskning

Sosiologi og psykologi

 • Familien som sosial og kulturell institusjon
 • Helse og sosial ulikhet
 • Roller, makt og avmakt
 • Utviklingsteorier
 • Emosjoner, behov og motivasjon
 • Kriser og forsvarsmekanismer
 • Gruppepsykologi og nettverksteori

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om menneskesyn, menneskerettigheter, yrkesetiske prinsipper og retningslinjer, og etisk refleksjon knyttet til arbeid i helse- oppvekst- og sosialsektoren
 • har kunnskap om kommunikasjonsteori, -teknikker og -former, samhandling og konflikthåndtering knyttet til arbeid i helse- oppvekst- og sosialsektoren
 • har innsikt i relevante lover, forskrifter og veiledere innen helse- oppvekst- og sosialsektoren som regulerer rettigheter, ansvar, plikter og kvaliteten på tjenestetilbud på kommunalt, regionalt og statlig nivå
 • har kunnskap om levekår og folkehelse i velferdsstatens utvikling, og om helse- oppvekst- og sosialpolitiske føringer
 • har kunnskap om begreper innen sosiologi og psykologi knyttet til enkeltindividet, familien og sosialt nettverk
 • har kunnskap om læring, IKT, studieteknikk og arbeidsformer i studiet

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende faglig kunnskap om yrkesetiske prinsipper og retningslinjer, til etisk refleksjon rundt praktiske og teoretiske problemstillinger i helse- oppvekst- og sosialsektoren
 • kan anvende faglig kunnskap om kommunikasjonsteori, -teknikker og -former til å samhandle profesjonelt med brukere, pårørende og kollegaer
 • kan anvende faglig kunnskap om kommunikasjon og samhandling med brukere for å ivareta deres individuelle behov, i tråd med prinsipper om brukermedvirkning og respekt for enkeltindividets verdi og verdighet
 • kan anvende faglig kunnskap innen sosiologi og psykologi til å motivere brukeren slik at han eller hun tar i bruk egne ressurser og opplever mestring
 • kan anvende faglig kunnskap om hvordan kartlegge aktuelle brukersituasjoner og iverksette relevante tiltak i samarbeid med kolleger og medstudenter
 • kan anvende faglig kunnskap om aktuelt lovverk, forskrifter og veiledere for helse- oppvekst- og sosialsektoren i egen yrkesutøvelse
 • kan finne fagstoff og anvende kunnskap om læring, IKT, studieteknikk og arbeidsformer til å løse oppgaver i studiet

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for yrkes- og profesjonsetikk og hvordan dette påvirker yrkesutøvelsen
 • ser betydningen av å reflektere over egen praksis og begrunner sine vurderinger faglig og etisk
 • har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk gjennom refleksjon over egen atferd og kommunikasjon i situasjoner med brukere, pårørende og kollegaer
 • forstår kommunikasjonens betydning i samhandling med brukere, pårørende, kolleger og andre aktuelle samarbeidsparter
 • kan bygge relasjoner basert på likeverdighet og respekt, slik at brukere og pårørende opplever trygghet og har tillit til tjenestetilbudet
 • kan samarbeide og bygge relasjoner til medstudenter og kolleger
 • har forståelse for hva betydningen sosiologi, psykologi, etikk og kommunikasjon har i egen yrkesutøvelse

Arbeidsinnsats

Det må beregnes 8 – 10 timer pr. uke til selvstudie. Selvstudie er den tid studenten må beregne å bruke på arbeidskrav, studiekrav, hovedprosjekt, gruppearbeid og fagstoff utover skoledagene.

Det skal gjennomføres 4 obligatoriske arbeidskrav og ett studiekrav.

Utdypende informasjon om arbeidskravenes og studiekravets innhold og vurderingskriterier, presiseres i fremdriftsplan for emnet.

 

 

 

Vurdering

Arbeidskravene vurderes til bestått/ ikke bestått.

Studiekravet vurderes med boksatkarakter A - F

Se utfyllende informasjon under Vurderingsformer

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning

Veiledning

Gruppearbeid

Arbeidskrav

Praktiske øvelser

Ekskursjoner 

Selvstudium

Pensumliste

EMNE 1

Fagbøker

Lauveng, Arnhild, (2020). Grunnbok i psykisk helsearbeid. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02-6626

Eide & Eide, (2018). Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Gyldendal. ISBN: 978-82-05 500563

Håkonsen, Kjell Magne (2014). Psykologi og psykiske lidelser. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN 978-82-05-44854-4

Skau, Greta Marie (2017). Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. ISBN 978-82-02-54772-1

Kopier som leveres ut på skolen

Grasaas, Kari Krüger, Sjursen, Marit, Stordalen, Jørn (2019) Fag, etikk og kommunikasjon. Oslo: Cappelen og Damm AS ISBN 978-82-02-61662-5 Kap. 1 s 15-23

Brinchmann, Berit Støre (2021) Etikk i sykepleien. Kap: 5 De fire prinsippers etikk s. 83-94 Gyldendal Norsk Forlag AS 2021 ISBN: 9788205541641

Nettressurser

Austli Børslett, E.J., Heilmann, G., Lillemoen, L., Pedersen, R. (2011). La etikken blomstre i praksis: en bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen. (side 11-43). Tilgjengelig på nett: etikkbok-refleksjon2011.pdf (uio.no) (33 sider).

Tverrkulturell kommunikasjon «Vi og De», en håndbok om kommunikasjon på tvers av kultur (63 sider): https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/andre-filer/vi-og-de-en-handbok-i-kommunikasjon-pa-tvers-av-kulturer.pdf

Aktuelle lovverk innen helse- og oppvekstsektoren: http://www.lovdata.no

HMS: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/

Omsorgsforskning: http://www.omsorgsor.no/

Pensumliste
40HH09A Grunnleggende kunnskap om helse- og sosialfaglig arbeid