10TB61B Bærekraft – P

10TB61B Bærekraft – P

 • Emnebeskrivelse
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.1
  • Fagområde
   Byggfag
  • Studieprogram
   Fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap
  • Studiested
   Kuben
  • Studiepoeng
   15
  • Start
   2022 Høst
Læringsutbytte

Læringsutbytte for emnet.

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om hva sirkulære kretsløp er, og hvordan en livsløpsanalyse fungerer i BAE næringen
 • har kunnskap om bærekraftsutfordringer i hver fase av verdikjeden, herunder: prosjektering og design, produksjon og distribusjon, materialevalg, bruk og vedlikehold, gjenvinning, gjenbruk og ombruk
 • har kunnskap om relevante sertifiseringsordninger, lov- og rammeverk
 • har kunnskap om noen sentrale digitaliseringsprosesser som foregår i dag, som for eksempel digital tvilling
 • har kunnskap om hvorfor og når det lønner seg å ombruke og gjenbruke
 • har kunnskap om hvor næringens sentrale arenaer og fora er, og hvordan man deltar i disse
 • har kunnskap om hvordan ulike bransjeaktører faktisk jobber med bærekraft, og kan bruke deres erfaringer inn i egne analyser
Ferdigheter

Studenten:

 • kan finne frem til og innhente kvalitetssikret data, informasjon og kunnskap
 • kan benytte datablad, sertifiseringsmerker og lignende for å velge materialer og prosesser
 • kan gjenkjenne grønnvasking, og identifisere tiltak med reell effekt
 • kan bruke livsløpsanalyse til å se på helheten i en byggeprosess
 • kan omsette teoretisk kunnskap til konkrete forslag til løsninger
Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for BAE næringens muligheter og utfordringer i et bærekraftsperspektiv
 • evner å se flere variabler under ett og bidra til å skape høyest reell samlet effekt
 • kan bygge relasjoner og arbeide i team med andre fra ulike fagdisipliner med reelle problemstillinger hentet fra arbeidslivet
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket
Emnets tema

Prosjektering og design

 • Digitalisering
 • Klima og miljøforhold
  • Hvor bør man bygge?
 • Funksjons og formkrav
  • Hva bør man bygge?
 • Krav, hensyn og langsiktighet
  • Hvordan bør man bygge?
 • Design for:
  • Vedlikehold
  • Ombruk
  • Gjenbruk
  • Gjenvinning
 • Sertifiseringsordninger:
  • BREEAM
  • Svanemerket

Produksjon og distribusjon

 • Hvordan produseres alt som går inn i prosessen?
 • Hvordan, og fra hvor, kommer det til byggeplassen? 

Materialvalg

 • Klima og miljøforhold
  • Sammenheng og kontrast
 • Livsløpsanalyse
 • Gjenvinnbarhet 

Bruk og vedlikehold

 • Smarte løsninger
 • Effekten av vedlikehold
 • Business Caset for kvalitet og holdbarhet
  • Built to last
 • Bytting av deler 

 

Gjenvinning, gjenbruk og ombruk

 • Ombruk versus riving
 • Sikre effektiv gjenvinning
 • Blanding av materialer
 • Plast og mikroplast
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Dette emnet gjennomføres som en kombinasjon av bedriftspresentasjoner og caseløsning.

Bedriftspresentasjonene vil en av studiets samarbeidsbedrifter stå for. Bedriften skal operere i og velge et tema som er relevant for det aktuelle temaet. Bedriften skal, enten alene eller i samarbeid med faglærer, etter presentasjonen presentere et case. Caseløsningen vil gjennomføres i tverrfaglige grupper av hensiktsmessige størrelse, fastsatt av lærer. De vil ha tre uker til disposisjon, før en presentasjon eller innlevering den siste torsdagen eller fredagen i temaperioden. Caseløsningen skal svare på caset, og caset skal springe ut av temaene som behandles i det aktuelle temaet.

Det forutsettes at studenten på egen hånd gjør seg kjent med lærestoffet som er nevnt i litteraturlisten eller oppgis av faglærere og som ikke direkte gjennomgås i plenum.

Arbeidskrav

Caseløsning basert på case presentert i temaene.

Rammer:

Enten:

Muntlig presentasjon i basisgrupper (maks 25 minutter) hvor løsning på caset presenteres. Presentasjonen skal minimum inneholde:

 • Problembeskrivelse
 • Løsning på problemet
 • Fordeler og ulemper ved løsningen
 • Begrunnelse for valg av løsning (med vekt på alternative løsninger som ble vurdert.

Eller:

Skriftlig individuell rapport på maksimum 2000 ord. Studenten kan legge ved vedlegg som vil gå utover ordkravet, etter samråd med faglærer. Rapporten skal minimum inneholde:

 • Problembeskrivelse
 • Løsning på problemet
 • Fordeler og ulemper ved løsningen
 • Begrunnelse for valg av løsning (med vekt på alternative løsninger som ble vurdert).

Samtlige case skal besvares. Det skal minst gjennomføres to rapporter, og en presentasjon. De resterende to casene kan løses på den måten studenten til enhver tid finner mest hensiktsmessig. Studenten er selv ansvarlig for gjennomføring av arbeidskravet i henhold til gjeldende retningslinjer.

Vurdering

Studentene får skriftlig tilbakemelding på arbeidskravet fra lærer. Hver caseløsning bedømmes til bestått/ikke bestått basert på følgende kriterier:

 • Relevans og sammenheng mellom utfordring og løsning
 • Reflektert og kompetent anvendelse av pensum
 • Originalitet
 • Praktisk gjennomførbarhet
 • Fremstilling og presentasjon av løsning, herunder:
  • Språk
  • Oppsett
  • Begrunnelse

Faglærer står for den skjønnsmessige vurderingen. Det er til enhver tid læringsutbyttebeskrivelsene som skal være ledende for vurderingen.

Arbeidskravet, og dermed emnet, som sådan vurderes til bestått/ikke bestått. For å få kravet bestått må minst tre av fem (⅗) caseløsninger være vurdert til bestått i henhold til gjeldende kriterier.