PROSJEKTOP Prosjektledelse

Prosjektledelse

  • Number of credits
   7,5
  • Part-time/full-time
   Part-time
  • Start semester
   2024 Autumn
  • Language of instruction
   Norwegian
  • Campus
   Online study programme
Introduction

Deltidsstudium over ett semester med nett- og samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert.

Programme structure and content

Studiet består av enkeltemnet Prosjektledelse.

Innhold:

 • Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
 • Funksjoner og roller i et prosjekt
 • Interessentanalyse
 • Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
 • Håndtering av usikkerhet og risiko
 • Prosjektstyringsverktøy
 • Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
 • Kommunikasjon og konfliktløsning
Course Models
Prosjektledelse (kull 2024)
 • T - Teaching subject
 • E - Elective course
 • M - Mandatory course
 • P - Professional training
CourseType2024 Autumn
M
7.5
About the study

Prosjekt som arbeidsform blir stadig mer utbredt. Prosjekter som drives dårlig eller feil forårsaker ikke bare frustrasjon og stress i organisasjonen, men kan også føre til store økonomiske tap. De fleste arbeidsplasser har oppgaver og utfordringer som løses i en prosjektkontekst. Å etablere intern kompetanse på prosjektarbeid er derfor viktig ved siden av f.eks. yrkes- og profesjonskompetanse.

Learning Outcome

Prosjektledelse gir kunnskaper og ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike virksomheter. Kandidaten får kunnskap om hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer prosjekter. Prosjektorganisering i faser, initiering, kobling mot basisorganisasjon og kunnskaper om økonomi- og ressursstyring er vesentlige læringsmål i studiet. Videre ferdigheter i og kunnskap om intern og ekstern kommunikasjon, etablering av prosjektgrupper, evaluering og oppfølging, risiko – og interessentanalyse og ferdigheter på å kunne lede prosjektets deltakere mot felles mål.

Læringsutbyttet defineres slik i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Learning outcome - Knowledge

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • ha kunnskap om grunnleggende begreper innen prosjektadministrasjon - og ledelse
 • ha kunnskap om initiering, organisering og ledelse av prosjekter
 • ha kunnskap om alle funksjoner og roller i et prosjekt
 • ha kunnskap om prosjekters ulike interessenter
 • ha kunnskap om økonomi- og ressursstyring i prosjekter
 • ha kunnskap om evaluering og oppfølging.
Learning outcome - Skills

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • kunne organisere prosjekter i faser og forstå sammenhengen mellom prosjektet og basisorganisasjon.
 • kunne definere, planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere prosjekter og delprosjekter
 • kunne analysere usikkerhet og risiko i prosjekter
 • ha utviklet ferdigheter innen daglig prosjektarbeid og prosjektledelse, herunder håndtering av kommunikasjon eksternt og internt.
 • kunne lede og utvikle prosjektgrupper mot felles mål.
Learning outcome - General competence

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • ha innsikt og forståelse for relevante faglige problemstillinger og prosjekters strategiske betydning for virksomheter
 • økt forståelse for læring, innovasjon og kompetanseoverføring gjennom prosjekter
Teaching and working methods

Læringsformene vil være samlingsbaserte forelesninger, streamede forelesninger, gruppearbeid og casearbeid i forbindelse med forelesningene. Det nettbaserte studiestøttesystemet brukes i undervisningen.

Professional training

Ikke praksis i dette studiet.

Target group

Studiet passer for alle som ønsker å lede prosjekter eller som allerede gjør det. Studiet er et etter- og videreutdanningsstudie og det er tiltenkt søkere med arbeidserfaring. Det er imidlertid ikke noe krav til forkunnskap eller bakgrunn og kompetansen som studiet gir er etterspurt både i privat og offentlig sektor.

Admission requirements

Higher education entrance qualification - Regulations for Admission to Higher Education §2

og minst to års arbeidserfaring. 

Admission ranking
Applicants to the study are ranked according to the Regulations on Admission, Programmes of study and Examinations at Inland Norway University of Applied Sciences
Career prospects and further studies

Studiet er faglig relevant i de fleste yrker og bransjer. Det er mest relevant der prosjektet er en aktuell arbeids- og organiseringsform.

Internationalisation

Studiets internasjonale perspektiv ivaretas gjennom formidling av internasjonalt kjente utfordringer, kunnskaper om og teknikker for prosjektledelse.

Information- and source competence

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på en korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i høgskolens studieforskrift.

Research based teaching

Studiet er tilknyttet et fagmiljø med forskere, og undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap. Det å arbeide kunnskapsbasert vil være tema gjennom studiet.

Faculty
Inland School of Business and Social Sciences
Department
Department of Organisation, Leadership and Management