Videreutdanning i ammeveiledning

Videreutdanning i ammeveiledning

 • Studiefakta
  • Fagområde
   Helsefag
  • Studieprogram
   Ammeveiledning
  • Studienivå
   Fagskole
  • Studieform
   Nettbasert med samlinger
  • Studiepoeng
   20
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studieplanansvarlig
   Line Narvesen Jørgentvedt
  • Startsemester
   2022 Høst
Introduksjon

Bakgrunn for studiet

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) er oppdragsgiver og har tatt initiativ til denne utdanningen fordi det er et behov for å heve kompetansen rundt amming og ammeveiledning blant helsepersonell i Norge.

Nasjonal kompetansetjeneste for amming er det nasjonalt ledende fagmiljøet innen amming i Norge. De driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk blant helsepersonell, foreldre, myndigheter og media - nasjonalt og internasjonalt. Kompetansetjenestens oppgave er å styrke kompetansen og gi råd til helsetjenesten. NKA er lokalisert ved Folkehelseinstituttet, Enhet for amming.

I dag er det vel dokumentert at morsmelken har stor betydning for helsen, både på kort og lang sikt. Offisiell norsk politikk og anbefalinger om amming legger dermed til grunn forskningsbasert kunnskap.

Hensikten med videreutdanning i ammeveiledning er å gi økt kompetanse til helsepersonell som i sitt daglige arbeid er i kontakt med ammende mødre. Utdanningen skal gi kunnskap i form av en bedre teoretisk forståelsesramme og økte praktiske ferdigheter.

Utdanningen skal gjøre helsepersonell i stand til å bidra til at alle mødre som ønsker det, skal få en best mulig ammestart og gis mulighet for å kunne amme barnet sitt så lenge de ønsker. Oppfølging, veiledning og rådgivning må gis og tilpasses individuelt, slik at flest mulige barn i Norge får morsmelk og ammes i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (Helsedirektoratet, 2016).

Deltagere med yrkesfaglig bakgrunn, har tidligere kunnet delta på denne videreutdanningen som kursdeltagere. Studieplanen som gjelder for dette fagskolestudiet, bygger på studieplanene fra Høyskolen i Innlandet (HINN).

Fagskolen Innlandet, helsefagavdelingen, tilbyr studiet på oppdrag fra NKA og i samarbeid med HINN, Elverum, for helsefagarbeidere, barnepleiere og hjelpepleiere.

Målgruppe

Målgruppen for opptak til fagskolestudiet er hjelpepleiere, helsefagarbeidere og barsel-og barnepleiere.

Utdanningen vil gjennomføres sammen med studentene innen Ammeveiledning ved HINN, Elverum.

Forskningsbasert undervisning

Studiet er tilknyttet fagmiljøet på NKA med deres nasjonale og internasjonale fag- og forskningskompetanse. Undervisningen vil bygge på forskningsbasert kunnskap.

Internasjonalisering

I undervisningen og litteraturen legges det vekt på internasjonal forskning- og forskningsbasert kunnskap.

Utveksling av studenter og forskere til utlandet er ikke planlagt for dette studiet. Det vil kunne benyttes noe utenlandsk litteratur.

Læringsutbytte

Med kunnskap menes en forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Med ferdigheter menes evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. De ulike typene ferdigheter kan være kognitive, praktiske, kreative eller kommunikative.

Med generell kompetanse menes å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskap
 • har kunnskap om anatomiske og fysiologiske forutsetninger for ammingen
 • har kunnskap om morsmelkens innhold
 • har kunnskap om hvordan oppdatere sin yrkesfaglige kompetanse
 • har kunnskap om ammingens betydning for mor og barns helse
 • har kunnskap om barn med spesielle behov som berører ammingen
Ferdigheter
 • kan veilede og gi råd om amming til mødre og deres familier
 • kan anvende kunnskap i praktisk ammeveiledning gjennom hele ammeperioden
 • kan anvende hjelpemidler i ammingen
 • kan undervise, veilede og gi råd til arbeidskollegaer
Generell kompetanse
 • kan finne, henvise til og bruke teoretisk kunnskap i sitt arbeid med amming
 • tar initiativ til evaluering/forbedring av praksis på eget arbeidssted
 • har kunnskaper om ammingens betydning i et samfunnsperspektiv
Opptakskrav

Opptaksvilkår er beskrevet i gjeldende Forskrift om høyere utdanning ved Fagskolen Innlandet https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113

Denne beskriver blant annet:

 • Generelt opptaksgrunnlag
 • Opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis
 • Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (Betinget opptak)
 • Opptak på visse vilkår
 • Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning
 • Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Kvalifiserende fagbrev/yrkeskompetanser for utdanningen er:

 • Helsefagarbeider
 • Hjelpepleier
 • Barnepleier

Har du fagbrev som ikke er listet opp ovenfor kan dette brukes som en del av dokumentasjonen ved søknad på bakgrunn av praksis/realkompetanse.

Du må dokumentere utdanning som barnepleier, hjelpepleier eller helsefagarbeider, og må i løpet av de siste ti årene ha minimum fire års erfaring fra praksissted, med daglig kontakt med ammende. Fra denne praksisen skal det foreligge attestasjon for minimum 500 timer med praktisk ammeveiledning (eget dokumentasjonsskjema).

Poengberegning og rangering ved opptak

Det er fastsatt nasjonale regler for poengberegning og rangering ved opptak. Dette er beskrevet i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanninghttps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-1005, kap. 3.

Søknad

Fagskolen Innlandets utdanninger er i hovedsak organisert gjennom Samordna opptak, www.samordnaopptak.no, og følger de fastsatte nasjonale søknadsfrister. Der søknad ikke går via Samordna opptak henvises det til lokalt opptak og informasjon på vår hjemmeside.

Arbeids- og læringsformer

Det benyttes varierte arbeids- og undervisningsformer. Studiet er organisert som et fleksibelt, samlings- og nettbasert studium. Arbeidsformen vil være preget av et pedagogisk grunnsyn med studenter som aktivt søker kunnskap og som vektlegger ansvar for egen læring gjennom stor grad av egenaktivitet.

Undervisningsformen for alle temaer i emnet Ammeveiledning er en kombinasjon av selvstudier og arbeid med arbeidskrav knyttet til teori og praksis. Studiets erfaringsbaserte karakter tas vare på ved at teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse vektlegges.

Utdanningen er bygget opp rundt obligatoriske arbeidskrav som må godkjennes. De praktiske arbeidskravene forutsetter kontakt med ammende kvinner. Praksis utføres normalt på egen arbeidsplass. Ved behov for hospitering for å oppfylle de obligatoriske kravene, er studenten selv ansvarlig for å finne hospiteringssted.

I studiet gjøres det bruk av den digitale læringsplattformen Canvas. Teoretiske og praktiske arbeidskrav leveres løpende inn på Canvas.

Det vil bli tatt i bruk varierte arbeidsformer som forelesning, gruppearbeid, veiledning og arbeidskrav. Studiet er tilknyttet fagmiljøet på NKA med deres nasjonale og internasjonale fag- og forskningskompetanse. Undervisningen vil bygge på forskningsbasert kunnskap.

I begrepet Lærerstyrte aktiviteter legger vi blant annet synkron og asynkron aktivitet, gruppearbeid, diskusjonsforum i læringsplattformene, veiledning både til enkeltstudenter, grupper og for klassen. I de lærerstyrte aktivitetene legges det fokus på kommunikasjon og samhandling. Med «synkron» aktivitet mener vi aktivitet som foregår i nåtid: lærer og student ser/snakker med hverandre i sanntid. Dette kan være «live» forelesning med mulighet for kommunikasjon begge veier, nettmøter, eller chat aktivitet mellom lærer og enkeltstudenter / gruppe av studenter. «Asynkron» aktivitet er eksempelvis at studenter ser opptak av en forelesning, utveksler e-post med lærer eller medstudenter, svarer på elektroniske tester og undersøkelser, poster innlegg i tråder hvor man ikke forventer at andre deltakere er til stede, men er til og fra.

Vurdering

Vurderingsformen er en individuell selvvalgt fordypningsoppgave.

Fordypningsoppgaven skal være en ammekasuistikk hvor studentene følger en ammende kvinne fra tidspunktet rundt fødselen og i 4-6 uker. Fordypningsoppgaven har som mål å teste studentenes sluttkompetanse knyttet til praktiske veiledningskunnskaper i tillegg til teoretiske kunnskaper i emnet.

Grunnlaget for all vurdering er studieplanenes læringsutbyttebeskrivelser både på overordnet nivå (O-LUB) og på emnenivå (E-LUB). Vurdering benyttes som metode for at studentene skal reflektere over ulike aspekter ved læring. Vurderingsformen bestemmes av formålet med vurderingen og vil variere innenfor hver enkelt emne og innenfor studieforløpet som helhet. Vurdering henger nært sammen med arbeids- og læringsformer.

Vurdering for læring (formativ vurdering) handler om å gi veiledning og tilbakemelding på studentenes arbeid og prestasjoner, og fremover-melding med råd om forbedringer. Studentene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Vurdering som læring kan brukes som læringsaktivitet der studentene vurderer eget og medstudenters arbeid. Det gjør dem mer bevisste på hvor de er i sin læring, hvor de skal, og hvordan de best kan komme dit.
Vurdering av læring (summativ vurdering) gir en oppsummering av hva studentene har lært. Det er studentens sluttkompetanse som skal måles på slutten av emnet, og emnet vurderes som en helhet. Studiet skal gjennomføres på en slik måte at skolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere i hvilken grad studenten har nådd læringsutbyttet som er beskrevet i studieplanen for utdanningen. Avsluttende prøver eller innleveringer skal ha et innhold som står i klar sammenheng med læringsutbyttebeskrivelsene i emnet, der studenten har hatt muligheten til å forbedre seg på grunnlag av fremover-meldinger. Mappevurdering kan benyttes.

Det enkelte emnes særegenhet må være førende for valg av vurderingsform. Det utarbeides vurderingskriterier til skriftlige og muntlige arbeidskrav. Vi viser for øvrig til KS rutine 1.5.1.1

Eksamen

Individuell selvvalgt fordypningsoppgave som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det benytters en intern og en ekstern sensor ved vurdering av  fordypningsoppgaven.

Karaktersystem

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) har fastsatt følgende karakterskala og beskrivelse av grunnlag for karaktersetting. Beskrivelsene bygger på de grunnprinsippene som legges til grunn for det nasjonale karaktersystemet på alle studienivå i universitets- og høyskolesystemet:

SymbolBetegnelseGenerell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier
AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
BMeget godMeget god prestasjon.
Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
CGodJevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
DNokså godEn akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.
Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
ETilstrekkeligPrestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.
Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
Studiets struktur og oppbygning

Studiet gjennomføres på deltid over to semestre og er på totalt 20 studiepoeng. Det arrangeres 2 samlinger à 2 dager, i tillegg kommer egenstudier.

Samlingene er ikke obligatoriske, men det blir gjort opptak av samlingen som gjøres tilgjengelig i læringsplattformen. Det vil være obligatorisk å se igjennom opptak for studenter som ikke møter fysisk.

Studiet består av ett emne på 20 studiepoeng.

Emnet er delt inn i fire gjennomgående tema:

 • anatomi og fysiologi, morsmelk og helse
 • ammeproblemer
 • ammeutfordringer
 • ammingens historie

Det tilbys 2 samlinger á 2 dager i tillegg til arbeidskravene og læringsmateriellet som tilrettelegges på læringsplattformen.

Studiemodeller
Videreutdanning i ammeveiledning
EmneEmnetype2022 Høst2023 Vår
Ammingkode Ammeveiledning
1010
Tekniske forutsetninger

Studentene må disponere egen PC. Studiearbeid, arbeidskrav, undervisningsgrunnlag, informasjon og innleveringer gjøres på nett via skolens læringsplattform. Studentene får opplæring i skolens digitale læringsplattform, for tiden Canvas. Skolen har systemansvarlig som vedlikeholder skolens datautstyr og yter service til studenter, i tillegg til muligheten for support gjennom hjelpdesk i fylkeskommunen.

Jobbmuligheter

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet vil gi en omfattende teoretisk kunnskap om morsmelk og hele ammeprosessen. Studiet gir helsepersonell kompetanse til å gjennomføre en optimal ammeveiledning under hele ammeperioden.

I de forskjellige grunnutdanningene for helsepersonell er kompetanse i amming tillagt forholdsvis liten vekt både i teori og i praksis. Formell kompetanse vil være med på å sikre bedre praksis og at denne bygger på et faglig teoretisk grunnlag.

Studiet vil styrke kompetansen og tilbudet i helsesektoren for å fremme vellykket amming, og en forskningsbasert kunnskap om morsmelk og amming.

Helsepersonell har en nøkkelrolle for å tilrettelegge, følge opp, veilede og gi rådgivning til mødre og fedre slik at flest mulig barn sikres morsmelk.

Bestått eksamen gir mulighet for betegnelsen ”Ammeveileder, Nasjonal kompetansetjeneste for amming”.

Godskriving og fritak

Studiet er delt inn i emner som er minste resultatbærende enhet. Det er mulig å søke om fritak for et eller flere emner dersom man kan dokumentere tilsvarende kompetanse i det emnet fra før. Det er også mulig å søke om innpassing av emner dersom dette er helt likt. Se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113, § 2-9.

Mulighet for å ta enkeltemner

Søkere kan ta hvert enkelt emne for seg og får, ved gjennomført og bestått emne, karakterutskrift.

Utgifter

Studieavgift for emnet Viderutdanning i ammeveiledning er pr 1.1.2022 kr 4500,- Beløpet faktureres i sin helhet ved oppstart.

Sluttdokumentasjon

Vitnemål

Etter fullført og bestått fagskoleutdanning, utstedes det vitnemål. Med tanke på internasjonal bruk, skal vitnemålet også merkes med begrepet Vocational Diploma (VD).

På vitnemålet skal fagretning og fordypning framkomme.

Vitnemålet skal omfatte de emnene som inngår i utdanningen.

Vitnemålet skal påføres emnenes omfang i studiepoeng og de karakterene som er oppnådd.

Der hovedprosjekt er en del av studiet skal tittel og beskrivelse av dette framgå.

Karakterutskrift

For studenter som kun gjennomfører deler av et fagskolestudium, utstedes det karakterutskrift når antall avtalte emner er fullført. Etter fullført, men ikke bestått fagskoleutdanning utstedes det også karakterutskrift.

Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål

For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål, må studenten avlegge studiepoeng ved fagskolen som tilsvarer den minste resultatbærende enheten i fagskoleutdanningen studenten ønsker vitnemål for. "Den minste resultatbærende enheten" er et emne (fagskoleforskriften § 2 (lovdata.no)). I tilfeller hvor studenten har bestått ulike emner ved ulike fagskoler, er det normalt den siste fagskolen som har hatt studenten før fullført utdanningsløp, som har ansvaret for å utstede vitnemålet (se fagskoleforskriften § 38 (lovdata.no)).

Litteratur

Litteratur til emnet Videreutdanning i ammeveiledning, 20 sp, utgjør ca. 1200 sider.

Helsing, E., Häggkvist, Anna-Pia: 
Amming – til deg som vil amme. Fagbokforlaget 2008 
Tveiten, Sidsel: 
Pedagogikk i sykepleiepraksis. Fagbokforlaget 2008 

Wilson-Clay, Barbara, Hoover, Kay: 
The Breastfeeding Atlas. 6rd. edition LactNews Press 2017 
(The Breastfeeding Atlas selges bl.a. på www.akademika.no
Kompendium for ”Videreutdanning i ammeveiledning”. 
Alle publikasjoner i Kompendiet er tilgjengelig i PDF format på Canvas (studiets online platform) og kan fritt lastes ned derfra eller leses direkte på PC: 
Amning – En håndbog for sundhedspersonale (Sundhedsstyrelsen, Danmark, 2018) 
(Denne boken kommer i ny norsk utgave i løpet av høsten og kan da brukes sidestilt med den danske utgaven) 
MBVI Ti trinn for vellykket amming på føde/barsel

MBVI Ti trinn for vellykket amming på neonatal avdelingene 
Ammekyndig helsestasjon 
WHO’s vekstkurver 
NKAs nettside: Medisinske brystkomplikasjoner ved amming  
Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring 
Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen, et utvalg 
Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen, et utvalg 
Nasjonal faglig veileder for veiing og måling i helsestasjonstjenesten, et utvalg 
Having meaningful conversations with mothers. Baby-friendly/UNICEF UK