20TT73P Teamledelse

20TT73P Teamledelse

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Teknologifag
  • Emnekode
   20TT73P
  • Studieprogram
   Industri 5.0
  • Studiepoeng
   5
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Startsemester
   2023 Vår
Introduksjon

Denne modulen vil gi deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen teamledelse som er nyttig uavhengig av industri, bedrift eller rolle. Teamarbeid er sentralt i enhver virksomhet. Studiet tar for seg samspillet mellom medlemmer i et team, og gir studenten en teoretisk plattform og kunnskap om hvordan arbeid i team skaper grunnlag for utvikling av individer og organisasjon.

Tema

Teamarbeid – historisk utvikling, faglig perspektiver og modeller

Team som organisasjonsform

Hvordan jobbe i team

Makt, medvirkning og ledelse i team

Emnets innhold
 • Teamarbeid – historisk utvikling, perspektiver og modeller
  • Team og grupper i et historisk perspektv
  • Individnivået
  • Teamnivået
  • Definisjon av team
 • Team som organisasjonsform
  • Om teamarbeid som egnet arbeidsform
  • Suksessfaktorer for å lykkes med team
  • Teamets utvikling over tid
  • Tillit i teamarbeid
  • Kunnskap og læring i team
 • Hvordan jobbe i team
  • Oppstart av nytt team
  • Kommunikasjon i team
  • Beslutningsprosesser i team
  • Virtuelle team
  • Utvikling av team
 • Makt, medvirkning og ledelse i team
  • Makt og konflikt
  • Ledelse i og av team
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hva som gjør team sentrale i enhver virksomhet
 • har kunnskap om ulike metoder og modeller innen teamledelse
 • har kunnskap om etablering av team og hva som fremmer og hemmer gode team
 • har kunnskap om verktøy som kan benyttes for å skape velfungerende team
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere, analysere, håndtere og reflektere over sentrale utfordringer i team
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere teammøter for å utvikle en robust og fleksibel organisasjon
 • kan kommunisere med, motivere og fasilitere for teammedlemmer
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan delta i og lede ulike team på en konstruktiv måte
 • har evne til å samarbeide med andre teammedlemmer
 • har evne til refleksjon og læring fra arbeid med teamledelse
Arbeidskrav

Følgende generelle arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Spesifikke arbeidskrav for modulen:

 • En gruppeoppgave
 • En individuell prøve
Pensumlitteratur
20TT73P Teamledelse
Litteratur
 • Levin, M., Rolfsen, M., 2.utgave (2015) Arbeid i team. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245018004
 • Andre relevante artikler, kompendier og fagstoff utdelt underveis i emnet

Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før oppstart