20TT73K Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring

20TT73K Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Teknologifag
  • Emnekode
   20TT73K
  • Studieprogram
   Industri 5.0
  • Studiepoeng
   5
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Startsemester
   2023 Vår
Introduksjon

Modulen vil fokusere på teamarbeid, ledelse og lærende organisasjon for å oppnå bærekraftige og robuste prosesser. Andre sentrale temaer vil være forbedringskultur i organisasjonen og innføring og utvikling av Lean i egen virksomhet.

Målet med modulen er at du skal kunne benytte ulike Lean-baserte prinsipper til ledelse og forbedringsarbeid. Videre vektlegger modulen «læring» som grunnlaget for bedriftens fremgang og utvikling.

Tema

Innføring og utvikling av Lean i en bedrift

Lærende organisasjon

Bærekraft og lønnsomhet

Emnets innhold
 • Innføring og utvikling av Lean i egen virksomhet
  • Lean handler om å skape mer verdi for kunden
  • Fra ressurs- til kundefokus og flyt i verdikjeden
  • Hvordan iverksette en Lean-basert driftsstrategi
  • Hvordan skape god flyt
 • Lærende organisasjon
  • Metode og verktøy
  • Synliggjøre, standardisere og strømlinjeforme verdiskapende aktiviteter
  • Kontinuerlig forbedring
 • Bærekraft og lønnsomhet
  • Spilleregler og verdier
  • Skape sin verdi gjennom medarbeiderinvolvering.
  • Hoshin ledelse
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hvordan teamarbeid danner grunnlaget for Lean utvikling
 • har forståelse for at Lean handler om utover konkrete metoder og verktøy, og at Lean fungerer uavhengig av bransje og selskap
 • har kunnskap om hvordan man bruker Lean for å oppnå økt produktivitet og robusthet i en organisasjon
 • har kunnskap om hvordan læring danner grunnlag for vellykkede endringer i en organisasjon
 • har kunnskap om hvordan man iverksetter Lean i en organisasjon
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for hvordan man kan iverksette og utvikle Lean i en bedrift
 • kan gjøre rede for prinsippene for Lean-basert ledelse som fremmer synergiene mellom teknologi og mennesket
 • kan med bakgrunn i Lean og industri 5.0 kartlegge prosesser og nåsituasjon, samt foreslå mulige forbedringer
 • kan gjøre rede for hvordan læring danner grunnlag for vellykkede endringer i en organisasjon
 • kan gjøre rede for hvordan ledelse danner grunnlaget for en Lean-kultur
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til planlegging og gjennomføring av Lean i en organisasjon sammen med andre
 • kan bidra til å utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring og organisasjonsutvikling
 • kan bidra i faglige diskusjoner om læringsbasert forbedringsarbeid
 • kan vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning
Forkunnskapskrav

Studenten bør ha gjennomført modulen Lean, prinsipper og verktøy før denne modulen eller dokumentere tilsvarende utdanning/realkompetanse.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i modulen skal være gjennomført og godkjent

Lærer i modulen fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Obligatorisk oppgave:

 • En case/praktisk problemstilling relatert til det faglige i modulen er en gjennomgående oppgave, som en rød tråd gjennom hele modulen. Dette skal ende opp i en skriftlig rapport og en muntlig presentasjon av resultater fra problemstillingen.
  • Problemstillingen skal forstås, hvem er kunden, hva kunden ønsker å oppnå (f.eks. stiloppgave, risikovurdering, prosjektgjennomføring m.m.).
  • Drøfting, analysere og begrunne resultater, kritisk tenking og bruk av kilder
 • Individuell prøve basert på fagstoff og arbeidskrav.
Vurdering

Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent eller med bokstavkarakterene A-F, der A er beste karakter. Det kreves karakteren E for bestått. Det er studentenes samlede kompetanse ved slutten av opplæringen som skal danne grunnlaget for sluttvurderingen.

Pensumlitteratur
20TT73K Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring
Litteratur

Lean Ledelse for lærende organisasjoner, Bjarne Berg Wig, 2.utgave

Lean på norsk med erfaringer fra Raufoss-industrien, Tom Johnstad m.fl.

Godkjent av
Ruth Laeskogen Hoff