20TT73J Lean, prinsipper og verktøy

20TT73J Lean, prinsipper og verktøy

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Teknologifag
  • Emnekode
   20TT73J
  • Studieprogram
   Industri 5.0
  • Studiepoeng
   5
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Startsemester
   2023 Vår
Introduksjon

Modulen gir innblikk i en metodikk og forretningsfilosofi som har som mål å øke effektiviteten og redusere sløsing i produksjons- og forretningsprosesser, og på den måten bygge robuste og bærekraftige prosesser. Dette omfatter blant annet kunnskap om og typiske kjennetegn ved Lean og den norske modellen, Lean-prinsipper, metodikk, metodikkverktøy og «den lærende organisasjon».

Målet med modulen er at du skal kunne benytte ulike Lean-baserte virkemidler til praktisk forbedringsarbeid basert på bærekraftige prinsipper.

Tema

Lean - bakgrunn, kjennetegn og den norske modellen

Lean ledelse og den lærende organisasjonen

Emnets innhold
 • Lean - bakgrunn, kjennetegn og den norske modellen
  • Begreper, teorier, historisk bakgrunn
  • Lean og den norske arbeidslivsmodellen
 • Lean – ledelse og den lærende organisasjonen
  • Metode og verktøy
  • Synliggjøre, standardisere og strømlinjeforme verdiskapende aktiviteter
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hva Lean og industri 5.0 er
 • har kunnskap om hva Lean begreper og teori er
 • har kunnskap om hva «Lean på norsk» innebærer og hvordan Lean arbeidsmåter kan bidra til å utvikle en organisasjon
 • har kunnskap om Lean-prinsipper, -metodikk og -verktøy
 • har kunnskap om hvordan Lean danner grunnlag for involvering og læring på arbeidsplassen
 • har kunnskap om sammenhengen mellom Lean, ressursutnyttelse og bærekraftig produksjon
 • har forståelse for at Lean fungerer uavhengig av bransje og selskap
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for den menneskelige sammenhengen mellom Lean og industri 5.0 i en bedrift
 • kan kartlegge en situasjon og velge ulike Lean-virkemidler og -verktøy til forbedringsarbeid
 • kan gjøre rede for Lean-basert flyt
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan med bakgrunn i Lean-prinsipper, -metodikk og -verktøy utveksle synspunkter om utvikling av sirkulære, robuste prosesser og verdikjeder
 • kan bidra til utvikling av egen organisasjon basert på sammenhengen mellom menneske og teknologi
 • kan bidra til å utvikle en forbedringskultur basert på etisk og bærekraftige prinsipper
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i modulen skal være gjennomført og godkjent

Lærer i modulen fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Obligatorisk oppgave:

 • En case/praktisk problemstilling relatert til det faglige i modulen er en gjennomgående oppgave, som en rød tråd gjennom hele modulen. Dette skal ende opp i en skriftlig rapport og en muntlig presentasjon av resultater fra problemstillingen.
  • Problemstillingen skal forstås, hvem er kunden, hva kunden ønsker å oppnå (f.eks. stiloppgave, risikovurdering, prosjektgjennomføring m.m.).
  • Drøfting, analysere og begrunne resultater, kritisk tenking og bruk av kilder
 • Individuell prøve basert på fagstoff og arbeidskrav.
Vurdering

Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent eller med bokstavkarakterene A-F, der A er beste karakter. Det kreves karakteren E for bestått. Det er studentenes samlede kompetanse ved slutten av opplæringen som skal danne grunnlaget for sluttvurderingen.

Pensumlitteratur
20TT73J Lean, prinsipper og verktøy
Litteratur

Lean Ledelse for lærende organisasjoner, Bjarne Berg Wig, 2.utgave

Lean på norsk med erfaringer fra Raufoss-industrien, Tom Johnstad m.fl.,

Godkjent av
Ruth Laeskogen Hoff