20TT72D Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien

20TT72D Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Teknologifag
  • Emnekode
   20TT72D
  • Studieprogram
   Manufacturing 4.0
  • Studiepoeng
   10
  • Studienivå
   Fagskole
  • Startsemester
   2022 Høst
Introduksjon

Målet med studiet er at studentene skal forstå begreper og innhold i ­sirkulærøkonomi og verdikjeder, og de skal kjenne til hvordan man ­designer produkter og bruker resirkulert materiale. Studenten skal etter endt studie være en ressurs for bedriften og kunne delta i diskusjoner om «beste praksis», delta i utviklingen av nye produkter samt ha faglig medansvar for at bedriften strekker seg etter nasjonale bærekraftmål.

Tema

Sirkulærøkonomi og bærekraft 

Sertifisering og rapportering, regelverk og dokumentasjon 

Innsamling, sortering og resirkulering 

Emnets innhold

Bærekraft og sirkulærøkonomi i verdi- og forsyningskjeden

 • Historikken og utviklingen av begrepet sirkulærøkonomi 

 • Begrepsavklaring; sirkulærøkonomi, bærekrafts -mål og -barometer, gjenbruk, resirkulering og LCA 

 • Grønn forretningsstrategi 

 • Grunnleggende bærekraftig utvikling, miljøledelse og renere produksjon 

 • Leverandør- og kundekrav

Sertifiserings- og rapporteringsordninger, regelverk, internasjonale mål og dokumentasjonskrav for gjenbruk og avfallshåndtering 

 • CO2/Miljøregnskap 

 • Lover og forskrifter 

Konsekvensene av plast i deponi, nedbrytningstid, plastavfall som ressurs for gjenbruk 

Plast på avveie – nyttige produkter vs. plastavfall og mikroplast 

Innsamling, sortering, resirkulering og energigjenvinning 

 • Innsamling 

 • Sortering 

 • Avfallshierakiet 

 • Mekanisk- og kjemisk resirkulering 

 • Grønnenergi 

 • CO2 regnskap 

Produksjon av bioplast 

 • Bioplast, råvarer og prosesser 

 • Sertifiserings- og rapporteringsordninger 

 • Grønnpunkt 

 • ISO sertifisering 

 • Miljøfyrtårn 

 • Svanemerke 

Kvaliteten i sorteringsarbeidet 

 • Blanding av plasttyper 

 • Merking 

Design og optimalisering av produktet for resirkulering og bærekraft 

 • Materialvalg, prosess og kvalitet 

 • Levetid 

 • Produksjonsøkonomi 

Operasjonalisering sirkulærøkonomi i egen bedrift 

 • KPI / SPS 

 • Miljøledelse 

 • Teknologi 

 • Søknader og prosesser 

Praktiske caser 

 • fra bedrifter og bedriftsbesøk 

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sirkulærøkonomi og bærekraft i verdi- og forsyningskjeden. 
 • har kjennskap til sertifiserings- og rapporteringsordninger, regelverk, internasjonale mål og dokumentasjonskrav for gjenbruk og avfallshåndtering. 
 • har kunnskap om konsekvensene av plast i deponi, nedbrytningstid, plastavfall som ressurs for gjenbruk og om plast på avveie. 
 • har kunnskap om innsamling, sortering, resirkulering og energigjenvinning. 
 • har kjennskap til optimalisering av produktet for resirkulering og bærekraft, og kjenner til bruk av resirkulert materiale. 
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for begreper og målsettinger i sirkulærøkonomi og bærekraft. 

 • kan reflektere over nytteverdien av sirkulærøkonomi og bærekraft. 

 • kan finne og henvise til informasjon om merking og sortering av produktene. 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til operasjonalisering av sirkulærøkonomi og bærekraft i egen bedrift. 

 • kan bidra til organisasjonsutvikling innen sirkulærøkonomi og bærekraft. 

 • kan planlegge for at produksjonen og produktet er optimalisert for innsamling, sortering, resirkulering og energigjenvinning. 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i modulen skal være gjennomført og godkjent

Lærer i modulen fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Vurdering

Studenten skal gjennomføre og bestå prosjektarbeid innenfor studiets målsetting 

Det gis underveisvurdering for å gi tilbakemelding på måloppnåelse. Vurderingen registreres som godkjent/ikke godkjent, og teller ikke med i sluttvurderingen.    

Modulen  avsluttes med avsluttende vurdering med vurderingskriterier A-F, og vil være sluttvurderingen. 

Skriftlig innlevering, kombinert med presentasjon og individuell prøve​ 

Gruppeinnlevering:

 • skriftlig rapport 
 • presentasjon, hele gruppa skal delta aktivt på presentasjonen 

Individuelt:

 • refleksjonsnotat
 • prøve
Pensumlitteratur
20TT72D Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien
Litteratur
 • Jørgensen/Pedersen.(2017) Restart- 7 veier til bærekraftig business.Cappelen DAMM AS 
 • Holden/Linnerud. (2021) Bærekraftig utvikling, en idé om rettferdighet. Universitetsforlaget
 • Andre relevante artikler, kompendier og fagstoff utdelt underveis i emnet 

Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før oppstart 

Godkjent av
Ruth Laeskogen Hoff