20TL54F Bylogistikk og mikrohuber

20TL54F Bylogistikk og mikrohuber

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Logistikk
  • Emnekode
   20TL54F
  • Studieprogram
   Transport-, terminal- og lagerlogistikk
  • Studiepoeng
   2,5
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2024 Vår
Introduksjon

Modulutdanning: Bylogistikk handler om tilrettelegging av vareflyt inn til, ut fra, innen og gjennom et byområde med vekt på samhandlingen mellom byterminaler og sisteledd distribusjonen.

I byer har vi mange forskjellige vareleveranser med store variasjoner i volum og vekt. Utdanningen vil gi kunnskap om lokalisering av byterminaler og mikrohuber, og deres funksjoner og roller i byenes varedistribusjon. Bylogistikk må tilrettelegges på en effektiv og miljøbevisst måte og bidra til attraktive byer. Person- og godstransport konkurrerer om byrommet. Det kan føre til forsinkelser og andre ulemper for godssjåførene.

Bylogistikken handler både om leveranser i bykjerner, lokalisering av terminaler, adkomsten til terminaler og håndteringen av tungtransporten gjennom byområder. Bydistribusjon fram til sluttmottaker er krevende og utgjør en stor andel av transportkostnadene, selv om det er en liten del av det totale transportarbeidet. Godstransport har en stor del av byenes klimagassutslipp, lokal forurensning og støy.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Tema
 • Begreper, produkter og tjenester innen bylogistikk og mikrohuber. 

 • Samhandling mellom bransjer og det offentlige.  

 • Aktørnøytrale huber, proprietære huber, knutepunkthuber. 

 • Utleveringspunkter og sisteleddstransport. 

 • Trender, nullutslippskjøretøy og nullutslippsoner. 

Emnets innhold

Modulen inneholder begreper og prinsipper rundt bylogistikk og mikrohuber, samt å fokusere på eksempler innen teamet, og hvordan dette kan se ut i praksis.  
Emnet er under utvikling, der vi søker å se hvordan temaet kan bidra til mer bærekraftige logistikkjeder og bedrifter, med tanke på økonomi, miljø og bærekraft. Det legges vekt på å forklare de ulike driftsformer for sisteledd logistikk og transport.   
Digitale verktøy er også viktig for utvikling, og modulen vil gi overordnet kunnskaper om hvordan dette kan påvirke verdikjeden, også med tanke på mikrohuber og «last mile» - prinsipper.   

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten   

 • har kunnskap om begreper og prinsipper innen bylogistikk og mikrohuber, organisering og tekniske hjelpemidler

 • kjenner til bransjeutfordringer og hvordan påvirke disse, spesielt mot dette med aktørfrihet (uavhengige lokale terminaler og huber)

 • har innsikt i miljøaspekter, og betydning dette har for logistikk, transport og samferdsel, samt forpliktelser og veien mot utslippsfri transport og nullutslippssoner, miljøsoner

 • har innsikt om nødvendigheten av at ERP-systemer samhandler for å få best mulig effekt i en verdikjede.  

 • kjenner til og kan identifisere hvordan det grønne skiftet påvirker egen bransje og lokal distribusjon, samt innsikt i hvordan eiendomsutviklere, kjøpesentra og lokale sentra kan organisere sisteledd transport

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for hvilke utfordringer logistikk og transport står ovenfor når det gjelder infrastruktur, miljøkrav og risikovurdering av varetransport til sisteleddet i verdikjeden

 • kan beskrive hvorfor mikrohuber og bylogistikk er nødvendig i verdi/forsyning/transportkjeden, samt reflektere over miljøspørsmål for å utvikle ansvarlighet i sin bedrift

 • kan finne lover og regler, inkludert HMS regler, som er gjeldende for bransjen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for prinsippene innenfor mikrohub og bylogistikk

 • kan bygge relasjoner og utveksle synspunkter innenfor temaer som det grønne skiftet, bærekraft og samhandling mellom bransjen og myndighetene med fagfeller, i og utenfor egen organisasjon

 • bidra til å videreutvikle arbeidet med grønn logistikk etter kundens behov og myndighetenes krav

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Pensumlitteratur
20TL54F Bylogistikk og mikrohuber
Litteratur

Einar Spurkeland og Charles F. Galaasen: Logistikkoperatøren, 1. opplag (Fagbokforlaget 2017)

Artikkel:  

Bransjestandard for varelevering – luks.no 

Presentasjoner av aktuelle eksempler 

 

Litteraturliste oppdateres ved studiestart