20TL54E Befraktere og transportbestillere

20TL54E Befraktere og transportbestillere

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Logistikk
  • Emnekode
   20TL54E
  • Studieprogram
   Transport-, terminal- og lagerlogistikk
  • Studiepoeng
   5
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2023 Høst
Introduksjon

Modulutdanning: Befraktere og transportbestillere har et selvstendig ansvar for at transportoppdragene utføres på lovlig måte. Modulen beskriver hvilke krav som stilles til transportoppdrag med utgangspunkt i en sjekkliste for gjennomføring av oppdrag.

Befrakteren har trafikkansvar for eget ansvarsområde og avtaler fraktløsninger med transportører og agenter. Transportbestilleren kan derfor også være befrakter, eventuelt en transportkjøper. Rollene kan variere avhengig av hva slags firma man representerer. Utdanningen har søkelys på arbeid med transportmegling, innkjøp av transporttjenester og administrative oppgaver i fraktmarkedet.

Tema
 • Samferdselspolitikk og miljøpolitikk (grønne skifte) 

 • Økonomi 

 • Transportkapasitetsplanlegging, prognoser, kapasitet og flyt. 

 • Kunde og markedsorientert logistikk 

 • Forhandlinger/innkjøp

Emnets innhold

Emnet Befrakter handler om hvilke erfaringer og utfordringer bransjen har, i forhold til økonomi og miljø, lover og regler.  
Emnet har også fokus på økonomi og prissetting, planlegging og styring, samt utnyttelse av kapasitet. I tillegg er samarbeidet med andre aktører viktig, kunder, leverandører og samfunnet for øvrig.  
Målet med faget er å få en større forståelse for oppgaven befraktere, transportbestillere og transportplanleggere, og hvordan forholde seg til gjeldende lover/regler, ledelse, og samfunnet. 

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten 

 • har innsikt i bransjeutfordringer og hvordan det grønne skiftet påvirker bransjen 

 • har kunnskap om begreper innen transportøkonomi (driftsregnskap og budsjett), og innen innkjøp, leverandør-/kundesamarbeid og forhandling 

 • kjenner til miljøutfordringer, og hvilken betydning disse har for logistikk, transport og samferdsel, og for veien mot utslippsfri transport

 • har kunnskap om hvordan arbeid med prognoser og analyser kan bedre planlegging, styring, økonomi og kontroll i egen bedrift  

 • kjenner til prismodeller og hvordan prising innenfor transportplanlegging og befraktning gjennomføres

 • kjenner til lover, regler og etiske dilemmaer for transportbransjen, for å utvikle bærekraftig ansvarlighet i sin bedrift

Ferdigheter

Kandidaten   

 • kan gjøre rede for hvilke utfordringer logistikk og transport står ovenfor når det gjelder infrastruktur, miljøkrav og risikovurdering av varetransport i verdikjeden 

 • kan utvikle og kartlegge måltall for å identifisere effektiviseringstiltak (KPI-er) i verdi/forsyning/transportkjeden

 • kan finne informasjon om modeller for effektivisering av organisasjonen, prognosearbeid og planlegging, samt gjøre rede for kapasiteter (i egen bedrift)

Generell kompetanse

Kandidaten 

 • kan bidra i arbeidet med logistikk som en konkurransefaktor i arbeidslivet, og etter kundens behov og myndighetenes krav 

 • kan planlegge, lede, engasjere og motivere personer, samt arbeidsstyrken på arbeidsplassen, og bidra til helhetlig bærekraftig planleggingskultur (med tanke på transport) 

 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen forsyningsledelse, logistikk og bærekraft etter kunders behov, virksomhetens muligheter og myndigheters krav

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Pensumlitteratur
20TL54E Befraktere og transportbestillere
Litteratur

Eirill Bø, Stein Erik Grønland, Marianne Jahre: Forsyningskjeder og logistikk, 1. utgave (Fagbokforlaget 2017)

Einar Spurkeland: Transportbestilleren, 1. utgave (Fagbokforlaget 2018)

Artikler og annet fagstoff vil forekomme 

FNs klimamål https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal 

Litteraturliste oppdateres ved studiestart