20TL54B Transportplanlegging

20TL54B Transportplanlegging

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Logistikk
  • Emnekode
   20TL54B
  • Studieprogram
   Transport-, terminal- og lagerlogistikk
  • Studiepoeng
   5
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2023 Vår
Introduksjon

Modulutdanning: Transportplanlegging handler om å tilrettelegge sendinger slik at kapasiteten utnyttes best mulig. God retningsbalanse, riktig transportform og kjøretøy og den best mulige ruten er viktig i planarbeidet.

Transportsystemet krever flere innsatsfaktorer og ressurser for å lykkes. Derfor blir det også viktig å dimensjonere enheter riktig i forhold til etterspørselen. God utnyttelse av enhetene gir bedre lønnsomhet og forbedrer klimaavtrykket til virksomheten. Samlasting, som betyr å samle gods fra flere avsendere og mottakere i felles enheter, bidrar til økt utnyttelse av enhetene.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Tema
 • Planlegging av sjåførers arbeidsdag (Kjøretid / AML, HMS, Tariffavtaler) 

 • Dokumenter innen transportlogistikk, lover og regler NSAB2015/VAL 

 • Beregning av transport- og logistikktjenester  

 • Samferdselspolitikk og samhandling 

 • Digitalisering, miljø og bærekraft 

Emnets innhold

Modulen har som mål å gi kandidatene bakgrunn innen logistikkteori, begreper og sammenhenger. Videre tar vi opp hvilke lover og regler vi må forholde oss innenfor logistikkløsninger, og hvordan løsningene påvirker vare- og tjenestestrømmen i bransjen. Det er fokus på hva en verdikjede er, og hvilke roller vi finner innen logistikk. Disse rollene er det viktig å ha en felles forståelse av for å kunne samhandle innenfor temaet. Fokus på økonomi er viktig, og hvordan en kan utnytte digitale verktøy for optimalisering av transport. Transportens fotavtrykk innenfor miljø og bærekraft er også i fokus, hvordan ivareta det grønne fokuset og bidra til reduksjon av miljøutslipp i bransjen. 

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om gjeldende lover og regler innen transportplanlegging 

 • kjenner til generelle prinsipper innen logistikk, 3PL og transportflyt 

 • har kunnskap om ulike kostnader som gjelder innen transportøkonomiske prinsipper 

 • har innsikt i hvordan miljø og bærekraft sees i sammenheng med planlegging av drift 

 • har kjennskap til hvordan digitale verktøy kan brukes innen turbilplanlegging til å planlegge, styre og kontrollere driften effektivt

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for valg av hvordan logistikkløsninger kan påvirke vare- og tjenestestrøm i arbeidslivet

 • kan finne og henvise til informasjon om miljø og bærekraft, og redegjøre for hvorfor dette er en viktig del av forsyningskjeden 

 • kan anvende digitale verktøy for å få oversikt over, og for å optimalisere, transportplanlegging 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og utføre arbeidsoppgaver og prosjekter innen temaet transportplanlegging, i tråd med kundekrav, etiske krav, retningslinjer, lov- og regelverk for miljø og kvalitet innen logistikk

 • kan bygge relasjoner til andre yrkesutøvere innen logistikk, transport, spedisjon og innkjøp

 • kan bidra til å utvikle logistikken i en bedrift generelt, men også spesifikt innen temaet miljø og bærekraft

 • kan delta i diskusjoner rundt utvikling av god praksis

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Pensumlitteratur
20TL54B Transportplanlegging
Litteratur

Forsyningskjeder og logistikk (Bø, Grøndalen, Jahre) 

Innføring i logistikk og transport - for speditører, sjåfører, transportkjøpere og lastebileiere (Einar Spurkeland) 

Innføring i logistikk (Bjørn Foss) 

Relevante internettsider blir oppgitt underveis. 

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.