Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

20PS09G Kvalitetsledelse og dokumentasjon i verdikjeden

20PS09G Kvalitetsledelse og dokumentasjon i verdikjeden

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Landbruksfag
  • Emnekode
   20PS09G
  • Studieprogram
   Kvalitetsrevisor i landbruket
  • Studiepoeng
   20
  • Studiested
   Hvam
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2022 Høst
Tema

Forberedelse til revisjon

Revisors rolle

Gjennomføring av revisjonen

Revisjonstyper

Emnets innhold

Forberedelse til revisjon

 • Identifisere kravsett for aktuelt område
 • Kritiske kontrollpunkt – identifisering og vurdering
 • Innhente data om virksomheten

Revisors rolle

 • Roller i revisjonssammenheng 
 • Forståelse og fortolkning av krav og prioriteringer
 • Vurdering og bruk av tilbakemeldinger, forbedringsområder og avvik
 • Vurdering av avvik mot lov og forskrift
 • Formulering av rapport/avvik

Revisjonsmetodikk

 • Første kontakt mellom revisor og den som skal revideres, dokumentasjon av avtaler.
 • Innledende møte
 • Kontroll av dokumentasjon
 • Kontroll av praksis/besiktigelse av revisjonsobjekt (hvis aktuelt)
 • Registrering av revisjonsfunn
 • Avsluttende samtale med gjennomgang av funn ved revisjonen
 • Rapport

Revisjonstyper

 • Egenrevisjon/Revisjon gjennomført av andre enn eier, driver eller ansvarlig på området
 • Internrevisjon/Andrepart-eksternrevisjon/Tredjepart-eksternrevisjon
 • Systemrevisjon/Kontraktrevisjon
 • Prosessrevisjon/Produktrevisjon 
 • Varslet revisjon/Ikke varslet revisjon
 • Vertikal revisjon/Horisontal revisjon 
 • Tilfeldig valgt revisjon/Risikobasert revisjon
Arbeids- og læringsaktiviteter

Nettpedagogiske metoder benyttes, og beskrives nærmere i kap 2.3. Her inngår både lærerstyrte og studentstyrte aktiviteter.

 • Fellessamlinger for nøkkelpersoner og studenter i studieprogrammet med forelsing, inkl
 • Øvelser og trening i revisjon, observasjon og refleksjon på skolenes ulike produksjonsarenaer
 • Nettforelesninger og webinarer
 • Individuell veiledning
 • Veiledning i grupper
 • Involvering av sertifiseringsorganer i landbruket
 • Involvering av fagrepresentanter fra landbruket
 • Skriftlige oppgaver, individuelt og i grupper
 • Muntlige presentasjoner via nett og på samling
 • Revisjonsøvelser med revisor på revisjonsoppdrag, kap. 2.1.
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om hvordan en revisjon forberedes 
 • har innsikt i hvordan revisjon gjennomføres 
 • har kunnskaper om ulike revisjonstyper og når disse benyttes 
 • har kunnskap om hva som kjennetegner gode rapporter
 • har kunnskap om tilegnelse av revisjonsfaglig kunnskap
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan forberede ulike typer revisjon i landbruket
 • kan skille mellom ulike revisjonstyper og gjennomføre riktig revisjon 
 • kan knytte innhentet data til lovverk, krav og bestemmelser og beskrive dette både muntlig og skriftlig
 • kan vurdere egen revisorrolle og gå inn i revisorrollen og objektivt observere og samle data
 • kan vurdere revisjonsfunn, som avdekke om innhentet data er i henhold til lovverk, krav og bestemmelser, vurdere risiko og alvorlighetsgrad av eventuelle avvik
 • kan utarbeide beskrivende rapporter etter gjennomført revisjon, og eventuell oppfølging av avvik 
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for revisors oppgave og formålet med revisjonen 
 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper 
 • kan utføre revisjon etter oppdrag iht krav fra oppdragsgiver 
 • har forståelse for egenarten til revisorbransjen i landbruket der revisjonen foregår på gårdsnivå
 • kan videreutvikle egen revisjonspraksis 
 • kan legge til rette for læring og utvikling hos den som revideres 
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder og er med i vurdering av sluttkompetansen i emnet:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer, eventuelle lab-øvelser og bedriftsbesøk/ekskursjoner i emnet skal være gjennomført og godkjent: 
  • 4 skriftlige innleveringsoppgaver innenfor temaene
  • Revisjonstyper – likheter og forskjeller
  • KSL/Debio eller annen horisontal revisjon
  • Helhetlig varedokumentasjon
  • Rapport og nytteeffekt av revisjon.
  • 4 refleksjonsnotat, jf. beskrivelse i kap. 2.8.
  • Obligatorisk deltakelse og føring av logg på ekskursjoner/befaringer og i revisjonsøvelser
  • Muntlige presentasjoner i plenum
  • Deltakelse i et utvalg treningsaktiviteter i revisjon
Vurdering
 • Det skal gjennomføres mappevurdering, jf. beskrivelse i kap. 2.9. 
 • Refleksjonsnotat vurderes som bestått/ikke bestått, og må leveres på nytt inntil det er bestått, jf. beskrivelse i kap. 2.8.
 • Innleveringene skal vurderes av faglærer. Faglærer gir studenten veiledning underveis i arbeidet med oppgaven og etter endelig innlevering, jf. beskrivelse i kap. 3.3.
 • Logg fra ekskursjoner/befaringer og revisjonsøvelser vurderes som bestått/ikke bestått, og må leveres på nytt inntil det er bestått.
 • Vurdering og veiledning i utvalgte treningsaktiviteter i revisjon.
 • Vurdering og veiledning i utvalgte muntlige presentasjoner.
 • Det gis en sluttkarakter (bokstavkarakter) i emnet.
Litteratur

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontrollforskriften

 

KSL-standarder med sjekklister og veiledere

http://www.matmerk.no/no/ksl/ksl-standarder/ksl-standarder-bokmaal

 

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=arbeidsmiljøloven

 

Lov om dyrevelferd av 19.06.2007.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97?q=Dyrevelferdsloven

 

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven) av 19.12.3003.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124?q=Matloven

 

Lov om skogbruk  (skogbruksloven) av 01.10.2015

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31

 

Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter

http://www.europalov.no/rettsakt/okologiforordningen-okologisk-produksjon-og-merking-av-okologiske-produkter/id-168

 

Utvalgte ISO-standarder, som ISO 14001, 9001,

 

Faglærer oppdaterer med nyere artikler og faktaark fra blant annet

www.matmark.no,  www.debio.no og https://www.pefc.no/

 

Kommentar til litteraturliste emne 3: Gjennom KSL-standarder med sjekklister og veiledere finner man alt relevant regelverk som gjelder primærproduksjon på gårder