Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

20PS06D Hovedprosjekt

20PS06D Hovedprosjekt

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Landbruksfag
  • Emnekode
   20PS06D
  • Studieprogram
   Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket
  • Studiepoeng
   12
  • Studiested
   Hvam
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

Fordypning/Prosjektoppgave har følgende innhold;

Emnet skal være selvvalgt og studenten skal bli bevisst egen kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og nytte både teori og praktisk erfaring. Videre skal fordypningsarbeidet være praksisrettet og knyttes til ett eller flere emner i utdanningen. Studentene skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon over både teori og praksis. Fordypningsarbeidet kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe.

Emnets innhold

Felles emne;

 • Fullstendig drifts- eller prosjektplan for en aktuell produksjon i foretaket
 •  Utviklingsledelse og innovasjon
 • ·Mulighetene/nytten av samhandling med andre bønder
 • Samhandling med øvrige aktører i en verdikjede
 • Kommunikasjon
 • Om bærekraftig forvaltning av foretaket og produksjonen
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppeoppgaver, selvstudium, film, litteraturstudier.

Studenten skal utarbeide individuell læreplan. Planen skal danne grunnlag for den spesifikke fordypningsdelen med utgangspunkt i det læringsutbytte nevnt i emnene for utdanningen.

Faglærere og eventuell ekstern spisskompetanse veileder studenten ved gjennomføring av prosjektoppgaven.

Læringsutbytte

Evne til å fordype seg innen gitte emne over en lengre periode og dokumentere dette fordypningsarbeidet i form av et hovedprosjekt.

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om prosjektjobbing som metodikk
 • har kunnskaper om begreper og prosesser innen valgte spesialisering
 • har kunnskap om valt fordypningstema innen grovfôrbasert husdyrproduksjon på storfe eller sau
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan ta i bruk og anvende kunnskap samt kartlegge og identifisere problemstillinger og behov
 • kan anvendeaktuell kartleggings- og planleggingsverktøy for utvikling av grovfôrbasert husdyrproduksjon
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og kan utvikle arbeidsmetoder og varer som er relevante for Studentens valg av fordypningstema
 • kan planlegge og gjennomføre tverrfaglige prosjekt
Arbeidskrav

Forelesninger og selvstudium.

Undervisningen legges opp som et prosjektarbeid hvor faglærere, og eventuelle eksterne, veileder studenten gjennom prosjektet. Prosjektoppgaven kan gjennomføres individuelt eller sammen med en medstudent. Ved samarbeid er begge studentene ansvarlig for prosjektets totale innhold.

Vurdering

Underveisvurdering gjennomføres som en muntlig tilbakemelding på valg av tema/problemstilling og på utkast til skriftlig oppgave.

Eksamen vurderes med karakteren A-F, der karakteren A er beste karakter. Studenten må ha karakteren E for å få bestått. På bakgrunn av bestått skriftlig prosjektoppgave gjennomføres en individuell muntlig eksamen. Det gis en samlet vurdering av den skriftlige fordypningsoppgaven og muntlig eksamen med gradert karakter.

 

Beskrivelse og vurdering av fordypningsoppgaven føres på vitnemålet.

Det vises til KS-rutine 1.5.3.1 Eksamensavvikling/gjennomføring ved FI

Litteratur

Dalland, Olav (2014): Metoder og oppgaveskriving. Gyldendal Norske Forlag AS. ISBN 9788205423985

Selvvalgt litteratur som godkjennes av veileder