20HH75F Hovedprosjekt

20HH75F Hovedprosjekt

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH75F
  • Studieprogram
   Palliasjon
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2024 Vår
Introduksjon

Emne hovedprosjekt / eksamen gir studenten anledning til å fordype seg innen selvvalgt tema. Arbeidet skal være praksisrettet og knyttet til ett eller flere temaer i utdanningen.

For å kunne fremstille seg til muntlig eksamen må studenten ha bestått teorimodulene, praksis/prosjektperioden og fordypningsoppgave/ hovedprosjekt

Tema

Hovedprosjekt

Emnets innhold
 • Studentene skal i samråd med læreren konkretisere sin egen læringsutbyttebeskrivelse i henhold til tema for hovedprosjektet og den overordnede læringsutbyttebeskrivelsen for emnet.
 • Mål, litteraturoversikt og fremdriftsplan skal godkjennes av skolen innen et fastsatt tidspunkt
 • Studentene/ basisgruppen har tilbud om fire veiledningstimer i løpet av skriveperioden, hvorav to er obligatoriske.
 • I tillegg arrangeres oppgaveseminar der studentene presenterer sine foreløpige arbeider for medstudenter og veileder/ faglærer. Hensikten er å gi felles veiledning og respons på foreløpig arbeide.
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskaper innenfor et selvvalgt fordypningstema knyttet til fagfeltet palliasjon
 • forstår sin faggruppes betydning i yrkesfeltet
 • har innsikt i kunnskapsbasert praksis
 • kan oppdatere sin kunnskap om faglige og etiske problemstillinger knyttet til arbeid med alvorlig syke og døende
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en valgt problemstilling knyttet til arbeid med alvorlig syke og døende
 • kan anvende kunnskap til å belyse, vurdere og reflektere over en valgt problemstilling knyttet til palliasjon
 • kan anvende faglig kunnskap ved å innhente, vurdere og bearbeide teori og drøfte sammenheng mellom teori og praksis
 • kan innenfor eget ansvarsområde, planlegge, iverksette og evaluere tiltak og aktiviteter for alvorlig syke og døende
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for yrkesetiske retningslinjer som regulerer yrkesutøvelsen innen helse- og omsorgstjenesten
 • har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at etiske prinsipper begrunnes om drøftes i oppgaven
Forkunnskapskrav

For å kunne fremstille seg for eksamen, må alle emner i studiet være fullført og bestått.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter, to av veiledningstimene er obligatorisk i tillegg til delingsdagen
 • skriftlig hovedprosjket gruppe-/ individuell besvarelse. Omfang: 7500 ord +/- 10% (6000 ord +/- 10% ved individuell besvarelse)                                                                                                                                                                                                     

For å kunne fremstille seg til individuell muntlig eksamen må studenten ha bestått teoriemnene, praksis/prosjektperioden og skriftlig del av hovedprosjektet.

Vurdering
 • På bakgrunn av bestått skriftlig fordypningsoppgave gjennomføres en individuell muntlig eksamen. Det gis en foreløpig karakter på det skriftlig arbeidet før muntlig eksamen.
 • Skriftlig hovedprosjekt og muntlig eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor
 • Individuell eksamenskarakter settes etter gjennomført muntlig eksamen med gradert karakter A-F, der A er beste karakter. Det kreves karakteren E for bestått.

Hovedprosjekt/eksamen skal skrives i gruppe. Det kan søkes om å skrive individuelt. Den skriftlige besvarelsen etterfølges av en individuell muntlig samtale/eksaminasjon.

Studenter som har fullført og bestått alle arbeidskrav i studiets emner og fått godkjent skriftlig eksamen kan framstilles for muntlig eksaminering.

Skriftlig del vurderes av hovedveileder/faglærer og sensor og gir en karakterantydning før gjennomgang av muntlig eksamen.

Følgende gjelder for fastsetting av endelig karakter etter gjennomført muntlig eksamen:

 • Oppjustering av karakter:

Studenten tar på eget initiativ opp svakheter ved skriftlig del og utdyper eller tilføyer vesentlige momenter.

 • Ingen endring av karakter:

Studenten har en god presentasjon og svarer godt på spørsmål fra faglærer/sensor.

 • Nedjustering av karakter:

Studenten svarer lite utfyllende, kan ikke svare eller svarer feil på spørsmål fra faglærer/sensor.

Dersom det ved muntlig eksamen kommer fram alvorlige mangler på kunnskap eller manglende innsikt i den skriftlige delen, kan dette føre til karakter F (Ikke bestått). Ikke bestått kan gis til tross for god karakterantydning på den skriftlige delen av eksamen.

Faglærer og sensor fastsetter den endelige karakteren og studenten blir meddelt dette umiddelbart.

Begrunnelse for endelig karakter fastsatt etter individuell muntlig eksamen må fremstilles umiddelbart etter at karakter er meddelt. 

Litteratur

Tilleggslitteratur:

Dalland, Olav (2020), Metode og oppgaveskriving for studenter

Andersen, Erling S. og Schwenche, Eva (4. utgave 2012), Prosjektarbeid en veiledning for studenter