20HH75C Sykdommer og behandlingsformer til alvorlig syke og døende

20HH75C Sykdommer og behandlingsformer til alvorlig syke og døende

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH75C
  • Studieprogram
   Palliasjon
  • Studiepoeng
   12
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2023 Vår
Tema

Alvorlige sykdommer

Konsekvenser av alvorlig sykdom og behandling, ivaretakelse av grunnleggende behov

Palliativ, symptomforebyggende og symptomlindrende behandling og omsorg

Emnets innhold

Alvorlige sykdommer

 • Kreftsykdommer
 • Nevrologiske sykdommer 
 • Svikt i vitale organer

Konsekvenser av alvorlig sykdom og behandling, ivaretakelse av grunnleggende behov

 • Ernæringsproblemer
 • Funksjonssvikt
 • Nedsatt immunforsvar
 • Fatigue
 • Endret selvbilde og seksualitet
 • Bivirkning av behandling

Palliativ, symptomforebyggende og symptomlindrende behandling og omsorg

 Hyppig forkommende symptombilder i palliativ fase:

 • Kvalme, brekninger og oppkast
 • Smerte
 • Obstipasjon og diaré
 • Munntørrhet og andre plager fra munn og svelg
 • Redusert appetitt, vekttap og dehydrering
 • Dyspné
 • Depresjon og angst
 • Delirium
 • Sengeleie komplikasjoner

Symptomforebyggende og symptomlindrende behandling og omsorg

 • Medikamentell behandling
 • Ikke-medikamentell behandling
 • Palliativ kirurgi og strålebehandling
 • Alternativ og komplementær behandling
 • Aktivitet
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

·       har kunnskap om alvorlig sykdom og behov sykdommene kan gi i palliativ fase og ved livets slutt

·       har kunnskap om konsekvenser av sykdom, behandling og bivirkninger knyttet til alvorlig, kronisk sykdom og behandling

·       har kunnskap om pårørendes rolle og betydning i palliativ sykdomsfase

·       har kunnskap om ulike kartleggingsverktøy som kan brukes for å observere og dokumentere symptomer hos pasienter som er i palliativ fase

·       har kunnskap om tiltak for å forebygge og lindre plagsomme symptomer hos pasienter i palliativ fase

·       har kunnskap om endringer i pasientens tilstand som kan tyde på at døden er nært forestående

·       har kunnskap om aktuelle tiltaksplaner i livets sluttfase

·       har kunnskap om alternativ og komplementær behandling som kan bidra til å forebygge og lindre plagsomme symptomer

Ferdigheter

Kandidaten:

·       kan anvende kunnskap om alvorlig, uhelbredelig og kronisk sykdom, til å planlegge og iverksette ikke-medikamentelle tiltak i samarbeid med pasienten

·       kan kartlegge og identifisere psykiske reaksjoner som angst, frykt, stress, krise og sorg og iverksette tiltak som ivaretar omsorgen for pasient og pårørende

·       kan anvende egnede kartleggingsverktøy og standardiserte observasjonsskjemaer til å kartlegge helsetilstand, ressurser og symptomer

·       Kan anvende resultater fra kartlegging og observasjonsskjemaer til å identifisere behov for lindrende tiltak hos pasienter i palliativ fase og ved livets slutt

·       kan observere og identifisere endringer i pasientens tilstand som kan tyde på at døden er nært forestående

·       kan delta i bruk av aktuelle tiltaksplaner i livets sluttfase for å kvalitetssikre oppfølging av døende pasienter og deres pårørende

Generell kompetanse

Kandidaten:

·       har forståelse for nasjonale handlingsprogram og faglige retningslinjer for palliasjon og hvordan dette påvirker yrkesutøvelsen

·       har forståelse for hvordan bruk av kartleggingsverktøy og standardiserte observasjonsskjemaer bidrar til å kvalitetssikre palliativ omsorg for alvorlig, uhelbredelig og kronisk syke og døende pasienter

·       kan utføre palliativ omsorg for alvorlig, uhelbredelig og kronisk syke og døende pasienter etter deres ønsker og individuelle behov

·       kan bygge relasjoner og samarbeide med kollegaer og andre yrkesgrupper for å ivareta pasientens helhetlige behov knyttet til sykdom og behandling

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder og er med i vurdering av sluttkompetansen i emnet:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske arbeidskrav i emnet skal være gjennomført og godkjent

 

Arbeidskrav gjøres kjent ved oppstart av emnet.

Refleksjonsnotat

Etter endt emne skal studenten levere et refleksjonsnotat om sine tanker rundt oppnådd læringsutbytte i forhold til egen innsats og den veiledning som er gitt. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent

Vurdering

Det gis sluttvurdering i emnet med gradert karakter etter en skala fra A til F, der A er beste karakter. Det kreves karakteren E for bestått.

Litteratur

Kaasa, Stein (2016) Palliasjon. Oslo: Gyldendal Norske Forlag. ISBN: 978-82-05-35181-3

Reitan, Anne Marie og Tore kr. Schjølberg (2017) Kreftsykepleie.  Akribe. ISBN: 9788279501442