Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

20HH54E Hovedprosjekt

20HH54E Hovedprosjekt

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH54E
  • Studieprogram
   Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2022 Høst
Introduksjon

Emne hovedprosjekt / eksamen gir studenten anledning til å fordype seg innen selvvalgt tema. Arbeidet skal være praksisrettet og knyttet til ett eller flere temaer i utdanningen.

For å kunne fremstille seg til muntlig eksamen må studenten ha bestått teorimodulene, praksis/prosjektperioden og fordypningsoppgave/ hovedprosjekt

Tema

Hovedprosjekt

Emnets innhold
 • Studentene skal i samråd med læreren konkretisere sin egen læringsutbyttebeskrivelse i henhold til tema for hovedprosjektet og den overordnede læringsutbyttebeskrivelsen for emnet.
 • Mål, litteraturoversikt og fremdriftsplan skal godkjennes av skolen innen et fastsatt tidspunkt
 • Studentene/ basisgruppen har tilbud om fire veiledningstimer i løpet av skriveperioden, hvorav to er obligatoriske.
 • I tillegg arrangeres oppgaveseminar der studentene presenterer sine foreløpige arbeider for medstudenter og veileder/ faglærer. Hensikten er å gi felles veiledning og respons på foreløpig arbeide.
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • kan oppdatere sine kunnskaper om målrettet miljøarbeid gjennom fordypning i valgt tema ved å innhente, vurdere og bearbeide teori og drøfte sammenheng mellom teori og praksis
 • har innsikt i kunnskapsbasert praksis som beslutningsstøtte i faglige beslutninger
 • kan oppdatere sin kunnskap om faglige og etiske problemstillinger knyttet til arbeid med mennesker med ulik grad av utviklingshemming
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en valgt problemstilling knyttet til målrettet miljøarbeid
 • kan anvende kunnskap om målrettet miljøarbeid til å belyse, vurdere og reflektere over en valgt problemstilling knyttet til arbeid med utviklingshemmede
 • kan bidra til å planlegge, iverksette og evaluere tiltak og aktiviteter knyttet til mennesker med utviklingshemming
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for yrkesetiske retningslinjer som regulerer yrkesutøvelsen innen helse- og omsorgstjenesten
 • har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at etiske prinsipper begrunnes og drøftes
 • har forståelse for hvilke faktorer som inngår i målrettet miljøarbeid og hvordan disse brukes for at tjenestemottakere skal oppleve mestring av dagliglivets aktiviteter
Forkunnskapskrav

For å kunne fremstille seg for eksamen, må alle emner i studiet være fullført og bestått.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter, to av veiledningstimene er obligatorisk i tillegg til delingsdagen
 • skriftlig hovedprosjekt gruppe-/ individuell besvarelse. Omfang: 7500 ord +/- 10% (6000 ord +/- 10% ved individuell besvarelse)
Vurdering
 • På bakgrunn av bestått skriftlig fordypningsoppgave gjennomføres en individuell muntlig eksamen. Det gis en foreløpig karakter på det skriftlig arbeidet før muntlig eksamen.
 • Skriftlig hovedprosjekt og muntlig eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor
 • Individuell eksamenskarakter settes etter gjennomført muntlig eksamen med gradert karakter A-F, der A er beste karakter. Det kreves karakteren E for bestått.

Hovedprosjekt/eksamen kan skrives individuelt eller i gruppe. Den skriftlige besvarelsen etterfølges av en individuell muntlig samtale/eksaminasjon.

Studenter som har fullført og bestått alle arbeidskrav i studiets emner og fått godkjent skriftlig eksamen kan framstilles for muntlig eksaminering.

Skriftlig del vurderes av hovedveileder/faglærer og sensor og gir en karakterantydning før gjennomgang av muntlig eksamen.

Følgende gjelder for fastsetting av endelig karakter etter gjennomført muntlig eksamen:

 • Oppjustering av karakter:

Studenten tar på eget initiativ opp svakheter ved skriftlig del og utdyper eller tilføyer vesentlige momenter.

 • Ingen endring av karakter:

Studenten har en god presentasjon og svarer godt på spørsmål fra faglærer/sensor.

 • Nedjustering av karakter:

Studenten svarer lite utfyllende, kan ikke svare eller svarer feil på spørsmål fra faglærer/sensor.

Dersom det ved muntlig eksamen kommer fram alvorlige mangler på kunnskap eller manglende innsikt i den skriftlige delen, kan dette føre til karakter F (Ikke bestått). Ikke bestått kan gis til tross for god karakterantydning på den skriftlige delen av eksamen.

Faglærer og sensor fastsetter den endelige karakteren og studenten blir meddelt dette umiddelbart.

Begrunnelse for endelig karakter fastsatt etter individuell muntlig eksamen må fremstilles umiddelbart etter at karakter er meddelt. 

Litteratur

Dalland, Olav (2020), Metode og oppgaveskriving for studenter

Tilleggslitteratur

Andersen, Erling S. og Schwenche, Eva (4. utgave 2014), Prosjektarbeid en veiledning for studenter

Selvvalgt litteratur (300 sider)