Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

20HH07I Fødsel- og barseltid

20HH07I Fødsel- og barseltid

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH07I
  • Studieprogram
   Barsel- og barnpleie
  • Studiepoeng
   17
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

Emne 3 består av sentrale temaer som fødselsprosess, komplikasjoner under fødsel, vanlige inngrep i forbindelse med fødsel, barseltid med fokus på pleie og omsorg til mor og det nyfødte barnet, sykdommer og komplikasjoner hos det nyfødte barnet og amming. Emne 3 omhandler også etikk, lovverk og helsepersonells plikter, årsaker til prematuritet og behandling, NIDCAP og ernæring.

Emnets innhold

Fødsel

Naturlig fødselsprosess:

 • Prosedyre ved innleggelse på fødeavdelingen
 • Kjennetegn på at fødselen er i gang
 • Hygiene under fødsel
 • Den aktive fødselsprosessen
 • Åpningsfasen, utdrivningsfasen, etterbyrdsfasen og tilknytningsfasen
 • Smertelindring
 • Prosedyre ved smittsomme sykdommer
 • Omsorg for partner/pårørende

Komplikasjoner under fødsel:

 • Vanlige komplikasjoner og tiltak
 • Kriser og traumer
 • Dødfødsel
 • Omsorg for partner/pårørende
 • Bearbeiding av egne reaksjoner
 • Nyfødtresuscitering

Vanlige inngrep i forbindelse med fødsel:

 • Induksjon
 • Instrumentell og operativ forløsning
 • Aktuelle legemidler – virkning og bivirkning
 • Sterile prosedyrer vs rene prosedyrer

Barseltid

Pleie og omsorg til mor og det nyfødte barnet

 • Organisering av barselomsorgen
 • Hygiene/smitte
 • Fysiologiske forandringer og psykiske reaksjoner hos mor
 • Komplikasjoner i barseltiden
 • ONEWS
 • Bruk av legemidler
 • Det friske nyfødte barnet
 • Rutinemessig stell og observasjon av barnet (inkl 2 timers stell)
 • Foreldreveiledning
 • Krisereaksjoner og omsorg til foreldrene
 • Når mor og barn er adskilt
 • Forsterket barsel
 • NBO
 • Barnelegevisitt

Sykdommer og komplikasjoner hos det nyfødte barnet

 • Vanlige sykdommer, komplikasjoner og tilstander hos nyfødte
 • Behandling av disse
 • Aktuelle legemidler - virkning og bivirkning og bruk av RELIS

Amming

 • Brystets anatomi
 • Morsmelkens innhold og betydning
 • Ammestillinger
 • Ammeproblemer
 • Råd og veiledning
 • Hjelpemidler
 • Oppbevaring av morsmelk
 • Støtte og forståelse til kvinner som ikke ammer barnet sitt
 • Morsmelkerstatning
 • Legemidler som ikke kan brukes ved amming
 • Mor-barn vennlig initiativ (MBVI)
 • Ammehjelpen

Det premature barnet

 

Helsepersonellets plikter

 • Kunnskapsbasert praksis
 • Jus
 • Dokumentasjon i journal
 • Hygiene
 • Etikk

 

Årsaker, observasjoner og pleie

 • Årsaker til preterm fødsel
 • Vanlige problemer hos det premature barnet
 • Sykepleie til det premature barnet
 • Huden til den premature
 • Barn i kuvøse, varmeseng og vanlig seng
 • Smerter og smertebehandling
 • Aktuelle legemidler
 • Samspill mellom foreldre og det premature barnet
 • NIDCAP, hud mot hud, kengurumetoden
 • Krisereaksjoner
 • Det alvorlig syke og døende barnet
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Hjemreise

 

 Ernæring

 • Morsmelk og bankmelk
 • Ernæringsmetoder
 • Amming av premature
 • Morsmelkerstatninger
 • Matberikninger – tilsetting av kalorier, vitaminer etc.
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om den naturlige fødselsprosess
 • har kunnskap om komplikasjoner som kan oppstå under en forløsning og om indikasjoner for assistert fødselshjelp
 • har kunnskap om observasjoner og pleie av barselkvinnen og om tilstander og situasjoner som kan forstyrre samspill mellom mor og barn
 • har kunnskap om observasjoner og pleie av det nyfødte barnet
 • har kunnskap om amming og ammeveiledning
 • har kunnskap om de vanligste sykdommer og komplikasjoner som kan oppstå hos det nyfødte barnet og behandling av disse
 • har innsikt i prosedyrer, retningslinjer som er knyttet opp mot arbeidet med fødende, barselkvinnen og det nyfødte barnet
 • kan oppdatere sin kunnskap om fødende, barselkvinnen og det nyfødte barnet
 • forstår barsel- og barnepleierens betydning i det tverrfaglige arbeidet rundt barselkvinnen og det nyfødte barnet, veiledning om amming og for å skape trygge foreldre som ivaretar barnet i barseltiden
 • har kunnskap om årsaker til prematur fødsel, observasjoner og pleie av det premature barnet
 • har kunnskap om NIDCAP modellen og viktigheten av samspill mellom det premature barnet og pårørende
 • har kunnskap om ernæring til premature og om ulike ernæringsmetoder
 • har innsikt i prosedyrer og retningslinjer som er knyttet opp mot arbeidet med det premature barnet og dens pårørende
 • kan oppdatere sin kunnskap om det premature barnet og dens pårørende
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap i sitt arbeide med å veilede, undervise og gi råd til foreldrene i forhold til stell og observasjoner av det nyfødte barnet
 • kan anvende kommunikasjon for å informere, ivareta og ha omsorg for far/pårørende
 • kan anvende ammeveiledning, observere og gi råd i forhold til amming, og kjenner til ulike hjelpemidler
 • kan anvende observasjon og iverksette pleie til barselkvinnen og det nyfødte barnet
 • kan finne, bruke og henvise til fagstoff som er relevant i arbeidet på føde- barselavdelingen
 • kan kartlegge og observere det premature barnet og utføre hensiktsmessig stell og pleie
 • kan anvende samspillsveilederen og NIDCAP metoden i sitt arbeid med det premature barnet og dets pårørende
Generell kompetanse

Kandidaten

 •  kan utføre sitt arbeid etter barselkvinnen og det nyfødte barnets behov
 • har forståelse for etiske utfordringer og dilemma sin utøvelse av barnepleieryrket i møtet med mennesker fra forskjellige kulturer og med forskjellige behov
 • kan bygge relasjoner med andre yrkesgrupper på føde- og barselavdelingene og samarbeide tverrfaglig til beste for fødende, barselkvinnen og det nyfødte barnet
 • har forståelse for etiske utfordringer og dilemma en etisk grunnholdning, kjenner og respekterer sitt kompetanseområde og selvstendige ansvar i arbeidet med den fødende, den nyfødte, barselkvinnen og pårørende, i samarbeid med annet helsepersonell
 • kan utvikle og forbedre kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet barsel og barnepleie gjennom å oppdatere sin kunnskap, delta i erfarings- og kunnskapsdeling på arbeidsplassen
 • kan utføre sitt arbeid etter det premature barnet og dennes pårørende sitt behov
 • har utviklet en grunnholdning innen yrket barsel- og barnepleie som ivaretar kommunikasjon og samhandling med barnets pårørende og søsken
 • kan utføre, vurdere og reflektere over sitt arbeid med det premature barnet på en profesjonell og etisk forsvarlig måte, i samarbeid med annet helsepersonell og pårørende
 • kan bygge relasjoner med andre yrkesgrupper på prematuravdelingen og samarbeide tverrfaglig til beste for fødende, barselkvinnen og det nyfødte barnet
Arbeidskrav

1. Den naturlige fødselsprosessen og mulige komplikasjoner under forløsning (individuell skriftlig oppgave)

2. Barseltid og mulige ammeproblemer (individuell skriftlig oppgave)

3. Sykdommer og komplikasjoner hos det nyfødte barnet (skriftlig gruppeoppgave med muntlig framlegg)*

4. Refleksjonsnotat.

* Gjennomføringsplan ved gruppearbeid.

Rammer

2000 ord +/- 10 % på individuelle oppgaver.

2500 ord +/- 10 % på gruppeoppgaver.

Refleksjonsnotat: Maks 1000 ord.

Leveres i Canvas.

Vurdering

Det enkelte arbeidskrav vurderes med utgangspunkt i vurderingskriterier for arbeids- og mappekrav, se punkt 4.2. Arbeidskrav 1, 2 og 3 vurderes med karakter A-F, og refleksjonsnotat vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Litteratur

Markestad, T. (2016) Klinisk pediatri. (3. utg). Bergen: Fagbokforlaget.

 

Helsedirektoratet. (2014). Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

 

Holan, S. og Hagtvedt, M. L. (2019, 3. utgave). Det nye livet. Bergen: Fagbokforlaget

 

Sundhedsstyrelsen i Danmark. (2016). Amming – en håndbok for helsepersonell. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Tandberg, B. S. og Steinnes, S. (Red.). (2009). Nyfødtsykepleie 1: Syke nyfødte og premature barn. Oslo: Cappelen Damm AS.
Tandberg, B. S. og Steinnes, S. (Red.). (2009). Nyfødtsykepleie 2: Syke nyfødte og premature barn. Oslo: Cappelen Damm AS.