Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

20HH05J Hovedprosjekt

20HH05J Hovedprosjekt

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH05J
  • Studieprogram
   Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

Studentene skal i samråd med læreren konkretisere sin egen læringsutbyttebeskrivelse i henhold til tema for hovedprosjektet og den overordnede læringsutbyttebeskrivelsen for emnet. På studentenes vitnemål skal det stå en kort beskrivelse av hovedprosjektet og dets innhold.

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskaper innenfor et selvvalgt fordypningstema knyttet til fagfeltet kreftomsorg og lindrende pleie
 • forstår sin faggruppes betydning i yrkesfeltet
 • har innsikt i kunnskapsbasert praksis
 • kan oppdatere sin kunnskap om faglige og etiske problemstillinger knyttet til arbeid med pasienter/ brukere med kreft og behov for lindrende pleie
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en valgt problemstilling knyttet til arbeid med pasienter/ brukere med kreft og behov for lindrende pleie
 • kan anvende kunnskap til å belyse, vurdere og reflektere over en valgt problemstilling knyttet til arbeid med pasienter/brukere med kreft og behov for lindrende pleie
 • kan anvende faglig kunnskap ved å innhente, vurdere og bearbeide teori og drøfte sammenheng mellom teori og praksis
 • kan innenfor eget ansvarsområde, planlegge, iverksette og evaluere tiltak og aktiviteter for pasienter/ brukere med kreft og behov for lindrende pleie
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for yrkesetiske retningslinjer som regulerer yrkesutøvelsen innen helse- og omsorgstjenesten
 • har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at etiske prinsipper begrunnes om drøftes i oppgaven
Arbeidskrav

Arbeidskrav

 

 • Skriftlig hovedprosjekt med påfølgende muntlig eksamen
 • Mål, litteraturoversikt og fremdriftsplan skal godkjennes av skolen innen et fastsatt tidspunkt
 • Studentene/ basisgruppen har tilbud om fire veiledningstimer i løpet av skriveperioden, hvorav to er obligatoriske. I tillegg arrangeres oppgaveseminar der studentene presenterer sine foreløpige arbeider for medstudenter og veileder/ faglærer. Hensikten er å gi felles veiledning og respons på foreløpig arbeid
   

Rammer 
Skriftlig gruppebesvarelse (individuell oppgave må avtales med faglærer)

Omfang: 7.500 (6000)  ord +/- 10 %.

For å kunne gå opp til eksamen i fordypningsemnet må studenten ha fulgt obligatorisk, avtalt undervisning og gjennomført praksis med bestått resultat, samt bestått kravene i alle teoriemnene.

Vurdering
 • hovedprosjektet/eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor
 • på bakgrunn av bestått skriftlig fordypningsoppgave gjennomføres en individuell muntlig eksamen
 • individuell eksamenskarakter settes etter gjennomført muntlig eksamen med gradert karakter A-F
 • vurderes i forhold til kriteriene 1 - 6 
Litteratur

Tilleggslitteratur:

Dalland, Olav (2020), Metode og oppgaveskriving for studenter

Andersen, Erling S. og Schwenche, Eva (4. utgave 2012), Prosjektarbeid en veiledning for studenter