Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

20HH05I Lindrende omsorg ved livets slutt (palliasjon)

20HH05I Lindrende omsorg ved livets slutt (palliasjon)

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH05I
  • Studieprogram
   Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Studiepoeng
   9
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole
  • Startsemester
   2021 Høst
Emnets innhold

Lindrende omsorg i samfunnsperspektiv

 • Hospicefilosofien
 • Lindrende og palliativ omsorg i hjemmet
 • Lindrende og palliativ omsorg i institusjon
 • Etiske utfordringer i livets sluttfase
 • Velferdsteknologien

 

Kommunikasjon

 • Å se og la seg berøre
 • Komplementære og alternative metoder
 • Omgivelsens betydning for den syke
 • Håp, ærlighet og livskvalitet
 • Gleden og humorens betydning
 • Dokumentasjon

 

Lindring og velvære

 • Omgivelsenes betydning for den syke
 • Det sosiale nettverket
 • Se enkeltmennesket - hva er viktig for den enkelte pasient?
 • Hvordan planlegge den palliative fase
 • Ernæring/væske
 • Palliasjon

 

Smerte og symptomlindring

 • Kartlegging/kartleggingsverktøy (ESAS, LSD, Iplos, CSNAT osv)
 • De vanligst forkommende symptombilder i palliativ fase
 • Symptomer ved nær forestående død
 • Medikamentell behandling
 • Ikke medikamentell behandling
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om hospice filosofiens grunnverdier, egenart og plass i samfunnet
 • forstår betydningen av kreftomsorg og lindrende pleie i et folkehelseperspektiv
 • har kunnskap om palliativ omsorg og behandling
 • har kunnskap om ulike syn på sykdom og død i andre kulturer
 • har kunnskap om sorg- og krisereaksjoner knyttet til det å få en uhelbredelig sykdom
 • har kunnskap om de hyppigst forekommende symptomer og symptomlindring i en palliativ fase og ved nær forestående død
 • har innsikt i nasjonale planer, retningslinjer og anbefalinger knyttet til palliativ behandling
 • har kunnskap om ulike faglige kartleggingsverktøy som benyttes for kartlegging av symptomer hos pasienter som er i en palliativ fase
 • har kunnskap om begrepene mestring, håp og livskvalitet
 • har kunnskap om LCP, tiltaksplan for døende
 • har kunnskap om komplementær behandling
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om ulike psykiske reaksjoner for å identifisere angst, frykt, stress, krise og sorg i møte med pasienter og pårørende som er i livets sluttfase
 • kan kartlegge situasjoner hos pasienter i livets sluttfase, og identifisere faglige og etiske problemstillinger og behov for å iverksette tiltak
 • kan kartlegge pasientens behov, identifisere symptomer og iverksette lindrende tiltak i en palliativ fase og ved nær forestående død
 • kan anvende ulike kommunikasjonsformer i samtale med pasient og pårørende
 • kan anvende kunnskap om begrepene mestring, håp og livskvalitet og iverksetter tiltak som bidrar til best mulig mestring og livskvalitet for pasienter og pårørende
 • kan anvende kunnskap om LCP, tiltaksplan for døende
 • kan anvende nødvendig dokumentasjonssystem
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for og kan reflektere over faglige og etiske utfordringer og dilemmaer i livets sluttfase
 • har forståelse for hvordan det er å leve med en inkurabel kreftsykdom både for pasient og pårørende
 • har utviklet en etisk grunnholdning i arbeidet med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende som kommer til uttrykk ved at yrkesutøvelsen ivaretar brukermedvirkning, mestring og pasientens integritet
 • kan bygge relasjoner og samarbeide med kollegaer og andre yrkesgrupper for å ivareta pasientens helhetlige behov knyttet til sykdom, lidelse og død
Arbeidskrav

Arbeidskrav
 

Rammer:

Skriftlig arbeidskrav som besvares i gruppe.

Omfang: 3000 ord +/- 10%.

Fremlegg for faglærer og medstudent. Vi bli tatt med i vurderingen av arbeidskravet.

Vurdering gis etter kriteriene 1-6

 

Refleksjonsnotat

Etter endt emne skal studenten levere et refleksjonsnotat om sine tanker rundt oppnådd læringsutbytte i forhold til egen innsats og den veiledning som er gitt.

Skriftlig individuelt notat

Omfang: maks 1000 ord

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent

Litteratur

”Kreftsykepleie”, Reitan og Schjølberg (2017)

”Palliasjon”, Kaasa (2016)

 

Tilleggslitteratur:

”Sorg”, Bugge, Eriksen og Sandvik (2007)

"Jeg skulle ha sagt jeg elsker deg", Myskja, Audun (2015)

"Å fullføre ett liv" Rønsen, Astrid og Jakobsen, Rita (2016)