Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

20HH05H Rehabilitering

20HH05H Rehabilitering

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH05H
  • Studieprogram
   Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Studiepoeng
   8
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Emnets innhold

Deltagere i rehabiliteringsprosessen

 • pasienten/ familien
 • Barn og unge som pårørende

 

Rehabilitering og habilitering

 • informasjon og bevisstgjøring
 • kartlegging og realisering av individuelle mål
 • Aktivitetsbalanse/energibalanse
 • selvstendighet, mestring og funksjonsforbedring
 • nyorientering med utgangspunkt i prognose og diagnose
 • familiens og nettverkets betydning for rehabiliteringen
 • Empowerment
 • Salutogenese
 • Palliasjon og palliativ rehabilitering
 • Aktiv mot kreft
 • Kreftrammede

 

Samfunnets tilbud og ressurser

 • kjennskap til, kunnskap om den offentlige helsetjenesten innen kreft og lindrende omsorg
 • aktuelle sosiale støtte- og hjelpeordninger
 • offentlige trygderettigheter
 • pasientorganisasjoner (eks. Kreftforeningen)
 • Fysisk og mental aktivitet
 • Folkehelseperpektivet
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om deltakere i en rehabiliteringsprosess
 • har kunnskap om habiliterende og rehabiliterende omsorgsarbeid hos kreftsyke
 • har innsikt i rettigheter knyttet til individuell plan og hvordan en slik plan kan bidra til en helhetlig og kontinuerlig tjenesteyting for pasienter med en kreftsykdom
 • har kunnskap om den private og offentlige helsetjenesten innen kreft- og lindrende omsorg, sosiale støtte- og hjelpeordninger, trygderettigheter og relevante pasientorganisasjoner
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om rehabilitering av kreftpasienter for å bidra i oppfølging av pasienter gjennom hele pasientforløpet
 • kan kartlegge og identifisere kreftpasientens ressurser og behov for tiltak knyttet til rehabiliteringsprosessen 
 • kan anvende individuell plan som verktøy i arbeidet med et helhetlig tilbud for personer som har kreftsykdom
 • kan anvende faglig kunnskap i dokumentering og rapportering slik at forandringer i helsetilstanden fører til utforming av nye tiltak i den totale behandlingen
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for pasientens individuelle behov og målsetting for sin rehabilitering.
 • kan med utgangspunkt i pasientens funksjonsnivå ivareta prinsipper om brukermedvirkning og mestring for å møte pasientens behov for meningsfull aktivitet
 • har forståelse for betydningen av tverrfaglig samarbeid i oppfølging av kreftpasienten og deres pårørende og er bevisst viktigheten av dette samarbeidet slik at pasient og pårørende kan ha en best mulig livskvalitet under og etter behandling
Arbeidskrav

Arbeidskrav 1

Rammer:

Skriftlig arbeidskrav som besvares individuelt 

Omfang: 2500 ord +/- 10%.

Vurderes etter kriteriene nr. 1-6

Arbeidskrav 2 
Rammer: 

 

Skriftlig arbeidskrav som besvares i gruppe 

Omfang: 3000 ord +/- 10%.

Vurdering gis etter kriteriene 1-6

Refleksjonsnotat 
Etter endt emnet skal studenten levere et refleksjonsnotat om sine tanker rundt oppnådd læringsutbytte i forhold til egen innsats og den veiledning som er gitt.

 

Skriftlig individuelt notat

Omfang: maks 1000 ord

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent

Litteratur

”Kreftsykepleie”, Reitan og Schjølberg (2017)

”Palliasjon”, Kaasa og Loge (2016)

”Retten til individuell plan”, Kjellevold (2013)

"Sykepleie og rehabilitering" Romsland, Dahl og Slettebø (2015)

 

 

Tilleggslitteratur:

”Sorg”, Bugge, Eriksen og Sandvik (2007)

"Jeg skulle ha sagt jeg elsker deg", Myskja, Audun (2015)

"Å fullføre ett liv" Rønsen, Astrid og Jakobsen, Rita (2016)