Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

20HH05G Kreftsykdommer og behandlingsformer

20HH05G Kreftsykdommer og behandlingsformer

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH05G
  • Studieprogram
   Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Studiepoeng
   8
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Emnets innhold

En kreftdiagnose – hva det kan innebære for pasienten og pårørende

 • eksistensielle utfordringer
 • fysiske og psykiske reaksjoner
 • påvirkning av nettverk og omgivelser
 • sosiale omveltninger
 • myter og ulike forestillinger om kreft

 

Kunnskap om kreftsykdommer

 • faser av kreftsykdommen og de vanligste kreftsykdommer hos barn og voksne
 • behandlingsformer og behandlingsforløp
 • kreft som akutt og kronisk sykdom

 

Konsekvenser av sykdom og behandling

 • pakkeforløp
 • ernæringsforstyrrelser/kakeksi
 • Immunterapi
 • endret selvbilde og seksualitet
 • bivirkninger, senskader og nedsatt immunforsvar
 • smerte

 

Forebyggende arbeid

 • kreftforekomst
 • risikofaktorer
 • forebygging av kreft på ulike nivåer
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om kreftpasienten og utfordringer knyttet til diagnose, behandling og å leve med kreftsykdom, og hvordan det kan påvirke pasienten fysisk, psykisk, sosialt og eksistensielt
 • har kunnskap om de vanligste kreftsykdommer hos barn og voksne, symptomer og ulike behandlingsformer
 • har kunnskap om konsekvenser av sykdom, behandling og bivirkninger knyttet til sykdom og behandling
 • har kunnskap om generelle behandlingsprinsipper, kurativ og palliativ behandling
 • har kunnskap om forebygging av kreft på ulike nivåer, kreftforekomst og risikofaktorer som kan føre til kreftsykdom
 • har innsikt i nasjonale planer, retningslinjer og anbefalinger knyttet til de ulike kreftsykdommer
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan kartlegge og identifisere psykiske reaksjoner hos kreftpasienten som angst, frykt, stress, krise og sorg og iverksette tiltak som ivaretar omsorgen for pasient og pårørende
 • kan anvende kunnskap om kreftsykdom for å kunne delta i behandling og observasjon, og til å planlegge og iverksette tiltak som ivaretar kreftpasientens behov for pleie og omsorg
 • kan anvende kunnskap om kreftbehandling i observasjon av symptomer og bivirkninger hos den enkelte pasient
 • kan kartlegge og identifisere behov for tiltak, knyttet til konsekvenser av sykdom og behandling hos den kreftsyke og iverksette tiltak i samarbeid med pasient
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan utføre sitt arbeid i tråd med yrkesetiske retningslinjer og pasient- og brukerrettighetsloven, og kan ivareta kreftpasientens integritet og faglig forsvarlighet i yrkesutøvelsen
 • kan utføre omsorg og pleie etter kreftpasientens individuelle ønsker og behov
 • kan bygge relasjoner og samarbeide med kollegaer og andre yrkesgrupper for å ivareta pasientens helhetlige behov knyttet til sykdom og behandling
 • kan utvikle arbeidsmetoder til brukergrupper gjennom kunnskapsdeling, bevisstgjøring og etisk refleksjon på arbeidsplassen
Arbeidskrav

Arbeidskrav 1 

 

Skriftlig arbeidskrav som besvares i gruppe.

Omfang: maks. 3500 ord +- 10%

Besvares etter klassisk oppgaveoppsett

Studenten får skriftlig tilbakemelding av lærer.

Vurderes etter kriteriene nr. 1-6

Arbeidskrav 2 

 

Skriftlig arbeidskrav som besvares individuelt.

Omfang: maks. 2500 ord +- 10%

Besvares etter klassisk oppgaveoppsett

Individuell karakter og vurderes etter kriteriene 1-6

Refleksjonsnotat
Etter endt emne skal studentene levere et individuelt refleksjonsnotat om sine tanker rundt oppnådd læringsutbytte i forhold til egen innsats og den veiledning som er gitt.

 

Skriftlig individuelt notat

Omfang: maks 1000 ord

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent

Litteratur

"Lindring i Nord", Universitetssykehuset i nord (2012)

”Kreftsykepleie”, Reitan og Schjølberg (2017)

"Lindring i Nord", Universitetssykehuset i nord (2012)

”Palliasjon”, Kaasa (2016)

”Forebyggende helsearbeid” Mæland (2016)

 

Tilleggslitteratur:

”Sorg”, Bugge, Eriksen og Sandvik (2007)

"Palliasjon i kreftomsorgen". Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon - utarbeidet som en del av det nasjonale handlingsprogrammet for kreftområdet (2015)

"Sammen mot kreft" - Nasjonal kreftstrategi 2013 - 2017 (Regjeringen.no)

"Stortingsmelding nr.13, 25 etc

https://helsedirektoratet.no/kreft