Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

40HH09E Hovedprosjekt

40HH09E Hovedprosjekt

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   40HH09E
  • Studieprogram
   Tverrfaglig miljøarbeid
  • Studiested
   Grimstad
  • Studiepoeng
   14
  • Emneansvarlig
   Hilde Marie Aas, Karianne Rosef

Om emnet

Hovedprosjektet er praksisrettet, og knyttet til temaer i utdanningen. Studenten skal vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis. Hovedprosjekt er en skriftlig oppgave. Studenten skal utarbeide en problemformulering som er aktuell for fagfeltet.

Egen rolle og funksjon innenfor tverrfagligmiljøarbeid skal komme tydelig fram og være aktuell i forhold til problemformuleringen. Uavhengig av problemformulering er begreper som brukerperspektivet, brukers ressurser og tverrfaglig samarbeid aktuelle. I tillegg til den teoretiske oppgaven skal studenten gjennomføre et praksisbesøk der de undersøker hvilke erfaringer praksis har i forhold til problemformulering.

Oppgaven skal skrives i gruppe. Det kan åpnes for mulighet til å skrive individuelt ved spesielle grunner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har dybdekunnskap om systematisk miljøarbeid knyttet til selvvalgt brukergruppe
 • har dybdekunnskap om problemløsningsmodeller i miljøarbeid
 • forstår egen faggruppes betydning og rolle i systematisk miljøarbeid
 • har innsikt i relevante lover, forskrifter, veiledere og planverk aktuelt for selvvalgt tema

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere en faglig problemstilling og behovet for iverksetting av tiltak innenfor fagområdet miljøarbeid i samarbeid med bruker, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere
 • kan anvende kunnskap til å belyse, vurdere og reflektere over faglig/etiske utfordringer
 • kan aktivt og kreativt finne ressurser til bruk i miljøarbeid
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for miljøarbeid og drøfte sammenhengen mellom teori og praksis
 • viser forståelse for valgt brukergruppe og hvilke utfordringer og ressurser som kan være aktuelle for denne og iverksette tiltak i samarbeid med bruker, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst sin profesjonelle kompetanse, sin kreativitet og sitt mot, og forvalter kompetansen og bidrar til faglig utvikling i sitt fagmiljø
 • evner å formilde kunnskap om miljøarbeid i sitt fagmiljø
 • kan finne og oppdatere kunnskap om faglige og etiske problemstillinger knyttet til miljøarbeid
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av miljøarbeid og ser betydningen av dette i eget fagmiljø

Arbeidsinnsats

Det må beregnes 8 – 10 timer pr. uke til selvstudie. Selvstudie er den tid studenten må beregne å bruke på arbeidskrav, studiekrav, hovedprosjekt, gruppearbeid og fagstoff utover skoledagene.

Det skal gjennomføres obligatoriske arbeidskrav og prosjektoppgave med påfølgende muntlig presentasjon. Arbeidskravene vurderes til bestått/ikke bestått, prosjektoppgave og muntlig individuell presentasjon vurderes med bokstavkarakter.

Utdypende informasjon om arbeidskravenes og prosjektoppgavens innhold og vurderingskriterier, presiseres i fremdriftsplan for emnet.

 

Vurdering

Alle emnene og praksis må være bestått før studenten begynner på hovedprosjektet.

Hovedprosjektet består av to studiekrav som gir en samlet emnekarakter. Første studiekrav er en skriftlig oppgave som skrives i gruppe. Andre studiekrav er en individuell muntlig høring som tar utgangspunkt i den skriftlige oppgaven.

 • Skriftlig del teller 40 %
 • Muntlig del teller 60 %

Sluttvurdering av emnet vurderes med bokstavkarakter A-F

Dersom det under muntlig presentasjon kommer fram at studenten ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene, vurderes emnet til karakter F.

Skriftlig oppgave og muntlig høring sensureres av intern og ekstern sensor.

Hovedprosjektet vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • Faglig rettet: Besvarelsen skal gjenspeile problemområder innen arbeidsfeltet psykisk helsearbeid og rusarbeid. Kunnskap fra aktuelle emner i utdanningen skal komme til uttrykk.
 • Selvstendighet: Besvarelsen skal vise selvstendige vurderinger. Temaet skal behandles saklig, kritisk og analytisk. Studenten skal benytte aktuelle kilder. Besvarelsen skal være utført i samsvar med gjeldene etiske retningslinjer og ha en form som samsvarer med mal for oppgaveskriving.
 • Oppgavelikhet: Besvarelsen må ikke være påfallende lik andre besvarelser eller annet publisert materiale.

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Prosjektarbeid

Veiledning

Gruppearbeid

Selvstudium

 

Studentene er selv ansvarlige for gjennomføring av hovedprosjektet. Lærer tilbyr veiledning under prosjektperioden.

Pensumliste

Emne 5

Aktuell pensumlitteratur fra alle emner.

Selvvalgt litteratur

Pensumliste
40HH09E Hovedprosjekt